Flutiform příbalový leták

Čtěte Flutiform příbalový leták. Léčivý přípravek Flutiform – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Flutiform

sp.zn. sukls167444/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Flutiform 50 mikrogramů/5 mikrogramů v jedné dávce, suspenze k inhalaci v tlakovém obalu

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 •    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 •    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 •    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 •    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1.    Co je přípravek Flutiform a k čemu se používá
 2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flutiform používat
 3.    Jak se přípravek Flutiform používá
 4.    Možné nežádoucí účinky
 5.    Jak přípravek Flutiform uchovávat
 6.    Obsah balení a další informace
 7. Co je přípravek FLUTIFORM a k čemu se používá

Vezměte prosím na vědomí:

Flutiform suspenze k inhalaci v tlakovém obalu je název přípravku, nicméně v celé této příbalové informaci je zkrácen na Flutiform inhalátor. Někdy může odkazovat na určitou sílu.

Flutiform je inhalátor (suspenze k inhalaci v tlakovém obalu), který obsahuje dvě léčivé látky:

 •    Flutikason-propionát, který patří do skupiny léků nazývaných steroidy. Steroidy pomáhají snižovat otok a zánět v plících.
 •    Dihydrát formoterol-fumarátu, který patří do skupiny léků nazývaných dlouhodobě působící beta2-agonisté. Dlouhodobě působící beta2-agonisté jsou bronchodilatátory s dlouhodobým účinkem, které pomáhají udržovat dýchací cesty v plících otevřené, a tím usnadňují dýchání.

Tyto dvě léčivé látky společně usnadňují dýchání. Doporučuje se používat tento lék každý den dle pokynů lékaře.

Tento přípravek pomáhá zabraňovat problémům s dýcháním jako je astma a pomáhá zastavit dušnost a sípání. Nefunguje však v případě, kdy již astmatický záchvat máte, tj. v případě dušnosti a sípotu. V takovém případě budete muset použít rychle působící lék pro zmírnění těchto příznaků, například salbutamol.

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FLUTIFORM používat Nepoužívejte přípravek Flutiform:
 • jestliže jste alergický(á) na flutikason-propionát, formoterol-fumarát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Flutiform se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Před léčbou tímto inhalátorem informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud máte:

 •    nyní nebo jste měl(a) v minulosti tuberkulózu (TBC). Příznaky zahrnují přetrvávající kašel, často s hlenem s přítomností krve, horečku, únavu, nechutenství, úbytek tělesné hmotnosti a noční pocení;
 •    plicní nebo hrudní infekci;
 •    srdeční problémy, jako jsou potíže s přítokem krve do srdce, nebo zúžením jedné ze srdečních chlopní (aortální chlopně), srdeční selhání, které může způsobit dušnost nebo otoky kotníků, stav, kdy je srdeční sval zvětšený (hypertrofická obstrukční kardiomyopatie), nepravidelný srdeční rytmus (srdeční arytmie), nebo pokud jste byli upozorněni, že máte abnormální kardiogram (prodloužený QTc interval);
 •    abnormální výduť cévní stěny (aneurysma);
 •    cukrovku (diabetes);
 •    vysoký krevní tlak;
 •    hyperfunkci štítné žlázy, která může způsobit zvýšenou chuť k jídlu, úbytek váhy nebo pocení (tyreotoxikóza);
 •    nízkou hladinu draslíku v krvi, což může způsobit svalovou slabost, záškuby nebo abnormální srdeční rytmus (hypokalémie);
 •    sníženou funkci nadledvin (pokud nadledviny nefungují správně, můžete pociťovat příznaky, jako jsou bolesti hlavy, slabost, únavu, bolesti břicha, ztrátu chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, závratě, velmi nízký krevní tlak, průjem, pocit na zvracení nebo zvracení) nebo nádor nadleviny (feochromocytom);
 •    poruchu funkce jater.

Jestliže máte podstoupit operaci nebo jste v mimořádném stresu, sdělte to prosím svému lékaři, protože

můžete potřebovat další steroidní léčbu pro kontrolu astmatu.

Další léčivé přípravky a přípravek Flutiform

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat. Pokud používáte tento inhalátor současně s jinými léky, účinek tohoto

inhalátoru nebo jiného léku může být změněn.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte:

 •    Léky známé jako beta-blokátory (např. atenolol k léčbě vysokého krevního tlaku, sotalol k léčbě nepravidelného srdečního rytmu, metoprolol k léčbě rychlého srdečního rytmu nebo timolol oční kapky k léčbě glaukomu);
 •    některé jiné léky používané k léčbě astmatu nebo dýchacích potíží (např. teofylin nebo aminofylin);
 •    léky obsahující adrenalin nebo příbuzné látky (včetně jiných beta-agonistů, jako j e salbutamol, nebo beta-agonistů včetně atenololu, metoprololu, propranololu, timololu). Další dlouhodobě působící beta2-agonisté se nemají užívat společně s tímto inhalátorem. Pokud se Vaše astma mezi dávkami přípravku Flutiform zhorší, pak byste měl(a) použít rychle působící “úlevový” inhalátor pro okamžitou úlevu;
 •    léky k léčbě alergické reakce (antihistaminika);
 •    léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo léky navozující zvýšenou tvorbu moči (diuretika);
 •    léky užívané k léčbě srdečního selhání (např. digoxin);
 •    léky k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, disopyramid, prokainamid);
 •    léky pro léčbu příznaků deprese nebo duševních poruch, jako jsou inhibitory monoaminooxidázy (například fenelzin a izokarboxazid), tricyklická antidepresiva (například amitriptylin a imipramin), nebo jste tyto léky užíval(a) v posledních dvou týdnech;
 •    léky používané pro léčbu psychiatrických nebo duševních poruch (fenotiaziny nebo antipsychotika);
 •    jiné léky obsahující steroidy;
 •    léky proti houbovým (plísňovým) onemocněním (například ketakonazol nebo itrakonazol);
 •    léky pro léčbu virových infekcí včetně HIV (například ritonavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir nebo sachinavir);
 •    antibiotika (například klarithromycin, telithromycin nebo furazolidon);
 •    lék pro léčbu Parkinsonovy choroby (levodopa);
 •    lék pro léčbu snížené funkce štítné žlázy (levothyroxin);
 •    lék pro léčbu Hodgkinovy choroby (prokarbazin);
 •    lék pro vyvolání porodu (oxytocin).

Máte-li podstoupit operaci v celkové anestezii, sdělte prosím lékaři v nemocnici, že používáte tento inhalátor.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem o používání inhalátoru. Váš lékař Vám poradí, zda máte tento lék používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by tento lék ovlivnil Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Flutiform obsahuje ethanol (alkohol) a dinatrium-chromoglykát

Tento lék obsahuje velmi malé množství ethanolu (alkohol), tj. 1,00 mg na inhalační vstřik. Obsahuje také velmi malé množství dinatrium-chromoglykátu, pacienti užívající v současné době chromoglykát (pro léčbu astmatu, alergické rýmy a alergického zánětu spojivek) však mají pokračovat v obvyklém dávkování.

 1. Jak se přípravek FLUTIFORM používá

Vždy používejte tento inhalátor přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Inhalátor byste měl(a) používat pravidelně, tj. dva inhalační vstřiky ráno a dva inhalační vstřiky večer každý den, aby Vám byl inhalátor co nejvíc prospěšný, pokud lékař neurčí jinak, nebo Vám nedá pokyn k ukončení léčby. Nepoužívejte větší než předepsanou dávku. Váš lékař může předepsat inhalátor pro jinou indikaci než je astma, nebo jinou dávku, než se běžně předepisuje a jak je předepsáno v této příbalové informaci. Měl(a) byste používat inhalátor přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), jakou dávku a jak často inhalátor používat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající od 12 let věku

Obvyklá dávka j sou dvě inhalace dvakrát denně, tj. dva inhalační vstřiky ráno a dva večer. Dávku nutnou pro léčbu astmatu Vám předepíše lékař. Dospívající nemají používat inhalátor nejvyšší síly (Flutiform 250 mikrogramů/10 mikrogramů).

Inhalátor Flutiform nemají používat děti do 12 let věku.

Návod k použití

Před použitím inhalátoru si pečlivě přečtěte tento návod a postupujte podle textu návodu k použití a schémat uvedených níže. Váš lékař nebo lékárník Vám ukáže, jak inhalátor správně používat. Lék je obsažen v aerosolové nádobce (viz schéma 1) umístěné v plastovém dávkovacím zásobníku (známém také jako spouštěč). Spouštěč má počitadlo dávek, které udává, kolik inhalačních vstřiků je ještě k dispozici. Toto počitadlo je barevně rozlišeno. Začíná zelenou barvou, když zbývá méně než 50 vstřiků, změní se na žlutou, a když zbývá méně než 30 vstřiků, změní se na červenou. Když se počitadlo blíží k nule, měli byste kontaktovat svého lékaře a požádat o náhradní inhalátor. Nepoužívejte inhalátor, je-li počitadlo na nule.

Před prvním použitím inhalátoru nebo pokud jste ho nepoužil(a) déle než 3 dny nebo pokud byl vystaven mrazu

Máte-li nový inhalátor nebo jste inhalátor nepoužil(a) déle než 3 dny, je nutné ho připravit pro zajištění správné funkce a dávkování.

Pokud byl Váš inhalátor vystaven mrazu, musí se nechat ohřát po dobu 30 minut při pokojové teplotě a poté se musí připravit pro zajištění správné funkce a dávkování.

Příprava inhalátoru

 •    Sejměte kryt náustku a inhalátor důkladně protřepejte.
 •    Držte náustek od sebe a stiskem aerosolové nádobky odstříkněte jednu dávku (inhalační vstřik). Tento krok se má opakovat čtyřikrát.

Inhalátor vždy bezprostředně před použitím protřepejte.

Použití inhalátoru

Pokud máte pocit, že při používání inhalátoru Flutiform trpíte dušností nebo sípotem, měl(a) byste pokračovat v jeho používání, ale co nejdříve navštívit lékaře, protože můžete potřebovat doplňkovou léčbu. Jakmile budete mít astma pod kontrolou, může Váš lékař zvážit vhodnost postupného snižování dávky přípravku Flutiform.

Sejměte kryt náustku (viz schéma 2) a zkontrolujte, zda je inhalátor čistý a bez prachu.

 1.    Inhalátor je třeba protřepat bezprostředně před každým stisknutím (inhalačním vstřikem), aby bylo zajištěno, že obsah je stejnoměrně promíchán.
 2.    Seďte vzpřímeně nebo stůjte. Pomalu a co nejhlouběji vydechněte tak, aby to pro Vás bylo příjemné.
 3.    Držte inhalátor vzpřímeně (dle schématu 3), vložte náustek do úst a sevřete mezi rty. Držte inhalátor palcem na spodní části náustku a ukazovákem /ukazováky na horní části inhalátoru. Nekousejte do náustku.
 4.    Pomalu a hluboce se nadechujte ústy a současně stiskem aerosolové nádobky uvolněte jeden inhalační vstřik. Plynule a zhluboka dokončete nádech (ideálně asi na 4-5 sekund).
 5.    Během zadržování dechu vyjměte inhalátor z úst. Zadržte dech tak dlouho, jak je to pro Vás příjemné. Nevydechujte do inhalátoru.
 6.    Před druhým vstřikem držte inhalátor ve svislé poloze a zopakujete kroky 2 až 6.
 7.    Nasaďte kryt na náustek.

Použití inhalátoru můžete nacvičovat před zrcadlem. Uvidíte-li při použití inhalátoru vycházet mlhu z vrchní části inhalátoru nebo z úst, inhalace léku zřejmě neproběhla správně. Inhalujte další dávku opakováním od kroku 2 výše.

Po použití inhalátoru si vždy vypláchněte ústa vodou, vykloktejte nebo vyčistěte zuby a zbytky vyplivněte. To může pomoci zabránit vzniku bolesti v ústech a krku a chrapotu.

Máte-li slabé ruce, bude snazší uchopit inhalátor oběma rukama tak, že položíte oba ukazováky na aerosolovou nádobku a oba palce na základnu inhalátoru.

Máte-li při použití inhalátoru potíže, může Vám dát lékař zařízení zvané nástavec AeroChamber Plus, který Vám pomůže správně vdechnout lék do plic. Váš lékař nebo lékárník Vám poradí, jak inhalátor s nástavcem

AeroChamber Plus správně používat. U nástavce AeroChamber Plus je uveden návod k použití a návod, jak ho čistit. Tyto návody je nutné si pozorně přečíst.

Péče o inhalátor

Je důležité pečlivě dodržovat tyto pokyny a čistit inhalátor každý týden. Čištění inhalátoru:

 •    Sejměte kryt náustku.
 •    Nevyjímejte aerosolovou nádobku ze spouštěče.
 •    Otřete vnitřní i vnější povrch náustku a spouštěče čistým, suchým hadříkem nebo papírovým kapesníkem.
 •    Nasaďte kryt na náustek.
 •    Nedávejte kovovou nádobku do    vody.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Flutiform, než jste měl(a)

Je důležité, abyste užil(a) dávku uvedenou na etiketě z lékárny nebo předepsanou lékařem. Bez porady s lékařem byste neměl(a) dávku zvyšovat ani snižovat.

Jestliže jste užil(a) více léku, než jste měl(a), obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. Můžete pociťovat silnou bolest na hrudi (angina), vysoký nebo nízký krevní tlak, bolest hlavy, svalové křeče, poruchy spánku, nervozitu, sucho v ústech, nechutenství, křeče nebo záškuby. Můžete cítit třes, závratě, slabost, únavu, nevolnost nebo se celkově necítit dobře. Můžete si také povšimnout změn srdečního rytmu a můžete mít nízkou hladinu draslíku v krvi nebo zvýšenou hladinu cukru v krvi. Můžete také trpět příznaky, jako jsou například bolesti břicha, zvracení, úbytek váhy, snížená úroveň vědomí (což může způsobovat ospalost nebo zmatenost), nebo nízká hladina cukru v krvi.

Jestliže jste dlouhodobě užíval (a) více léku, než je předepsaná dávka, měl(a) byste se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem. Je to z toho důvodu, že velké dávky mohou snížit hladinu steroidních hormonů běžně produkovaných nadledvinami (viz bod 4).

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Flutiform

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji hned, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží doba užití další dávky, zapomenutou dávku vynechejte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Flutiform

Je velmi důležité, abyste používal(a) tento inhalátor každý den dle doporučení lékaře, i když se cítíte dobře, protože Vám pomůže mít astma pod kontrolou. Jestliže chcete přestat inhalátor používat, nejdříve to oznamte svému lékaři. Lékař Vám poradí, jak to udělat. Dávka se obvykle snižuje postupně, aby nedošlo k astmatickému záchvatu.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento inhalátor nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Váš lékař Vám předepíše nejnižší dávku potřebnou ke kontrole astmatu, která může snížit možnost výskytu nežádoucích účinků.

Všechny léky mohou způsobit alergické reakce, ačkoli závažné alergické reakce jsou hlášeny vzácně. Ihned informujte svého lékaře, jestliže náhle zpozorujete otok očních víček, obličeje, krku, jazyka nebo rtů, vyrážku nebo svědění, zvláště na celém těle, příznaky jako závratě, točení hlavy, mdloby nebo náhlé změny v dýchání, například zvýšený sípot nebo dušnost.

Stejně jako u jiných inhalátorů se Vaše dýchání může bezprostředně po použití inhalátoru zhoršit. Můžete si všimnout zhoršení sípotu a dušnosti. Jestliže k tomu dojde, přestaňte inhalátor Flutiform používat a použijte svůj rychle účinkující úlevový inhalátor. Ihned kontaktujte svého lékaře. Lékař posoudí Váš zdravotní stav a může zahájit jiný druh léčby. Svůj úlevový inhalátor byste měl(a) nosit vždy u sebe.

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

 •    Zhoršení astmatu.
 •    Bolest hlavy.
 •    Třes.
 •    Nepravidelný srdeční rytmus nebo bušení srdce.
 •    Závratě.
 •    Poruchy spánku
 •    Změny hlasu/chrapot.
 •    Sucho v ústech, bolest nebo podráždění krku.
 •    Vyrážka.

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů

 •    Zvýšení hladiny cukru v krvi. Jste-li diabetik, může být nutné častěji kontrolovat hladinu cukru v krvi a upravit Vaši obvyklou diabetickou léčbu. Váš lékař Vás bude muset pečlivěji sledovat.
 •    Soor (moučnivka) a jiné houbové (plísňové) infekce v ústech a krku.
 •    Zánět dutin (sinusitida).
 •    Rychlý srdeční rytmus.
 •    Bolest na hrudi v souvislosti se srdečním onemocněním.
 •    Svalové křeče.
 •    Kašel nebo dušnost.
 •    Průjem.
 •    Trávicí potíže.
 •    Změny chuti.
 •    Závratě, točení hlavy.
 •    Abnormální sny.
 •    Neklid.
 •    Svědění kůže.
 •    Vysoký krevní tlak.
 •    Pocit neobvyklé slabosti.
 •    Otok rukou, kotníků nebo nohou.

Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit

 •    Poruchy spánku, deprese nebo pocity strachu, agrese, úzkosti, neklidu, nervozity, zvýšeného vzrušení a podrážděnosti. Tyto účinky jsou pravděpodobnější u dětí.

Následující nežádoucí účinky souvisejí s formoterol-fumarátem, ale při klinických studiích tohoto inhalátoru nebyly hlášeny:

 •    Nízká hladina draslíku v krvi, která může způsobit svalovou slabost, záškuby nebo abnormální srdeční rytmus.
 •    Abnormální záznam srdeční akce (kardiogram), který může vést k abnormálnímu srdečnímu rytmu (prodloužený QTc interval).
 •    Vysoká hladina kyseliny mléčné v krvi.
 •    Nevolnost.
 •    Svalová bolest.

Inhalované steroidy mohou ovlivnit normální produkci steroidních hormonů v těle, zvláště když dlouhodobě používáte vysoké dávky. Účinky zahrnují:

 •    změny hustoty kostní tkáně (řídnutí kostí);
 •    kataraktu (zákal oční čočky);
 •    glaukom (zvýšený oční tlak);
 •    tvorba modřin nebo ztenčení kůže;
 •    zvýšenou možnost dostat infekci;
 •    zpomalení rychlosti růstu u dětí a dospívajících;
 •    kulatý (měsícovitý) obličej;
 •    účinek na nadledviny (malé žlázy u ledvin) což znamená, že se mohou objevit příznaky jako je slabost, únava, obtíže při zvládání stresu, bolesti břicha, ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, bolesti hlavy, závratě, velmi nízký krevní tlak, průjem, nevolnost nebo zvracení nebo křeče.

Tyto účinky jsou u inhalovaných steroidů mnohem méně pravděpodobné než u steroidů ve formě tablet.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1. Jak přípravek FLUTIFORM uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento inhalátor po uplynutí doby použitelnosti uvedené na nádobce, sáčku a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. EXP: 08-2020 znamená, že nemáte používat inhalátor po posledním dni tohoto měsíce, tj. srpna 2020.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem. Je-li inhalátor vystaven mrazu, musí se nechat 30 minut zahřívat při pokojové teplotě a potom musí být připraven před použitím (viz bod 3 „Jak se přípravek Flutiform používá“). Nepoužívejte inhalátor, který je vyjmutý ze sáčku z folie déle než 3 měsíce, nebo jestliže ukazatel dávek ukazuje „0“

Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Aerosolová nádobka obsahuje kapalinu pod tlakem. Nádobku nepropichujte, nerozbíjejte ani nespalujte, i když se zdá prázdná. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. Obsah balení a další informace Co přípravek Flutiform obsahuje

Léčivými látkami jsou fluticasoni propionas a formoteroli fumaras dihydricus. Inhalátor je k dispozici ve třech různých silách.

50 mikrogramů/5 mikrogramů v jedné dávce, suspenze k inhalaci v tlakovém obalu

Jeden inhalační vstřik obsahuje fluticasoni propionas 50 mikrogramů a formoteroli fumaras dihydricus 5 mikrogramů.

125 mikrogramů/5 mikrogramů v jedné dávce, suspenze k inhalaci v tlakovém obalu

Jeden inhalační vstřik obsahuje fluticasoni propionas 125 mikrogramů a formoteroli fumaras dihydricus 5 mikrogramů.

250mikrogramů/10 mikrogramů v jedné dávce, suspenze k inhalaci v tlakovém obalu

Jeden inhalační vstřik obsahuje fluticasoni propionas 250 mikrogramů a formoteroli fumaras dihydricus 10 mikrogramů.

Pomocnými látkami jsou:

 •    dinatrium-chromoglykát
 •    ethanol
 •    apafluran HFA 227 (hnací plyn)

Jak přípravek Flutiform vypadá a co obsahuje toto balení

Tyto inhalátory jsou malé aerosolové nádobky, obsahující bílou nebo téměř bílou kapalnou suspenzi, vybavené dávkovacím ventilem. Aerosolové nádobky jsou vloženy do šedobílých plastových dávkovačů (spouštěčů) se světle šedým krytem náustku. Jeden inhalátor obsahuje 120 inhalačních vstřiků. Balení obsahuje jeden inhalátor. Vícenásobné balení obsahuje 3×1 inhalátor (120 inhalačních vstřiků).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Mundipharma Gesellschaft m.b.H.

Apollogasse 16-18 A-1070 Vídeň Rakousko

Výrobce

Bard Pharmaceuticals Ltd.,

Cambridge Science Park, Milton Road,

Cambridge, CB4 0GW, Velká Británie

Mundipharma DC B.V.

Leusderend 16 3832 RC Leusden Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Flutiform

Rakousko

Belgie

Bulharsko

Kypr

Česká republika

Dánsko

Finsko

Francie

Německo

Irsko

Island

Lucembursko

Nizozemsko

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovenská republika

Švédsko

Velká Británie

Flutiformo

Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.6.2016.

Diskuze a zkušenosti - Flutiform příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Flutiform příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář