Pragiola příbalový leták

Čtěte Pragiola 25 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Pragiola – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Pragiola 25 mg

Sp. zn.sukls243056/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Pragiola 25 mg Pragiola 50 mg Pragiola 75 mg Pragiola 100 mg Pragiola 150 mg Pragiola 200 mg Pragiola 225 mg Pragiola 300 mg tvrdé tobolky pregabalinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

–    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

–    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

  1.    Co je přípravek Pragiola a k čemu se používá
  2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pragiola užívat
  3.    Jak se přípravek Pragiola užívá
  4.    Možné nežádoucí účinky
  5.    Jak přípravek Pragiola uchovávat
  6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Pragiola a k čemu se používá

Přípravek Pragiola patří do skupiny léků používaných v léčbě epilepsie, neuropatické bolesti a generalizované úzkostné poruchy (GAD) u dospělých.

Periferní a centrální neuropatická bolest: Pragiola se užívá v léčbě dlouhotrvající bolesti způsobené poškozením nervů. Periferní neuropatickou bolest může způsobit celá řada onemocnění jako diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Bolest může být pociťována jako horkost, pálení, tepání, vystřelování, bodání, ostrá bolest, svírání, žhavá bolest, brnění, snížená citlivost, píchání jehličkami apod. Periferní a centrální neuropatická bolest může rovněž vést ke změnám nálady, poruchám spánku, únavě a může mít dopad na tělesné a společenské fungování a celkovou kvalitu života.

Epilepsie: Pragiola se užívá v léčbě určitých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí, šířit do ostatních částí mozku) u dospělých osob. Váš lékař Vám předepíše přípravek Pragiola, aby Vám pomohl léčit epilepsii v případě, kdy Vaše současná léčba nedokáže zcela upravit Váš stav. Přípravek Pragiola máte užívat navíc k současné léčbě. Pragiola se neužívá samostatně, musíte ji vždy užívat v kombinaci s ostatními léky proti epilepsii.

Generalizovaná úzkostná porucha: Přípravek Pragiola se používá k léčbě generalizované úzkostné poruchy (Generalised Anxiety Disorder, GAD). Příznakem generalizované úzkostné poruchy jsou dlouhodobá nadměrná úzkost a trápení, které lze jen těžko kontrolovat. Generalizovaná úzkostná porucha může také způsobit neklid nebo pocit napětí nebo podráždění, zvýšenou unavitelnost, potíže s koncentrací nebo pocit prázdnoty v hlavě, přecitlivělost, svalové napětí nebo poruchy spánku. Tyto stavy jsou odlišné od stresu a napětí běžného života.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pragiola užívat

Neužívejte přípravek Pragiola:

–    jestliže jste alergický(á) na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Pragiola se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

–    Někteří pacienti užívající pregabalin hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře.

–    Pregabalin způsobuje závratě a ospalost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění (pádů) u starších pacientů. Proto máte být opatrný(á), dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék může mít.

–    Přípravek Pragiola může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře.

–    U některých pacientů s diabetem (cukrovkou), kteří při léčbě přípravkem Pragiola přibývají na váze, může být nezbytné upravit jejich dávku antidiabetik.

–    U pacientů s poraněním míchy se mohou některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, vyskytovat častěji, protože tito pacienti mohou např. pro léčbu bolesti nebo zvýšeného napětí svalů užívat více léčivých přípravků, které mohou mít podobné nežádoucí účinky jako přípravek Pragiola. Závažnost těchto nežádoucích účinků se může při souběžném užívání zvyšovat.

–    U některých pacientů užívajících pregabalin bylo hlášeno srdeční selhání; tito pacienti byli nejčastěji starší a trpěli srdečně-cévním onemocněním. Před užitím tohoto léku informujte svého lékaře, pokud jste před zahájením léčby pregabalinem měl(a) někdy dříve onemocnění srdce.

–    U několika pacientů léčených pregabalinem bylo hlášeno selhání ledvin. Pokud během léčby přípravkem Pragiola zaznamenáte sníženou frekvenci močení, informujte svého lékaře; přerušením léčby se může tento stav zlepšit.

–    Malý počet pacientů léčených antiepileptiky, jako je pregabalin, měl myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Máte-li podobné myšlenky, kontaktujte ihned svého lékaře.

–    Pokud je přípravek Pragiola podáván současně s léky, které mohou vyvolat zácpu (např. některé léky proti bolesti), může dojít k výskytu obtíží v trávicím traktu (např. zácpa, ucpaná nebo ochrnutá střeva). Informuje lékaře, zaznamenáte-li zácpu, zvláště máte-li k ní sklony.

–    Před zahájením léčby tímto přípravkem máte svému lékaři sdělit, zda jste někdy trpěl(a) alkoholismem nebo zneužíváním léků či závislostí na nich. Neužívejte větší množství přípravku, než Vám bylo předepsáno.

–    Během léčby přípravkem Pragiola nebo krátce po jeho vysazení byl hlášen výskyt křečí. Pokud se u Vás vyskytnou křeče, kontaktujte ihned svého lékaře.

–    U některých pacientů, kteří užívali pregabalin a zároveň trpěli dalším onemocněním, byly hlášeny případy úbytku mozkových funkcí (encefalopatie). Řekněte svému lékaři, že trpíte jakýmkoli závažným onemocněním, včetně onemocnění jater a ledvin.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících (do 18 let) nebyla dosud stanovena a proto se použití

přípravku Pragiola u této věkové skupiny nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Pragiola

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Pragiola a některé jiné léky mohou na sebe vzájemně působit (interakce). Při užívání s určitými jinými léky může přípravek Pragiola zesilovat nežádoucí účinky pozorované u těchto léků, včetně selhání dýchání a kómatu. Stupeň závratí, ospalosti a poklesu soustředěnosti se může zvýšit, pokud se přípravek Pragiola užívá současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími:

–    Oxykodon (používá se jako lék proti bolesti)

–    Lorazepam (používá se k léčbě úzkosti)

–    Alkohol

Přípravek Pragiola se může používat současně s perorálními antikoncepčními tabletami.

Přípravek Pragiola s jídlem, pitím a alkoholem

Tobolky přípravku Pragiola je možné užívat s jídlem nebo bez jídla.

Při léčbě přípravkem Pragiola se nedoporučuje pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Pragiola se nemá užívat v těhotenství ani během kojení, pokud lékař neurčí jinak. Ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět, musí používat účinnou antikoncepci.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Pragiola může způsobovat závratě, ospalost a snížení soustředěnosti. Nemáte řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje ani provádět jiné potenciálně nebezpečné činnosti, dokud nebudete mít jistotu, že tento léčivý přípravek neovlivňuje Vaši schopnost provádět tyto činnosti.

3. Jak se přípravek Pragiola užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, jaká dávka léku je pro Vás vhodná.

Přípravek Pragiola je určen pouze k perorálnímu podání (k vnitřnímu užití).

Periferní a centrální neuropatická bolest, epilepsie nebo generalizovaná úzkostná porucha:

–    Užívejte tobolky v takovém počtu, jaký Vám předepsal lékař.

–    Dávka, která je upravena pro Vás a podle Vašeho stavu, je obvykle mezi 150 mg a 600 mg každý den.

–    Váš lékař Vám doporučí, abyste užíval(a) přípravek Pragiola 2x nebo 3x denně. Při dávkování 2x denně užívejte přípravek Pragiola 1x ráno a 1x večer, každý den přibližně ve stejnou dobu. Při dávkování 3x denně užívejte přípravek Pragiola 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer, každý den přibližně ve stejnou dobu.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Pragiola je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jste-li starší pacient (nad 65 let), užívejte přípravek Pragiola v normálním dávkování, s výjimkou případu, kdy máte nemocné ledviny. V případě, že máte nemocné ledviny, Vám lékař může předepsat jiné dávkovací schéma a/nebo dávku léku.

Tobolku spolkněte vcelku a zapijte ji vodou.

V léčbě přípravkem Pragiola pokračujte do té doby, než Vám Váš lékař doporučí, abyste ji ukončil(a). Jestliže jste užil(a) více přípravku Pragiola, než jste měl(a)

Kontaktujte svého lékaře, případně jděte ihned na nejbližší lékařskou pohotovost. Vezměte s sebou krabičku od přípravku Pragiola. V důsledku užití více přípravku Pragiola než jste měl(a) se můžete cítit ospalý(á), zmatený(á), vzrušený(á) nebo neklidný(á).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pragiola

Je důležité, abyste užíval(a) přípravek Pragiola tobolky pravidelně každý den ve stejnou dobu. Pokud si zapomenete vzít dávku léku, vezměte si ji co nejdříve poté, co si vzpomenete, pokud není právě čas vzít si další dávku léku. V takovém případě si vezměte další dávku léku jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pragiola

Neukončujte užívání přípravku Pragiola, pokud Vám to lékař nedoporučí. Ukončení užívání přípravku se provádí postupně, a to minimálně po dobu 1 týdne.

Máte si být vědom(a) toho, že po ukončení dlouhodobé nebo krátkodobé léčby přípravkem Pragiola můžete zaznamenat některé nežádoucí účinky. Tyto účinky zahrnují: poruchy spánku, bolest hlavy, pocit na zvracení, úzkost, průjem, příznaky podobné chřipce, křeče, nervozitu, depresi, bolest, pocení a závratě. Tyto projevy se mohou vyskytnout častěji nebo jsou vážnější, pokud jste užíval (a) přípravek Pragiola delší období.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte, že Vám otéká jazyk nebo obličej nebo Vám zčervená kůže a tvoří se na ní puchýřky nebo se olupuje, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 pacienta z 10:

–    závratě, ospalost, bolest hlavy.

Časté: mohou postihnout až 1 pacienta z 10:

–    zvýšená chuť k j ídlu.

–    pocit radostné nálady, zmatenost, dezorientace, snížení zájmu o sex, podrážděnost.

–    poruchy pozornosti, nemotornost, zhoršení paměti, ztráta paměti, třes, obtíže při mluvení, pocity brnění, pocit necitlivosti, útlum, netečnost, nespavost, únava, zvláštní pocity.

–    rozmazané vidění, dvojité vidění.

–    závratě, potíže s rovnováhou, pády.

–    sucho v ústech, zácpa, zvracení, plynatost, průjem, pocit na zvracení, otok břicha.

–    obtíže s erekcí.

–    otok celého těla, včetně    končetin.

–    pocit opilosti, abnormální    styl chůze.

–    přibývání na váze.

–    svalové křeče, bolesti kloubů, bolest zad, bolesti končetin.

–    bolest v krku.

Méně časté: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100:

–    ztráta chuti k jídlu, ztráta hmotnosti, nízká hladina krevního cukru, vysoká hladina krevního cukru.

–    změny vnímání sebe sama, neklid, deprese, vzrušení, kolísání nálady, obtíže při hledání slov, halucinace, zvláštní sny, panické ataky (náhle vzniklá silná úzkost až hrůza), apatie (netečnost a lhostejnost), agresivita, povznesená nálada, mentální postižení, obtížné myšlení, zvýšení zájmu o sex, potíže se sexuálními funkcemi zahrnující neschopnost dosáhnout vyvrcholení,

opožděná ejakulace.

–    změny zraku, neobvyklé oční pohyby, změny zraku včetně tunelového vidění, záblesky světla, trhavé pohyby, snížení reflexů, zvýšená aktivita, závratě při vstávání, citlivá kůže, ztráta chuti, pocity pálení, třes při pohybu, snížené vědomí, ztráta vědomí, mdloby, zvýšená citlivost na hluk, pocit, kdy se člověk necítí dobře.

–    suchost očí, otok očí, bolesti očí, slabozrakost, slzení, podráždění oka.

–    poruchy srdečního rytmu, zvýšení tepové frekvence, nízký krevní tlak, vysoký krevní tlak, změny srdečního rytmu, srdeční selhání.

–    zčervenání, návaly horka.

–    dýchací obtíže, suchý nos, ucpaný nos.

–    zvýšená tvorba slin, pálení žáhy, necitlivost kolem úst.

–    pocení, vyrážka, pocit chladu, horečka.

–    svalové záškuby, otoky kloubů, ztuhlost svalů, bolest včetně bolesti svalů, bolest krku.

–    bolest prsu.

–    obtíže s močením nebo bolestivé močení, pomočování.

–    slabost, žízeň, pocit tísně na hrudi.

–    změny ve výsledcích krevních a jaterních testů (zvýšená hladina krevní kreatininfosfokinázy, alaninaminotransferázy či aspartátaminotransferázy, snížení počtu krevních destiček, neutropenie (nedostatek určitého typu bílých krvinek), zvýšená hladina kreatininu v krvi, snížená hladina draslíku v krvi).

–    přecitlivělost, otok obličeje, svědění, kopřivka, rýma, krvácení z nosu, kašel, chrápání.

–    bolestivý menstruační cyklus.

–    pocit studených rukou a nohou.

Vzácné: mohou postihnout až 1 pacienta z 1000:

–    změny čichu, rozhoupání/kývání obrazu, změněné hloubkové vnímání, rozzáření vidění, ztráta zraku.

–    rozšířené zorničky, šilhání.

–    studený pot, tíseň v hrdle, otok jazyka.

–    zánět slinivky.

–    potíže s polykáním.

–    pomalé nebo omezené pohyby těla.

–    potíže se správným psaním.

–    zvýšené množství tekutiny v břiše.

–    tekutina na plicích.

–    křeče.

–    změny ve výsledcích vyšetření srdce (EKG), odpovídající poruchám srdečního rytmu.

–    poškození svalů.

–    výtok z prsu, neobvyklý růst prsů, růst prsů u mužů.

–    přerušený menstruační cyklus.

–    selhání ledvin, snížený objem moči, zadržování moči.

–    snížení počtu bílých krvinek.

–    nevhodné chování.

–    alergické reakce (mohou zahrnovat potíže s dýcháním, zánět oka (keratitida) a závažné kožní reakce, které se projevují vyrážkou, puchýřky na kůži, olupováním kůže a bolestí).

Některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, se mohou vyskytovat častěji, protože např. pacienti s poraněním míchy mohou k léčbě bolesti nebo zvýšeného svalového napětí užívat více léčivých přípravků s podobnými nežádoucími účinky jako přípravek Pragiola. Závažnost těchto nežádoucích účinků se může při souběžném užívání zvyšovat.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Pragiola uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Pragiola obsahuje

–    Léčivou látkou je pregabalinum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje pregabalinum 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg nebo 300 mg.

–    Dalšími složkami jsou předbobtnalý kukuřičný škrob, mastek (E553b) v obsahu tobolky.

–    Dalšími složkami tvrdých tobolek 25 mg jsou oxid titaničitý (E171), želatina (E441), černý inkoust (šelak (E904), černý oxid železitý (E172), propylenglykol (E1520)).

–    Dalšími složkami tvrdých tobolek 50 mg a 75 mg jsou oxid titaničitý (E171), želatina (E441), žlutý oxid železitý (E172), černý inkoust (šelak (E904), černý oxid železitý (E172), propylenglykol (E1520)).

–    Dalšími složkami tvrdých tobolek 100 mg jsou oxid titaničitý (E171), želatina (E441), červený oxid železitý (E172), bílý inkoust (šelak (E904), propylenglykol (E1520), hydroxid draselný (E525), oxid titaničitý (E171)).

–    Dalšími složkami tvrdých tobolek 150 mg jsou oxid titaničitý (E171), želatina (E441), červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), černý inkoust (šelak (E904), černý oxid železitý (E172), propylenglykol (E1520)).

–    Dalšími složkami tvrdých tobolek 200 mg a 225 mg jsou oxid titaničitý (E171), želatina (E441), červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172), černý inkoust (šelak (E904), černý oxid železitý (E172), propylenglykol (E1520)).

–    Dalšími složkami tvrdých tobolek 300 mg jsou oxid titaničitý (E171), želatina (E441), červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172), bílý inkoust (šelak (E904), propylenglykol (E1520), hydroxid draselný (E525), oxid titaničitý (E171)).

Jak přípravek Pragiola vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdá tobolka (tobolka)

Tvrdé tobolky 25 mg (tobolky): Tělo tobolky má bílou barvu, víčko tobolky má bílou barvu. Víčko tobolky je potištěno černým označením P25.Tobolka obsahuje bílý až téměř bílý prášek. Délka tobolky: 13,8 – 14,8 mm.

Tvrdé tobolky 50 mg (tobolky): Tělo tobolky má bílou barvu, víčko tobolky má jasně žlutou barvu. Víčko tobolky je potištěno černým označením P50. Tobolka obsahuje bílý až téměř bílý prášek. Délka tobolky: 15,3 – 16,2 mm.

Tvrdé tobolky 75 mg (tobolky): Tělo tobolky má hnědožlutou barvu, víčko tobolky má hnědožlutou barvu. Víčko tobolky je potištěno černým označením P75. Tobolka obsahuje bílý až téměř bílý prášek.

Délka tobolky: 13,8 – 14,8 mm.

Tvrdé tobolky 100 mg (tobolky): Tělo tobolky má červenohnědou barvu, víčko tobolky má červenohnědou barvu. Víčko tobolky je potištěno bílým označením P100. Tobolka obsahuje bílý až téměř bílý prášek. Délka tobolky: 15,3 – 16,2 mm.

Tvrdé tobolky 150 mg (tobolky): Tělo tobolky má bílou barvu, víčko tobolky má žlutohnědou barvu. Víčko tobolky je potištěno černým označením P150. Tobolka obsahuje bílý až téměř bílý prášek. Délka tobolky: 17,2 – 18,3 mm.

Tvrdé tobolky 200 mg (tobolky): Tělo tobolky má hnědou barvu, víčko tobolky má hnědou barvu. Víčko tobolky je potištěno černým označením P200. Tobolka obsahuje bílý až téměř bílý prášek. Délka tobolky: 18,7 – 19,8 mm.

Tvrdé tobolky 225 mg (tobolky): Tělo tobolky má bílou barvu, víčko tobolky má hnědou barvu. Víčko tobolky je potištěno černým označením P225. Tobolka obsahuje bílý až téměř bílý prášek. Délka tobolky: 18,7 – 19,8 mm.

Tvrdé tobolky 300 mg (tobolky): Tělo tobolky má bílou barvu, víčko tobolky má tmavě hnědou barvu. Víčko tobolky je potištěno bílým označením P300. Tobolka obsahuje bílý až téměř bílý prášek. Délka tobolky: 20,0 – 22,1 mm.

Přípravek Pragiola je dostupný v krabičkách po 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 nebo 100 tvrdých tobolkách v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann – Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu Název léčivého přípravku
Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Slovenská republika Pragiola

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 6.4.2016

Diskuze a zkušenosti - Pragiola příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Pragiola příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář