Prolia příbalový leták

Čtěte Prolia příbalový leták. Léčivý přípravek Prolia – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Prolia

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

Prolia 60 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Prolia 60 mg injekční roztok

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Prolia 60 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje denosumabum 60 mg v 1 ml roztoku (60 mg/ml).

Prolia 60 mg injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje denosumabum 60 mg v 1 ml roztoku (60 mg/ml).

Denosumab je lidská monoklonální protilátka IgG2, produkovaná savčí buněčnou linií (CHO ) pomocí technologie rekombinantní DNA.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jeden mililitr roztoku obsahuje 47 mg sorbitolu (E420) (viz bod 4.4).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 1. LÉKOVÁ FORMA

Prolia 60 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Injekční roztok (injekce).

Čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.

Prolia 60 mg injekční roztok Injekční roztok (injekce).

Čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok a může obsahovat stopové množství průsvitných až bílých bílkovinných částic.

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen a u mužů se zvýšeným rizikem zlomenin. U postmenopauzálních žen Prolia významně snižuje riziko zlomenin obratlů, nevertebrálních zlomenin a zlomenin celkového proximálního femuru.

Léčba úbytku kostní hmoty vzniklého následkem hormonální ablace u mužů trpících rakovinou prostaty, u kterých je riziko vzniku zlomenin zvýšené (viz bod 5.1). U mužů s rakovinou prostaty, léčených hormonální ablací, Prolia významně snižuje riziko zlomenin obratlů.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Prolia je 60 mg. Přípravek se podává jednorázovou podkožní injekcí jednou za 6 měsíců do stehna, břicha nebo horní části paže.

Pacienti musejí mít dostatečný příjem kalcia a vitaminu D (viz bod 4.4).

Pacienti léčení přípravkem Prolia mají dostat příbalovou informaci a informační kartu pacienta.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není třeba dávku přípravku upravovat (doporučení ohledně sledování hladin vápníku viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater nebyla bezpečnost a účinnost denosumabu studována (viz bod 5.2).

Starší pacienti (>65 let)

U starších pacientů není třeba dávku přípravku upravovat.

Pediatrická populace

Přípravek Prolia se nedoporučuje podávat dětským pacientům (do 18 let věku), neboť bezpečnost a účinnost přípravku Prolia u těchto pacientů nebyly dosud stanoveny. Inhibice RANK/RANK ligandu (RANKL) ve studiích na zvířatech je spojována s inhibicí růstové ploténky a nedostatečným prořezáváním zubů (viz také bod 5.3).

Způsob podání Subkutánní podání.

Přípravek by měla podávat osoba náležitě zaškolená v aplikaci podkožních injekcí.

Návod k použití, zacházení a likvidaci je uveden v bodě 6.6.

4.3    Kontraindikace

–    Hypokalcemie (viz bod 4.4).

–    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití Příjem vápníku a vitamínu D

U všech pacientů je důležitý dostatečný příjem vápníku a vitamínu D.

Opatření pro použití

Hypokalcemie

Je důležité identifikovat pacienty s rizikem hypokalcemie. Před zahájením léčby je třeba upravit hypokalcemii dostatečným příjmem vápníku a vitamínu D. Doporučuje se klinicky monitorovat hladinu vápníku před každou dávkou a u pacientů predisponovaných k hypokalcemii i do dvou týdnů po úvodní dávce. Pokud se u jakéhokoliv pacienta objeví během léčby suspektní příznaky hypokalcemie (příznaky viz bod 4.8) mají se změřit hladiny vápníku. Pacientům je třeba doporučit, aby hlásili příznaky hypokalcemie.

Po uvedení přípravku na trh byla hlášena závažná symptomatická hypokalcemie (viz bod 4.8), většina případů se vyskytla během prvních týdnů po zahájení léčby, může se však vyskytnout i později.

Kožní infekce

U pacientů léčených přípravkem Prolia se mohou vyskytnout kožní infekce (zejména flegmóna-celulitida) vyžadující hospitalizaci (viz bod 4.8). Pacient by měl být poučen, že v případě výskytu objektivních nebo subjektivních příznaků flegmóny musí neodkladně vyhledat lékařskou pomoc.

Osteonekróza čelisti (ONJ)

U pacientů s osteoporózou, kterým byla podávána Prolia, byla ONJ hlášena vzácně (viz bod 4.8).

Zahájení léčby/nové léčebné kůry má být odloženo u pacientů s nezhojenými lézemi měkké tkáně v ústech. Před léčbou přípravkem Prolia by pacienti se souběžnými rizikovými faktory měli podstoupit preventivní zubní prohlídku s individuálním posouzením přínosu a rizika léčby.

Při posouzení rizika vzniku ONJ u pacienta je třeba zvážit následující rizikové faktory:

 •    účinnost léčivého přípravku, s jakou inhibuje kostní resopci (vyšší riziko u vysoce účinných. látek), cesta podání (vyšší riziko u parenterálního podávání) a kumulativní dávka léčby kostní resorpce.
 •    nádorové onemocnění, přidružená onemocnění (např. anémie, koagulopatie, infekce), kouření.
 •    konkomitantní léčba: kortikoidy, chemoterapie, inhibitory angiogeneze, radioterapie hlavy a krku.
 •    špatná hygiena dutiny ústní, periodontální onemocnění, špatně zapadající zubní protéza, dentální onemocnění v anamnéze, invazivní zákroky v dutině ústní, např. extrakce zubů.

Všem pacientům je třeba doporučit, aby dbali na dobrou hygienu dutiny ústní, pravidelně chodili na zubní prohlídky a během léčby přípravkem Prolia ihned hlásili výskyt jakýchkoli orálních příznaků jako je kývání zubů, bolest nebo otoky nebo nehojící se vředy či sekrece. Invazivní zákroky v dutině ústní mají být během léčby prováděny pouze po pečlivém posouzení a nemají se provádět v době blízké podání přípravku Prolia.

Má se vytvořit plán léčby jednotlivých pacientů, u kterých se vyvine ONJ, za úzké spolupráce ošetřujícího lékaře a stomatologa nebo stomatochirurga se zkušenostmi s ONJ. Pokud je to možné, je třeba zvážit dočasné přerušení léčby až do ústupu onemocnění a zmírnění přispívajících rizikových faktorů.

Atypické zlomeniny femuru

U pacientů používajících Prolii byly zaznamenány atypické zlomeniny femuru (viz bod 4.8). Atypické zlomeniny femuru spojené s malým traumatem nebo bez traumatu se mohou vyskytnout v subtrochanterické a diafyzální oblasti femuru a jsou charakteristické specifickými radiografickými nálezy. Atypické zlomeniny femuru byly zaznamenány také u pacientů s některými komorbiditami (např. nedostatek vitamínu D, revmatoidní artritida, hypofosfatázie) a spojeny s užíváním některých léků (např. bisfosfonáty, glukokortikoidy, inhibitory protonové pumpy). K těmto příhodám došlo i bez antiresorpční léčby. Podobné zlomeniny zaznamenané v souvislosti s léčbou bisfosfonáty jsou často bilaterální; proto je třeba u pacientů se zlomeninou diafýzy femuru léčených Prolií vyšetřit kontralaterální femur. Vysazení léčby Prolií má být u pacientů s podezřením na atypickou zlomeninu femuru zváženo při současném posouzení stavu pacienta na základě individuálního hodnocení přínosu a rizika léčby. Během léčby Prolií se pacientům doporučuje, aby hlásili nové nebo neobvyklé bolesti v oblasti stehna, kyčle nebo třísel. U pacientů s těmito příznaky se má vyšetřit neúplná zlomenina femuru.

Současná léčba jinými léky obsahujícími denosumab

Pacienti léčení přípravkem Prolia nemají být léčeni zároveň jinými léky obsahujícími denosumab (na prevenci kostních příhod u dospělých s metastázami solidních nádorů do kostí).

Porucha funkce ledvin

Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) nebo dialyzovaní pacienti jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku hypokalcemie. Riziko vzniku hypokalcemie a průvodního nárůstu hladin paratyroidního hormonu se zvyšuje se zvyšujícím se stupněm poruchy funkce ledvin. U těchto pacientů je obzvlášť důležitý adekvátní přísun vápníku, vitaminu D a pravidelné sledování hladiny vápníku, viz výše.

Suchý přírodní kaučuk

Kryt jehly předplněné injekční stříkačky obsahuje suchý přírodní kaučuk (derivát latexu), který může vyvolávat alergické reakce.

Upozornění na pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Pacientům se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy by neměl být přípravek Prolia podáván.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 60 mg, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

V    interakční studii Prolia neovlivňovala farmakokinetiku midazolamu, který je metabolizován cytochromem P450 3A4 (CYP3A4). To naznačuje, že by Prolia neměla měnit farmakokinetiku léčivých přípravků metabolizovaných CYP3A4.

Klinické údaje o souběžném podávání denosumabu a substituční hormonální léčby (estrogen) nejsou k dispozici, nicméně potenciál pro farmakodynamickou interakci je považován za nízký.

Podle údajů z přechodové studie (z alendronátu na denosumab) předchozí léčba alendronátem neovlivnila farmakokinetiku a farmakodynamiku denosumabu u postmenopauzálních žen s osteoporózou.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání přípravku Prolia těhotným ženám nejsou k dispozici. Reprodukční toxicita byla prokázána ve studii s denosumabem u makaků jávských po dobu březosti při expozici AUC 119 krát vyšší než expozice u člověka (viz bod 5.3).

Přípravek Prolia se nedoporučuje podávat těhotným ženám.

Ženám, které otěhotní během léčby přípravkem Prolia, se doporučuje, aby se přihlásily do programu sledování těhotenství společnosti Amgen. Kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 6 příbalové informace.

Kojení

Není známo, zda se denosumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Studie provedené u geneticky modifikovaných myší, kterým byl RANKL vyřazen odstraněním příslušného genu (tzv. knokautované myši) naznačují, že absence RANKL (cíl denosumabu – viz bod 5.1) v průběhu těhotenství může zasahovat do procesu zrání mléčné žlázy a vést k poruše laktace po porodu (viz bod 5.3). Je třeba se rozhodnout, zda ustoupit od kojení nebo zda nepodávat přípravek Prolia, přičemž je nutno brát v úvahu přínos kojení pro novorozence/kojence a přínos léčby přípravkem Prolia pro pacientku.

Ženám, které při léčbě přípravkem Prolia kojí, se doporučuje, aby se přihlásily do programu sledování kojení společnosti Amgen. Kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 6 příbalové informace.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu denosumabu na fertilitu u člověka. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na fertilitu (viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Prolia nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky Souhrn profilu bezpečnosti

V    pěti placebem kontrolovaných klinických studiích fáze III byla celková bezpečnost přípravku Prolia podobná u pacientů s osteoporózou a u pacientů s karcinomem prsu nebo prostaty podstupujících hormonální ablaci.

Nejčastější nežádoucí účinky přípravku Prolia (pozorované u více než jednoho pacienta z deseti) jsou muskuloskeletální bolest a bolesti končetin. U pacientů užívajících přípravek Prolia byly pozorovány méně časté případy flegmóny, vzácné případy hypokalcemie, hypersenzitivity, osteonekrózy čelisti a atypických zlomenin femuru (viz body 4.4 a 4.8 – popis vybraných nežádoucích účinků).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Údaje uvedené v tabulce 1 níže popisují nežádoucí účinky hlášené z klinických studií fáze II a III u pacientů s osteoporózou a u pacientů s karcinomem prsu nebo prostaty podstupujících hormonální ablaci; a/nebo spontánní hlášení.

Pro klasifikaci nežádoucích účinků (viz tab 1) byla použita následující ustálená kritéria: velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1000 až < 1/100), vzácné (>1/10000 až <1/1000) a velmi vzácné (<1/10000). V každé třídě orgánových systémů a skupině definované frekvencí výskytu jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1 Nežádoucí účinky hlášené u pacientů s osteoporózou a u pacientů s rakovinou prsu nebo prostaty léčených hormonální ablací

Třídy orgánových systémů podle databáze MedDRA Frekvence Nežádoucí účinek
Infekce a infestace Časté Infekce močových cest
Časté Infekce horních cest dýchacích
Méně časté Divertikulitida1
Méně časté Flegmóna1
Méně časté Ušní infekce
Poruchy imunitního systému Vzácné Přecitlivělost na léčivý přípravek1
Vzácné Anafylaktická reakce1
Poruchy metabolismu a výživy Vzácné Hypokalcemie1
Poruchy nervového systému Časté Ischias
Poruchy oka Časté Katarakty (oční zákaly)1
Gastrointestinální poruchy Časté Zácpa
Časté Břišní obtíže
Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté Vyrážka
Časté Ekzém
Poruchy svalové a kosterní Velmi časté Bolesti končetin
soustavy a pojivové tkáně Velmi časté Muskuloskeletální bolest1
Vzácné Osteonekróza čelisti1
Vzácné Atypické zlomeniny femuru1

1 Viz bod Popis vybraných nežádoucích účinků

V souhrnné analýze údajů z placebem kontrolovaných klinických hodnocení fáze II a fáze III byla přibližná frekvence výskytu onemocnění s příznaky podobnými chřipce 1,2 % při podávání denosumabu a 0,7 % u placeba. Ačkoliv souhrnná analýza zjistila výše uvedený rozdíl, stratifikovaná analýza tento rozdíl nepotvrdila.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Hypokalcemie

Ve dvou placebem kontrolovaných klinických studiích fáze III u postmenopauzálních žen s osteoporózou byl po podání přípravku Prolia zaznamenán pokles hladiny vápníku (pod 1,88 mmol/l) přibližně u 0,05 % (2 ze 4050) pacientek. Poklesy hladiny vápníku v séru (pod 1,88 mmol/l) nebyly hlášeny ve dvou placebem kontrolovaných klinických studiích fáze III u pacientů léčených hormonální ablací ani v placebem kontrolované klinické studii fáze III u mužů s osteoporózou.

Po uvedení přípravku na trh byla převážně u pacientů se zvýšeným rizikem výskytu hypokalcemie dostávajících Prolii vzácně hlášena závažná symptomatická hypokalcemie.Většina případů se vyskytla během prvních týdnů léčby. Příklady klinických projevů závažné symptomatické hypokalcemie zahrnovaly prodloužení QT intervalu, tetanii, křeče a poruchy duševního stavu (viz bod 4.4). Příznaky hypokalcemie v klinických studiích s denosumabem zahrnovaly parestézie nebo ztuhlé svaly, záškuby, spazmy a svalové křeče.

Kožní infekce

V    placebem kontrolovaných klinických studiích fáze III byl celkový výskyt kožních infekcí stejný v placebové skupině jako ve skupině léčených přípravkem Prolia: u postmenopauzálních žen s osteoporózou (placebo [1,2 %, 50 ze 4041] versus Prolia [1,5 %, 59 ze 4050]); u mužů s osteoporózou (placebo [0,8 %, 1 ze 120] versus Prolia [0 %, 0 ze 120]); u pacientů s rakovinou prsu nebo prostaty léčených hormonální ablací (placebo [1,7 %, 14 z 845] versus Prolia [1,4 %, 12 z 860]). Kožní infekce vyžadující hospitalizaci byly hlášeny u 0,1 % (3 ze 4041) postmenopauzálních žen s osteoporózou, užívajících placebo, versus 0,4 % (16 ze 4050) žen léčených přípravkem Prolia. V těchto případech se jednalo převážně o flegmónu-celulitidu. V klinických hodnoceních u pacientů s rakovinou prsu nebo prostaty byl výskyt kožních infekcí, hlášených jako závažný nežádoucí účinek, ve skupině léčené placebem (0,6 %, 5 z 845) i ve skupinách léčených přípravkem Prolia (0,6 %, 5 z 860) podobný.

Osteonekróza čelisti

ONJ byla hlášena vzácně u 16 pacientů v klinických studiích s osteoporózou a u pacientů s rakovinou prsu nebo prostaty léčených hormonální ablací zahrnujících celkem 23148 pacientů (viz bod 4.4). Třináct z těchto případů ONJ se vyskytlo u postmenopauzálních žen s osteoporózou v průběhu prodloužení fáze III klinického hodnocení po léčbě přípravkem Prolia po dobu až 10 let (0,3 %; < 0,1 příhody na 100 pacientoroků).

Atypické zlomeniny femuru

V    programu klinických studií s osteoporózou byly vzácně hlášeny atypické zlomeniny femuru u pacientů léčených Prolií (viz bod 4.4).

Katarakty

V    jednom placebem-kontrolovaném klinickém hodnocení fáze III u pacientů s rakovinou prostaty léčených androgen deprivační terapií (ADT) byl pozorován rozdílný výskyt nežádoucího účinku-katarakty mezi léčebnými skupinami (4,7 % denosumab, 1,2 % placebo). U postmenopauzálních žen nebo mužů s osteoporózou nebo u žen léčených inhibitory aromatázy pro nemetastazující rakovinu prsu tento rozdílný výskyt pozorován nebyl.

Divertikulitida

V    jednom placebem-kontrolovaném klinickém hodnocení fáze III u pacientů s rakovinou prostaty léčených ADT byl pozorován rozdílný výskyt nežádoucího účinku- divertikulitidy (1,2 % denosumab, 0 % placebo). Incidence divertikulitidy ve skupině postmenopauzálních žen nebo mužů s osteoporózou a skupině žen léčených inhibitory aromatázy pro nemetastazující rakovinu prsu byla srovnatelná.

Reakce hypersenzitivity související s lékem

U pacientů používajících přípravek Prolia byla vzácně hlášena hypersenzitivita související s lékem, včetně vyrážky, urtikarie, otoku obličeje, erytému a anafylaktických reakcí.

Muskuloskeletální bolest

Po uvedení přípravku na trh byla u pacientů užívajících Prolii zaznamenána muskuloskeletální bolest včetně závažných případů. V klinických studiích byla muskuloskeletální bolest velmi častá v obou skupinách jak s denosumabem, tak s placebem. Muskuloskeletální bolest vedoucí k přerušení léčby ve studii byla méně častá.

Jiné zvláštní skupiny pacientů

V    klinických hodnoceních byli hypokalcemií více ohroženi pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) nebo pacienti dialyzovaní, pokud neužívali vápník. Dostatečný příjem vápníku a vitamínu D je u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo u dialyzovaných pacientů důležitý (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9    Předávkování

Neexistují zkušenosti s předávkováním v klinických hodnoceních. Denosumab byl podáván v rámci klinických hodnocení v dávkách až 180 mg každé 4 týdny (kumulativní dávky až 1080 mg za 6 měsíců) a žádné další nežádoucí účinky nebyly pozorovány.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii nemocí kostí – jiná léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kosti, ATC kód: M05BX04

Mechanismus účinku

Denosumab je lidská monoklonální protilátka (IgG2), která se s vysokou afinitou i specificitou zaměřuje a váže na RANKL a zabraňuje aktivaci jeho receptoru, RANK, na povrchu osteoklastů a jejich prekurzorů. Zabráněním interakce RANKL/RANK inhibuje tvorbu, funkci a životnost osteoklastů a tím snižuje resorpci kortikální a trabekulární kosti.

Farmakodynamické účinky

Léčba přípravkem Prolia rychle snížila rychlost kostního obratu (bone turnover), nejnižších hladin sérového markeru kostní resorpce, C-telopeptidu typ 1 (CTX) (85% pokles), bylo dosaženo do 3 dnů a tento pokles přetrval po celou dobu intervalu dávkování. Na konci každého dávkovacího intervalu byl pokles CTX méně výrazný, z maxima > 87 % na přibližně > 45 % (rozmezí 45-80 %), což odráží reverzibilitu účinku přípravku Prolia na remodelaci kosti, jakmile dojde k poklesu jeho sérové hladiny. Tyto účinky při pokračující léčbě přetrvávaly. Markery kostního obratu obvykle dosáhly hladin před zahájením léčby během 9 měsíců po poslední dávce. Při znovuzahájení léčby se snížení CTX vlivem denosumabu podobalo snížení pozorovanému u pacientů na začátku primární léčby denosumabem.

Imunogenita

Při léčbě přípravkem Prolia nebyl v klinických hodnoceních pozorován výskyt neutralizujících protilátek. S použitím citlivé imunoanalýzy byly u < 1 % pacientů léčených denosumabem po dobu až 5 let nalezeny non-neutralizující vazebné protilátky, přičemž nebyly pozorovány změny ve farmakokinetice, toxicitě nebo klinické odpovědi.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen

Účinnost a bezpečnost přípravku Prolia podávaného jednou za 6 měsíců po dobu 3 let byla studována u postmenopauzálních žen (7808 žen ve věku 60 – 91 let, z nichž 23,6 % mělo převážně zlomeniny obratlů) se vstupním T-skóre hustoty kostního minerálu (BMD) bederní páteře nebo celkového proximálního femuru v rozmezí -2,5 až -4,0 a střední absolutní pravděpodobností zlomeniny za 10 let 18,60 % (decily: 7,9 – 32,4 %) pro hlavní osteoporotické zlomeniny a 7,22 % (decily: 1,4 – 14,9 %) pro zlomeninu celkového proximálního femuru. Ženy, které měly jiná onemocnění, nebo ženy, kterým byla podávána jiná léčba, která mohla mít účinky na kost, byly z klinického hodnocení vyřazeny. Ženy každý den užívaly vápník (nejméně 1000 mg) a vitamín D (nejméně 400 IU).

Účinek na zlomeniny obratlů

Přípravek Prolia významně snížil riziko vzniku nových zlomenin obratlů po 1, 2 a 3 letech (p < 0,0001) (viz tabulka 2).

Tabulka 2 Účinek přípravku Prolia na riziko nových zlomenin obratlů

Podíl žen se z omeninou (%) Absolutní snížení Relativní snížení
Placebo Prolia rizika (%) (95% rizika (%)
n = 3906 n = 3902 CI) (95% CI)
0-1 rok 2,2 0,9 1,4 (0,8; 1,9) 61(42; 74)**
0-2 roky 5,0 1,4 3,5 (2,7; 4,3) 71 (61; 79)**
0-3 roky 7,2 2,3 4,8 (3,9; 5,8) 68 (59; 74)*

*p < 0,0001, **p < 0,0001 – explorativní analýza

Účinek na zlomeniny celkového proximálního femuru

Přípravek Prolia prokázal po dobu 3 let 40% relativní snížení rizika (0,5% absolutní snížení rizika) zlomenin celkového proximálního femuru (p < 0,05). Incidence zlomenin celkového proximálního femuru za tříleté období činil ve skupině léčené placebem 1,2 %, v porovnání s 0,7 % ve skupině léčené přípravkem Prolia.

V post-hoc analýze u žen ve věku > 75 let bylo při podávání přípravku Prolia pozorováno 62% relativní snížení rizika (1,4% abslutní snížení rizika, p < 0,01).

Účinek na všechny klinické zlomeniny

Přípravek Prolia signifikantně snížil výskyt zlomenin všech typů/skupin (viz tabulka 3).

Tabulka 3 Účinek přípravku Prolia na riziko vzniku klinických zlomenin za období 3 let

Podíl žen se zlomeninou (%)+ Absolutní snížení rizika (%)

(95% CI)

Relativní snížení rizika (%)

(95% CI)

Placebo n = 3906 Prolia

n = 3902

Jakákoliv klinická zlomenina1 10,2 7,2 2,9 (1,6, 4,2) 30 (19, 41)***
Klinická zlomenina obratle 2,6 0,8 1,8 (1,2, 2,4) 69 (53,80)***
Nevertebrální zlomenina2 8,0 6,5 1,5 (0,3, 2,7) 20 (5,33)**
Velká nevertebrální zlomenina3 6,4 5,2 1,2 (0,1, 2,2) 20 (3, 34)*
Velká osteoporotická zlomenina4 8,0 5,3 2,7 (1,6, 3,9) 35 (22,45)***

*p < 0,05; **p = 0,0106 (sekundární cíl zahrnut v úpravě pro multiplicitu), ***p < 0,0001 + Výskyt příhod založený na Kaplan-Meierových odhadech za období 3 let.

(1)    Patří sem klinické zlomeniny obratů a nevertebrální zlomeniny.

(2)    Nepatří sem zlomeniny obratlů, lebky, obličejových kostí, mandibuly, metakarpů, falangů prstů ruky a nohy.

(3)    Patří sem pánev, distální femur, proximální tibie, žebra, proximální humerus, předloktí a kyčel.

(4)    Podle definice WHO do této skupiny patří klinické zlomeniny obratlů, zlomeniny kyčle, předloktí a humeru.

Přípravek Prolia snížil riziko nevertebrálních zlomenin u žen se vstupní BMD krčku stehenní kosti < -2,5 (35% snížení relativního rizika, 4,1% snížení absolutního rizika, p < 0,001, explorativní analýza).

Snížení incidence nových zlomenin obratlů, nevertebrálních zlomenin a zlomenin celkového proximálního femuru při léčbě přípravkem Prolia bylo během 3letého období konzistentní, bez ohledu na vstupní 10leté riziko zlomeniny.

Účinek na hustotu kostního minerálu

Přípravek Prolia po 1, 2 a 3 letech významně zvýšil (v porovnání s placebem) BMD ve všech měřených klinických místech. Přípravek Prolia zvýšil během 3 let BMD bederní páteře o 9,2 %, celkového proximálního femuru o 6,0 %, krčku kosti stehenní o 4,8 %, trochanteru kosti stehenní o 7,9 %, distální třetiny radia o 3,5 % a v celém těle o 4,1 % (všechna p < 0,0001).

V klinických hodnoceních zkoumajících účinky vysazení přípravku Prolia se hodnota BMD vrátila do přibližně předléčebných úrovní a zůstala vyšší než u placeba během 18 měsíců po poslední dávce.

Tyto údaje ukazují, že k udržení účinku je třeba přípravek Prolia podávat kontinuálně. Znovuzahájení léčby přípravkem Prolia vedlo k podobnému vzestupu BMD, jako když byl přípravek Prolia podán poprvé.

Otevřené prodloužení studie u léčby postmenopauzální osteoporózy

Do 7 letého, mezinárodního, multicentrického, nezaslepeného, jednoramenného prodloužení studie hodnotící dlouhodobou bezpečnost a účinnost přípravku Prolia bylo zařazeno celkem 4550 pacientek (2343 Prolia a 2207 placebo), u kterých byla vynechána maximálně jedna dávka zkoumaného léku v pivotní studii popsané výše a které dokončily 36. měsíc studie. V prodloužení studie všechny pacientky dostávaly přípravek Prolia 60 mg každých 6 měsíců a rovněž každý den užívaly vápník (nejméně 1 g) a vitamín D (nejméně 400 IU). Celkem 2626 subjektů (58 % žen zahrnutých do prodloužení studie, tj. 34 % žen zahrnutých do pivotní studie) dokončilo prodloužení studie.

U pacientek léčených přípravkem Prolia po dobu až 10 let se hodnota BMD oproti vstupnímu období pivotní studie zvýšila o 21,7 % v bederní páteři, o 9,2 % v celém proximálním femuru, o 9,0 % v krčku femuru, o 13,0 % v trochanteru a o 2,8 % v distální 1/3 radia.

Ukazatelem bezpečnosti bylo hodnocení výskytu zlomenin. V průběhu let 4 až 10 se výskyt nových vertebrálních a nevertebrálních zlomenin nezvýšil; roční výskyt byl přibližně 1,0 % a 1,3 % resp.

Během prodloužení studie se objevilo třináct hodnocených případů osteonekrózy čelisti (ONJ) a dva hodnocené případy atypické zlomeniny femuru.

Léčba osteoporózy u mužů

Účinnost a bezpečnost přípravku Prolia podávaného jednou za 6 měsíců po dobu 1 roku byla studována u 242 mužů ve věku 31 – 84 let. Subjekty s eGFR < 30 ml/min/1,73 m2 byly ze studie vyřazeny. Všichni muži každý den užívali vápník (nejméně 1000 mg) a vitamín D (nejméně 800 IU).

Primární proměnnou účinnosti byla procentuální změna BMD bederní páteře, účinek na výskyt fraktur nebyl hodnocen. Prolia během 12 měsíců signifikantně zvýšila BMD ve všech měřených klinických místech oproti placebu: o 4,8 % v bederní páteři, o 2,0 % v celkovém proximálním femuru, o 2,2 % v krčku kosti stehenní, o 2,3 % v trochanteru kosti stehenní a o 0,9 % v distální 1/3 radia (všechna p < 0,05). Prolia zvýšila BMD v bederní páteři ze vstupní hodnoty u 94,7 % mužů po 1 roce. Signifikantní vzestup BMD v bederní páteři, celkovém proximálním femuru, krčku kosti stehenní a trochanteru kosti stehenní byl pozorován po 6 měsících (p < 0,0001).

Histologické vyšetření kosti

Histologické vyšetření kosti bylo provedeno u 62 postmenopauzálních žen s osteoporózou nebo s úbytkem kostní hmoty, které se dříve neléčily s osteoporózou nebo přešly z předchozí léčby alendronátem na 1-3 letou léčbu přípravkem Prolia. V rámci prodloužení studie u postmenopauzálních žen s osteoporózou se padesát devět žen zúčastnilo podstudie s kostní biopsií v měsíci 24 (n = 41) a/nebo v měsící 84 (n = 22). Histologické vyšetření kosti bylo rovněž provedeno u 17 mužů s osteoporózou po roční léčbě přípravkem Prolia. Výsledky kostní biopsie vykazovaly normální architekturu a kvalitu kosti bez průkazu defektů mineralizace, vláknité kosti či fibrózy kostní dřeně. Výsledky histomorfometrie v prodloužení studie u žen po menopauze s osteoporózou ukázaly, že antiresorpční účinky přípravku Prolia byly, dle měření aktivační frekvence a rychlosti tvorby kosti, po dobu studie stejné.

Léčba úbytku kostní hmoty, vzniklého v souvislosti s léčbou androgen deprivační terapií Účinnost a bezpečnost přípravku Prolia, podávaného jednou za 6 měsíců po dobu 3 let, byla studována u mužů s histologicky potvrzenou nemetastazující rakovinou prostaty léčených ADT (1468 mužů ve věku 48 – 97 let) se zvýšeným rizikem vzniku zlomeniny (definováno jako věk > 70 let, nebo < 70 let s T-skóre BMD bederní páteře, celkového proximálního femuru nebo krčku kosti stehenní < -1,0 nebo osteoporotická zlomenina v anamnéze). Všichni muži každý den užívali doplňky vápníku (nejméně 1000 mg) a vitaminu D (nejméně 400 IU).

Přípravek Prolia za 3 leté období léčby signifikantně zvýšil BMD ve všech měřených klinických místech, (oproti léčbě placebem): v bederní páteři o 7,9 %, v celkovém proximálním femuru o 5,7 %, v krčku stehenní kosti o 4,9 %, v trochanteru o 6,9 %, v distální 1/3 radia o 6,9 % a v celém těle o 4,7 % (všechna p < 0,0001). V prospektivně plánované explorativní analýze byl zaznamenán signifikantní vzestup BMD v bederní páteři, celkovém proximálním femuru, krčku kosti stehenní a trochanteru kosti stehenní za 1 měsíc po podání úvodní dávky.

Přípravek Prolia vykazoval signifikantní relativní snížení rizika nových zlomenin obratlů: 85% (1,6% absolutní snížení rizika) po 1 roce, 69% (2,2% snížení absolutního rizika) po 2 letech a 62% (2,4% snížení absolutního rizika) po 3 letech (všechna p < 0,01).

Léčba úbytku kostní hmoty, vzniklého v souvislosti s adjuvantní léčbou inhibitory aromatázy Účinnost a bezpečnost přípravku Prolia, podávaného v intervalu 6 měsíců po dobu 2 let byla studována u žen s nemetastazující rakovinou prsu (252 žen ve věku 35 – 84 let) a vstupním T-skóre BMD v rozmezí -1,0 až -2,5 v bederní páteři, celkovém proximálním femuru a krčku kosti stehenní. Všechny ženy užívaly vápník (nejméně 1000 mg) a vitamín D (nejméně 400 IU) denně.

Primární proměnnou účinnosti byla procentuální změna BMD bederní páteře, účinnost na výskyt fraktur nebyla hodnocena. Přípravek Prolia v porovnání s placebem signifikantně zvýšil během 2 let BMD ve všech měřených klinických místech: v bederní páteři o 7,6 %, v celkovém proximálním femuru o 4,7 %, v krčku kosti stehenní o 3,6 %, v trochanteru kosti stehenní o 5,9 %, v distální 1/3 radia o 6,1 % a v celém těle o 4,2 % (všechna p < 0,0001).

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila výjimku z povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Prolia ve všech podskupinách pediatrické populace v léčbě úbytku kostní tkáně spojeného s hormonální ablativní léčbou a v podskupinách pediatrické populace mladší 2 let v léčbě osteoporózy. Pro informace o podávání v pediatrické populaci viz bod 4.2.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po podkožním podání dávky 1,0 mg/kg, která se přibližuje schválené/doporučované dávce 60 mg, dosáhla expozice založená na AUC 78 % hodnoty, které bylo dosaženo po podání stejné dávky nitrožilně. Při podání 60 mg podkožně bylo dosaženo maximální sérové koncentrace denosumabu (Cmax) 6 pg/ml (rozmezí 1 – 17 pg/ml) za 10 dní (rozmezí 2 – 28 dní).

Biotransformace

Denosumab se skládá, stejně jako přirozené imunoglobuliny, pouze z aminokyselin a karbohydrátů a není proto pravděpodobné, že by byl eliminován metabolickými mechanismy v játrech. Předpokládá se, že jeho metabolismus a eliminace probíhají stejným způsobem a drahami jako clearance imunoglobulinů a výslednými produkty jsou nakonec malé peptidy a jednotlivé aminokyseliny.

Eliminace z organismu

Po dosažení Cmax klesaly sérové hladiny s poločasem 26 dní (rozmezí 6 – 52 dní) během období 3 měsíců (rozmezí 1,5 – 4,5 měsíce). U padesáti tří procent (53 %) pacientů nebyla za 6 měsíců po podání hladina denosumabu měřitelná.

Při podkožním podání 60 mg dávek, aplikovaných opakovaně v intervalu 6 měsíců, nebyla zaznamenána žádná kumulace nebo změna farmakokinetiky denosumabu. Farmakokinetika denosumabu nebyla ovlivněna tvorbou protilátek vážících se na denosumab a u mužů i žen byla podobná. Nezdá se, že by věk (28 – 87 let), rasa či stav onemocnění (úbytek kostní hmoty nebo osteoporóza, rakovina prostaty nebo prsu) jakkoliv významně ovlivňovaly farmakokinetiku denosumabu.

Byl pozorován trend mezi vyšší tělesnou hmotností a nižší expozicí, posuzovanou podle AUC a Cmax. Tento trend však není považován za klinicky významný, jelikož farmakodynamické účinky, posuzované dle markerů kostního obratu a vzestupu BMD, byly v širokém rozmezí tělesných hmotností konzistentní.

Linearita/nelinearita

Ve studiích zaměřených na stanovení dávky přípravku vykazoval denosumab nelineární, na dávce závisející farmakokinetiku, s nižší clearance při vyšších dávkách nebo koncentracích, ale při dávkách 60 mg a vyšších se expozice zvyšovaly přibližně v závislosti na velikosti dávek.

Porucha funkce ledvin

Ve studii, která hodnotila 55 pacientů s různými stupni funkce ledvin, včetně dialyzovaných pacientů, neměl stupeň poruchy funkce ledvin žádný vliv na farmakokinetiku denosumabu.

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater nebyly provedeny žádné specifické studie. Monoklonální protilátky nejsou obecně vylučovány prostřednictvím jaterního metabolismu. Nepředpokládá se, že by poruchy funkce jater ovlivnily farmakokinetiku denosumabu.

Pediatrická populace

V    pediatrické populaci nebyl farmakokinetický profil přípravku hodnocen.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studiích toxicity jednotlivých a opakovaných dávek u makaků jávských neměly dávky denosumabu, které vedly k systémové expozici 100 až 150krát vyšší, než jaké je dosahováno po podání doporučených dávek u člověka, žádný vliv na fyziologii kardiovaskulární soustavy, mužskou ani ženskou fertilitu a nevyvolaly ani žádnou specifickou toxickou reakci u cílových orgánů.

Standardní vyšetření genotoxického potenciálu denosumabu nebyla provedena, neboť tato vyšetření nejsou pro tuto molekulu relevantní. Vzhledem k charakteru denosumabu je nepravděpodobné, že by měl jakýkoliv potenciál genotoxicity.

Kancerogenní potenciál denosumabu nebyl v dlouhodobých studiích na zvířatech hodnocen.

V    preklinických studiích na knokautovaných myších postrádajících RANK nebo RANKL bylo pozorováno poškození tvorby lymfatických uzlin u plodu. U knokautovaných myší postrádajících RANK nebo RANKL bylo pozorováno také chybění laktace v důsledku inhibice zrání mléčné žlázy (lobuloalveolární vývoj žlázy v průběhu těhotenství).

Ve studii u makaků jávských, kteří dostávali denosumab v období odpovídajícím prvnímu trimestru při expozici AUC až 99 krát vyšší než je dávka u člověka (60 mg každých 6 měsíců), nebylo prokázáno žádné poškození matky ani plodu. V této studii nebyly vyšetřovány lymfatické uzliny plodu.

V    další studii u makaků jávských, kteří dostávali denosumab po dobu gravidity v expozicích AUC až 119 krát vyšších, než je dávka u člověka (60 mg každých 6 měsíců), byl zjištěn zvýšený výskyt narozených mrtvých plodů a postnatální mortality; abnormální růst kostí vedoucí k jejich nižší pevnosti, snížená hematopoeza a chybné postavení zubů; chybějící periferní lymfatické uzliny;

a pomalejší neonatální růst. Nebyla stanovena žádná hladina pro reprodukční nežádoucí účinky. Po 6

měsících po narození se kostní změny upravily a nebyl zjištěn žádný vliv na prořezávání zubů. Účinky na lymfatické uzliny a chybné postavení zubů však přetrvávaly a u jednoho zvířate byla pozorována minimální až střední mineralizace v různých tkáních (souvislost s léčbou není jasná). Nebylo prokázáno poškození matek před porodem; nežádoucí účinky se při porodu vyskytly u matek vzácně. Vývoj mléčné žlázy u matek byl normální.

V preklinických studiích, zabývajících se kvalitou kostí u opic dlouhodobě léčených denosumabem, byla snížení kostního obratu spojena se zlepšením pevnosti kosti a normálním histologickým obrazem kosti. U opic po ovarektomii, léčených denosumabem, byly hladiny vápníku přechodně nižší a hladiny parathormonu se přechodně zvýšily.

U samců myší geneticky modifikovaných k expresi humánního RANKL (tzv. „knock-in myši”), kteří byli vystaveni transkortikální fraktuře, denosumab zpomalil (oproti kontrole) odbourání chrupavky a remodelaci kostního svalku, biomechanická pevnost ale nebyla nepříznivě ovlivněna.

Knokautované myši (viz bod 4.6) postrádající RANK nebo RANKL měly nižší tělesnou hmotnost, snížený růst kosti a nedostatečné prořezávání zubů. U novorozených potkanů byla inhibice RANKL (cíl léčby denosumabem) vysokými dávkami komplexu osteoprotegerinu vázaného na Fc (OPG-Fc) spojena s inhibicí růstu kosti a prořezávání zubů. V tomto modelu byly tyto změny částečně reverzibilní po přerušení dávek inhibitorů RANKL. Dospívající primáti, kterým byl podáván denosumab ve 27 a 150 násobku klinické expozice (dávka 10 a 50 mg/kg) měli abnormality růstových plotének. Léčba denosumabem může tedy narušit růst kostí u dětí s otevřenými růstovými ploténkami a může i bránit prořezávání zubů.

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Prolia 60 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Kyselina octová 98%*

Hydroxid sodný (k úpravě pH)*

Sorbitol (E420)

Polysorbát 20 Voda na injekci

*    Acetátový (octanový) pufr vznikne smícháním kyseliny octové a hydroxidu sodného

Prolia 60 mg injekční roztok Kyselina octová 98%*

Hydroxid sodný (k úpravě pH)*

Sorbitol (E420)

Voda na injekci

*    Acetátový (octanový) pufr vznikne smícháním kyseliny octové a hydroxidu sodného

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky.

Přípravek Prolia může být uchováván při pokojové teplotě (do 25 °C) po dobu až 30 dní v původním obalu. Jakmile je přípravek Prolia vyjmut z chladničky, musí být použit během 30 dní.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Prolia 60 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jeden mililitr roztoku v jednorázové předplněné injekční stříkačce vyrobené ze skla typu I, s jehlou 27 gauge z nerezové oceli, s chráničem jehly nebo bez chrániče.

Kryt jehly předplněné injekční stříkačky obsahuje suchý přírodní kaučuk (přírodní pryž), který je derivátem latexu (viz bod 4.4).

Balení obsahuje jednu předplněnou injekční stříkačku v blistru (předplněná injekční stříkačka s chráničem nebo bez chrániče jehly) nebo bez blistru (pouze předplněná stříkačka).

Prolia 60 mg injekční roztok

Jeden mililitr roztoku v jednorázové injekční lahvičce (sklo třídy I), se zátkou (elastomerní potaženou fluoropolymerem) a pertlem (hliník) a odtrhovacím (flip-off) víčkem.

Balení obsahuje jednu injekční lahvičku.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Roztok před podáním pečlivě prohlédněte. Roztok nepodávejte, pokud obsahuje částice, je zakalen nebo má odlišnou barvu. Stříkačkou nadměrně netřepejte. Předplněnou injekční stříkačku nechte před podáním ohřát na pokojovou teplotu (do 25 °C) a roztok aplikujte pomalu – předejdete tím nepříjemným pocitům v místě vpichu. Aplikujte celý obsah předplněné injekční stříkačky. Zbytky léčivého přípravku v předplněné injekční stříkačce zlikvidujte.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

 1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Nizozemsko

 1.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Prolia 60 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/10/618/001

EU/1/10/618/002

EU/1/10/618/003

Prolia 60 mg injekční roztok EU/1/10/618/004

 1. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 26. května 2010

Datum posledního prodloužení registrace: 15. ledna 2015

 1. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Diskuze a zkušenosti - Prolia příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Prolia příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář