Loradur Mite příbalový leták

Čtěte Loradur Mite příbalový leták. Léčivý přípravek Loradur – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

LORADUR MITE

Tablety k perorálnímu podání.
(Amiloridi hydrochloridum anhydricum, Hydrochlorothi­azidum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Loradur a Loradur mite a k čemu se používají
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loradur nebo Loradur mite užívat
 3. Jak se Loradur a Loradur mite užívají
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravků Loradur a Loradur mite
 6. Další informace

Léčivé látky jsou amiloridi hydrochloridum anhydricum 2,5 mg resp. 5 mg a hydrochlorothi­azidum 25 mg resp. 50 mg v 1 tabletě.
Pomocné látky jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, červený oxid železitý a žlutý oxid železitý.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce:
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

 1. CO JE LORADUR A LORADUR MITE A K ČEMU SE POUŽÍVAJÍ

Loradur a Loradur mite obsahují dvě léčivé látky, které se svým účinkem vhodně doplňují. Hydrochlorothiazid zvyšuje výrazně vylučování vody a sodíku ledvinami. Amilorid brání tomu, aby nedošlo současně k nadměrným ztrátám draslíku a hořčíku.
Přípravky Loradur a Loradur mite jsou určeny k léčbě vysokého krevního tlaku samostatně anebo v kombinaci s jinými přípravky. Dále se užívají k léčbě otoků např. při srdeční slabosti a při nahromadění tekutiny v břišní dutině při onemocnění jater. Loradur a Loradur mite jsou vhodné zvláště u pacientů, kde je možné předpokládat sníženou hladinu draslíku, nebo kde je třeba se tomuto snížení vyhnout.

Loradur a Loradur mite jsou určeny pro dospělé.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LORADUR NEBO LORADUR MITE UŽÍVAT

Neužívejte Loradur nebo Loradur mite:

 • jestliže jste přecitlivělý(á) na hydrochlorothiazid, amilorid, sulfonamidy nebo na kteroukoliv další složku přípravku;
 • pokud trpíte těžkou nedostatečností ledvin a jater;
 • jestliže jste nemocní dnou.

Přípravky se dále nesmějí užívat při zvýšené hladině draslíku v krvi a při narušené elektrolytové rovnováze. Přípravky Loradur nebo Loradur mite se nesmějí podávat dětem a mladistvým do 18 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravků Loradur a Loradur mite je zapotřebí:

 • jestliže máte cukrovku, musí být pro užívání zvlášť závažné důvody

Užívání přípravků Loradur a Loradur mite s jídlem a pitím:
Tablety se užívají nerozkousané po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím (1 dcl) tekutiny.
Současně s užíváním přípravků Loradur nebo Loradur mite se doporučuje nepožívat alkoholické nápoje.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravky Loradur nebo Loradur mite se v těhotenství nesmějí užívat.

Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravky Loradur nebo Loradur mite se během kojení nesmějí užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravky Loradur nebo Loradur mite mohou zejména na počátku léčby při zvýšené únavě a závrati nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluhu strojů, práci ve výškách apod.). Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravků Loradur nebo Loradur mite a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současné užívání amiloridu (obsažen v přípravcích Loradur a Loradur mite) a ACE inhibitorů (skupina léků užívaných proti vysokému krevnímu tlaku a při chorobách srdce) zvyšuje nebezpečí zvýšení hladiny draslíku v krvi s příznaky, jako jsou křeče ve svalech. Kombinace s dalšími léky proti vysokému krevnímu tlaku nebo s alkoholem nebo s barbituráty může vést při náhlé změně polohy těla k poklesu krevního tlaku se závratí až krátkodobou ztrátou vědomí. Loradur a Loradur mite snižují účinek léků užívaných při cukrovce a proto může být nutné zvýšení jejich dávek. Nesteroidní protizánětlivé léky (např. indometacin) snižují účinek přípravků Loradur nebo Loradur mite. Přípravky Loradur nebo Loradur mite zvyšují nebezpečí hromadění lithiových solí (léčiva užívaná k léčbě deprese) v organismu a nebezpečí poruch srdečního rytmu při léčbě digoxinem (léčivo užívané k léčbě srdečního onemocnění).

 1. JAK SE LORADUR A LORADUR MITE UŽÍVAJÍ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se užívá 1 tableta přípravku Loradur mite 1× denně nebo ½-1 tableta přípravku Loradur 1× denně, nejlépe ráno. V případě potřeby je možné i dávkování vyšší, obvykle 1 tableta přípravku Loradur 2× denně. Maximální denní dávka je 2 tablety přípravku Loradur nebo 4 tablety přípravku Loradur mite. Léčba přípravkem Loradur nebo Loradur mite je obvykle dlouhodobá a trvá několik měsíců.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Loradur nebo Loradur mite, než jste měl(a):
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem, postiženého uložte (případně s podloženými dolními končetinami) a poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Loradur nebo Loradur mite:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravky Loradur i Loradur mite je obvykle dobře snášeny, ale mohou se vyskytnout nežádoucí účinky jako je bolest hlavy, závratě, slabost, únavnost, nechutenství, sucho v ústech, průjem nebo zácpa, bolesti břicha, zvýšená citlivost kůže na světlo, zřídka může dojít k alergické kožní reakci, spojené se svěděním a zčervenáním. Při dlouhodobé léčbě mohou přípravky vyvolat bolesti nebo křeče ve svalech.
Případný výskyt těchto nežádoucích účinků oznamte ošetřujícímu lékaři.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU LORADUR A LORADUR MITE

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Velikost balení: 20 nebo 50 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Datum revize textu:
4.11.2009

 1. DALŠÍ INFORMACE

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Ratiopharm CZ s.r.o.
Bělehradská 54, Praha 2
www.ratiopharm.cz

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Loradur Mite příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Loradur Mite příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář