Omeprazol příbalový leták

Omeprazol příbalový leták online. Čtěte příbalovou informaci k léku / léčivému přípravku Omeprazol. Dávkování, užívání v těhotenství, vedlejší nežádoucí účinky, diskuze, recenze i vaše zkušenosti.

Omeprazol AL 20

enterosolventní tvrdé tobolky
omeprazolum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Omeprazol AL 20 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Omeprazol AL 20 užívat
 3. Jak se přípravek Omeprazol AL 20 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Omeprazol AL 20 uchovávat
 6. Obsah balení a další informace
 1. CO JE PŘÍPRAVEK OMEPRAZOL AL 20 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Omeprazol AL 20 obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných „inhibitory protonové pumpy“. Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se tvoří ve Vašem žaludku.

Omeprazol AL 20 se používá k léčbě následujících stavů:
U dospělých:
refluxní choroby jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.
vředů horní části tenkého střeva (dvanáctníkové vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy).
vředů, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud máte toto onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.
vředů, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako „nesteroidní protizánětlivé léky“ (NSAIDs). Omeprazol AL 20 lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když užíváte NSAIDs.
nadměrné tvorby žaludeční kyseliny způsobené růstem nádoru slinivky břišní (syndrom Zollinger- Ellison).

U dětí:
Děti od 1 roku a s hmotností ≥ 10 kg refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.
U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na zvracení (zvracení) a pomalé přibývání na váze.

Děti od 4 let a dospívající

 • vředů, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud má Vaše dítě tuto infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.
 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OMEPRAZOL AL 20 UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Omeprazol AL 20:
Jestliže jste alergický/á na omeprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Jestliže jste alergický/á na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
Jestliže užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě infekce HIV).
Pokud si nejste jistý/á obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete užívat přípravek Omeprazol AL 20.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Omeprazol AL 20 se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.
Omeprazol AL 20 může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Pokud se následující problémy týkají také Vás, informujte o tom lékaře ještě předtím, než začnete užívat přípravek Omeprazol AL 20 a nebo v průběhu léčby:

 • jestliže jste bez známých příčin více zhubnul/a a máte potíže s polykáním. máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu.
 • začal/a jste zvracet potravu nebo krev.
 • máte černou stolici (stolici s příměsí krve).
 • máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s malým zvýšením rizika infekčního průjmu.
 • máte závažné problémy s játry.

Jestliže užíváte přípravek Omeprazol AL 20 dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude pravidelně sledovat. Informujte svého lékaře o jakémkoli novém a zvláštním příznaku a okolnosti, kdykoliv lékaře navštívíte.
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je Omeprazol AL 20 po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).

Další léčivé přípravky a Omeprazol AL 20
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval/a, nebo které možná budete užívat. Omeprazol AL 20 může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Omeprazol AL 20.
Neužívejte přípravek Omeprazol AL 20, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv:
ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění).
digoxin (k léčbě problémů se srdcem).
diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie).
fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, lékař Vás bude muset sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat přípravek Omeprazol AL 20.
warfarin a jiné blokátory vitaminu K (ke snížení srážlivosti krve). Lékař Vás bude muset sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat přípravek Omeprazol AL 20.
rifampicin (k léčbě tuberkulózy).
atazanavir (k léčbě infekce HIV).
takrolimus (v případech transplantace orgánů).
třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese).
cilostazol (k léčbě občasného kulhání (klaudikace); neschopnosti jít bez zastávek).
sachinavir (k léčbě infekce HIV).
klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních sraženin (trombů).
Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a současně přípravek Omeprazol
AL 20 k léčbě vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste lékaře informoval/a o všech lécích, které užíváte.

Přípravek Omeprazol AL 20 s jídlem a pitím
Omeprazol AL 20 tobolky užívejte raději mimo jídlo. Tobolky se nesmí kousat nebo drtit. Spolkněte je celé a zapijte polovinou sklenice vody.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Lékař rozhodne, zda můžete v této době užívat přípravek Omeprazol AL 20.
Lékař rozhodne, zda můžete užívat přípravek Omeprazol AL 20 v průběhu kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Omeprazol AL 20 pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat nástroje a stroje.
Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás objeví, neměl/a byste řídit a obsluhovat stroje.
Přípravek Omeprazol AL 20 obsahuje cukr sacharózu.
Jestliže Vám lékař v minulosti řekl, že trpíte nesnášenlivostí k některým cukrům, informujte o tom svého lékaře ještě předtím, než začnete tento přípravek užívat.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK OMEPRAZOL AL 20 UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho je budete užívat. Závisí to na Vašem onemocnění a Vašem věku.

Doporučené dávky jsou uvedeny níže:
Použití u dospělých:
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace (návrat žaludečního obsahu zpět do hltanu a úst):
pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po
dobu 4–8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po dobu dalších 8 týdnů.
pokud se jícen zhojil, obvyklá pokračovací dávka je 10 mg jednou denně.
pokud jícen není poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed):
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám lékař
doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů.
pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.

Léčba žaludečních vředů:
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, lékař Vám
může doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů.
pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů.

Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů:
obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou denně.

Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním NSAIDs (nesteroidní protizánětlivé léky):
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.

Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů, pokud užíváte NSAIDs (nesteroidní protizánětlivé léky):
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně.

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:
obvyklá dávka je Omeprazol AL 20 20 mg dvakrát denně po dobu 1 týdne.
lékař Vám předepíše dvě z následujících antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo metronidazol.

Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené růstem nádoru slinivky břišní (Zollinger- Ellisonův syndrom):
obvyklá dávka je 60 mg denně.
lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat.

Použití u dětí:
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace:
děti starší než 1 rok a s tělesnou hmotností větší než 10 kg mohou užívat Omeprazol AL 20.
Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:
děti starší než 4 roky mohou užívat přípravek Omeprazol AL 20. Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.
lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin.

Způsob užívání tohoto přípravku
Doporučuje se užívat tobolky ráno.
Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.
Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte.
Tobolky obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látky rozkládala v kyselém prostředí žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily.

Co dělat v případě, že máte Vy nebo Vaše dítě potíže s polykáním tobolek.

 • Jestliže máte nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek:
 • tobolku otevřete a obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah tobolky do sklenice s vodou bez oxidu uhličitého (neperlivá voda), nebo s kyselým ovocným džusem (např. jablko, pomeranč nebo ananas) nebo jablečnou šťávou.
 • před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs hned vypijte nebo nejpozději do 30 minut.
 • abyste vypili veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou vodou a obsah vypijte.

Tuhé částečky obsahují léčivou látku – nekousejte ani nedrťte.

Jestliže jste užil/a více přípravku Omeprazol AL 20 než jste měl/a:
Jestliže jste užil/a více přípravku Omeprazol AL 20 než Vám předepsal lékař, obraťte se přímo na lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Omeprazol AL 20:
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas další dávky, vynechte zapomenutou dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás objeví některý z následujících vzácných, ale závažných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Omeprazol AL 20 užívat a ihned kontaktujte lékaře:

 • náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním (těžká alergická reakce).
 • zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno puchýřovatění a krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o „Stevens-Johnsonův syndrom“ nebo „toxickou epidermální nekrolýzu“.
 • žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater.

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat:
Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 uživatelů)
Bolest hlavy.
Vlivy na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost.
Pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení.
Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 uživatelů)
Otoky nohou a kotníků.
Poruchy spánku (nespavost).
Závratě, slabost, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost.
Pocit závratě (vertigo).
Změny krevních testů při kontrole funkce jater.
Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže.
Celková nepohoda a ztráta energie.
Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1000 uži­vatelů)
Problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může způsobovat slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi.
Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti.
Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nauzea, zvracení) a křeče.
Neklid, zmatenosti nebo deprese.
Poruchy chuti.
Problémy s viděním, např. neostré vidění.
Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus).
Sucho v ústech.
Zánět sliznice dutiny ústní.
Infekce označovaná jako moučnivka, která může postihovat střevo a je způsobená plísní.
Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu.
Ztráta vlasů (plešatost).
Kožní vyrážka po oslunění.
Bolesti kloubů nebo svalů.
Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida).
Zvýšené pocení.
Velmi vzácné (mohou se objevit až u 1 z 10000 u­živatelů)
Změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (chybění bílých krvinek).
Agresivita.
Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace).
Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.
Náhlý nástup těžké vyrážky nebo tvorba puchýřů nebo olupování kůže. Může být doprovázeno horečkou a bolestí kloubů (multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza).
Svalová slabost.
Zvětšení prsů u mužů.

Omeprazol AL 20 může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky vedoucí až k imunodeficitu. Pokud máte infekční onemocnění s příznaky horečky a celkově značně zhoršeného stavu s příznaky místní infekce, např. bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo potíže s močením, poraďte se co nejdříve s lékařem, aby bylo možno krevním testem vyloučit nedostatek bílých krvinek (agranulocytózu). Je důležité, abyste v tuto chvíli informoval/a lékaře o lécích, které užíváte.
Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost nelze z dostupných údajů určit)
Pokud užíváte Omeprazol AL 20 déle než tři měsíce, může u Vás dojít ke snížení hladin hořčíku v krvi.
Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře.Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi.
Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému <lékaři> <,> <nebo> <lékárníkovi> <nebo zdravotní sestře>. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1. JAK PŘÍPRAVEK OMEPRAZOL AL 20 UCHOVÁVAT

Přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Omeprazol AL 20 obsahuje:
Léčivou látkou je omeprazol
Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg

Dalšími složkami jsou:
Pelety: zrněný cukr (obsahující kukuřičný škrob a sacharózu), dihydrát hydrogenfosfo­rečnanu sodného, triethyl-citrát, hypromelosa 2910/3, mastek, polysorbát 80, oxid titaničitý (E171), kopolymer MA/EA 1:1 (obsahuje natrium-lauryl-sulfát a polysorbát 80).

Tělo a víčko tobolky: oxid titaničitý (E171), čištěná voda, želatina
Inkoust pro potisk tobolky: šelak (E904), černý oxid železitý (E172), propylenglykol (E1520), hydroxid draselný.

Jak přípravek Omeprazol AL 20 vypadají a co obsahuje toto balení:
Omeprazol AL 20 je tvrdá želatinová tobolka bílé barvy s černým potiskem “OM“ na vrchní a „20“ na spodní části tobolky, uvnitř bílé až světle béžové enterosolventní pelety.
Lahvičky HDPE: 15, 30 a 100 enterosol­ventních tvrdých tobolek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-
Daimler-Str. 19
D-89150 Laichingen, Německo

Výrobce:
Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2–18
611 18 Bad Vilbel
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6.11.2013.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Omeprazol příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Omeprazol příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář