Zinkorot příbalový leták

Čtěte Zinkorot příbalový leták. Léčivý přípravek Zinkorot – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Zinkorot

sp.zn. sukls157091/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Zinkorot 25 mg tablety

Zinci orotas dihydricus 157,36 mg (odpovídá 25 mg zincum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro vás důležité údaje.

–    Vždy užívejte přípravek přesně, jak je popsáno v této příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

–    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékarníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

–    Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 14 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci :

 1.    Co je přípravek Zinkorot 25 mg a k čemu se používá
 2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zinkorot 25 mg užívat
 3.    Jak se přípravek Zinkorot 25 mg užívá
 4.    Možné nežádoucí účinky
 5.    Jak přípravek Zinkorot 25 mg uchovávat
 6.    Obsah balení a další informace
 7. CO JE ZINKOROT 25 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Zinkorot 25 mg je zinkový doplněk, který se užívá při stavech spojených s deficitem zinku a to v případech, kdy je jeho přísun potravou nižší než zvýšené požadavky organismu, např. při :

 •    stavech nachlazení
 •    zvýšené vnímavosti k infekcím
 •    zhoršeném/prodlouženém hojení ran

Zinek je nerostný prvek potřebný pro biologické procesy v lidském těle. Zinek má značný efekt na obranu našeho imunitního systému. Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZINKOROT 25 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Zinkorot 25 mg

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na zinek orotát dihydrát, zinek nebo na kteroukoli další složku přípravku Zinkorot 25 mg (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a preventivní opatření

Poraďte se s vaším lékařem nebo lékárníkem před užitím přípravku Zinkorot 25 mg.

Děti

Přípravek Zinkorot 25 mg nesmí užívat děti mladší 12 let. Jiné farmaceutické formy tohoto přípravku mohou být vhodnější pro tuto věkovou skupinu.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zinkorot 25 mg

Zinek může ovlivňovat vstřebávání mědi. Pokud užíváte přípravek Zinkorot 25 mg déle než 14 dnů (viz bod 3), lékař může vyžadovat pravidelné sledování koncentrace mědi ve vaší krvi.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Chelatační látky (používané k odstraňování těžkých kovů z těla) jako je D-penicilamin, dimerkaptopropan sulfonová kyselina (DMPS), dimerkaptosukcinová kyselina (DMSA) a etylendiamintetraoctová kyselina (EDTA) mohou snižovat vstřebávání zinku nebo zvyšovat jeho vylučování z těla.

Současný příjem solí železa, mědi a vápníku může snižovat vstřebávání zinku.

Vysoké dávky zinku mohou snižovat vstřebávání mědi a železa.

Zinek snižuje vstřebávání tetracyklinů, ofloxacinu a jiných fluorochinolonových antibiotik (např. norfloxacin, ciprofloxacin)). Z tohoto důvodu je třeba zachovat interval alespoň 3 hodiny mezi příjmem zinku a zmíněných léků.

Potrava s vysokým obsahem fytinů (např. cereální produkty, luštěniny, oříšky) snižuje vstřebávání zinku. Existují známky, že káva narušuje vstřebávání zinku.

Vstřebávání zinku se snižuje po podání antacid (látky, které neutralizují kyselost žaludku).

Užívání přípravku Zinkorot 25 mg s jídlem, pitím

Potrava s vysokým obsahem fytinů (např. cereální produkty, luštěniny, oříšky) snižuje vstřebávání zinku. Káva může zabraňovat vstřebávání zinku.

Těhotenství, kojení a fertilita

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste těhotná, myslíte si že byste mohla být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se prosím se svým lékařem dříve než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Zinkorot 25 mg neužívejte během těhotenství a při kojení, pokud u vás lékař laboratorním vyšetřením nezjistil nedostatek zinku.

Pokud je nedostatek zinku diagnostikován (potvrzen lékařem), přípravek Zinkorot 25 mg Vám může být lékařem předepsán během těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou k dispozici žádné zprávy o vlivu přípravku Zinkorot 25 mg na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně je třeba zvláštní pozornosti, pokud víte, že jste užil/a více přípravku Zinkorot 25 mg, než jste měl/a. Užívání většího množství tohoto léku než je třeba může způsobovat nevolnost a zvracení, letargii (ospalost), bolesti hlavy a motání hlavy a může narušovat vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK ZINKOROT 25 MG UŽÍVÁ

Přípravek Zinkorot 25 mg užívejte vždy tak, jak je uvedeno v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Zinkorot 25 mg se užívá perorálně (ústy), nalačno, a s dostatečným množstvím tekutiny. Každou tabletu je možné rozdělit na dvě stejné poloviny.

Doporučená dávka je:

Dospělí a dospívající (12 – 17 let): doporučená dávka je 25 – 50 mg zinku (odpovídá 1 – 2 tabletám přípravku Zinkorot 25 mg) denně. Tablety je možné rozdělit tak, aby se užívala ^ tablety maximálně 4krát denně.

Délka léčby

Trvání léčby je 5 – 10 dnů (maximálně 14 dnů) a nesmí se s podáváním pokračovat delší dobu. Nepoužívejte zinek orotát delší dobu než 14 dnů a v denní dávce převyšující výše uvedenou doporučenou dávku. V případě, že užívání přípravku Zinkorot 25 mg překročí délku 14 dnů, je nutné kontaktovat lékaře.

Pokud zaznamenáte jeden z následujících příznaků, kontaktujte prosím svého lékaře: bolesti břicha, nevolnost, ospalost, bolesti hlavy a závratě.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zinkorot 25 mg

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku, užijte ji co nejdříve si vzpomenete, pokud již není čas na užití další dávky. Pokud k tomu dojde, neužívejte zapomenutou dávku, ale užijte svou obvyklou dávku ve správný čas. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Máte-li nějaké další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Zinkorot 25 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat přípravek Zinkorot 25 mg okamžitě a vyhledejte akutní lékařské ošetření, pokud se u vás vyskytnou jakékoliv z následujících potíží:

 •    obtížné dýchání
 •    uzávěr hrdla
 •    otok rtů, j azyka nebo tváře
 •    vznik vyrážky nebo kopřivky

Velmi vzácné: Na začátku léčby mohou soli zinku způsobovat bolesti břicha, nevolnost, dyspepsii (trávící obtíže jako je nechutenství, nevolnost, zvracení a průjem). Tyto potíže jsou častější v případě, že se zinek užívá nalačno. Pokud se tyto potíže vyskytnou, může se přípravek vyjímečně užít s jídlem, s výjimkou zeleniny (viz bod 2). Příznaky rychle ustupují, pokud lék přestanete užívat.

Pokud užíváte přípravek Zinkorot 25 mg po delší dobu, koncentrace mědi ve vaší krvi bude možná nutné monitorovat vaším lékařem, protože dlouhodobé podávání zinku snižuje vstřebávání mědi. Dlouhodobý příjem přípravku Zinkorot 25 mg také snižuje vstřebávání železa.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1.    JAK PŘÍPRAVEK ZINKOROT 25 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na kartonu nebo blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1.    DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Zinkorot 25 mg obsahuje

Léčivá látka je Zinci orotas dihydricus

Jedna tableta obsahuje 157,36 mg Zinci orotas dihydricus (odpovídá 25 mg zincum)

Dalšími pomocnými látkami jsou:

Koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, povidon K30, sodná sůl kroskarmelosy, mastek, magnesium-stearát.

Jak přípravek Zinkorot 25 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá plochá tableta se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Balení po 20, 50 nebo 100 tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci

WORWAG PHARMA GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71034 Boblingen Německo

Výrobce

Mauermann Arzneimittel KG Heinrich-Knote-Str. 2 82343 Pocking Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 12.7.2016

Diskuze a zkušenosti - Zinkorot příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Zinkorot příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář