Dalacin příbalový leták

Čtěte Dalacin C příbalový leták. Léčivý přípravek Dalacin – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

DALACIN C (300 mg/2 ml…)

Injekční roztok
Clindamycinum

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgie

Složení

Léčivá látka: clindamycinum (clindamycini dihydrogenphosphas) 150 mg v 1 ml injekčního roztoku (300 mg/2 ml, 600 mg/4 ml nebo 900 mg/6 ml injekčního roztoku).
Pomocné látky: Benzylalkohol, dihydrát dinatrium-edetátu, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci.

Léková forma
Injekční roztok. Pro intravenózní nebo intramuskulární podání.

Popis přípravku:
Čirý bezbarvý roztok.

Indikační skupina
Antibiotikum

Charakteristika

Aktivní složkou přípravku je klindamycin, antibiotikum odvozené od linkomycinu. Zastavuje růst nebo usmrcuje bakterie v závislosti na jejich citlivosti a koncentraci antibiotika. Mohou jej užívat i pacienti přecitlivělí na peniciliny a cefalosporiny.

Indikace

 • Infekce horních cest dýchacích zahrnující tonzilitidu, faryngitidu, sinusitidu, otitis media a spálu.
 • Infekce dolních cest dýchacích zahrnující: bronchitidu, pneumonii, plicní absces a empyém.
 • Infekce kůže a měkkých tkání zahrnující akné, furunkly, celulitidu, impetigo, abscesy a infekce ran. Co se týče specifických kožních infekcí a infekcí měkkých tkání jako erysipel a paronychium (panaritium), zdá se logické, že tyto stavy budou velmi dobře reagovat na léčbu klindamycinem.
 • Infekce kostí a kloubů včetně osteomyelitidy a septické artritidy.
 • Gynekologické infekce závažného průběhu v oblasti malé pánve (zánětlivé onemocnění pánve) zahrnující endometritidu, celulitidu, vaginální infekce, tuboovariální absces, salpingitidu a pánevní záněty, pokud je klindamycin podáván v kombinaci s antibiotikem, které má vhodné spektrum účinnosti proti gramnegativním aerobům.
 • Intraabdominální infekce včetně peritonitidy a břišních abscesů, pokud je DALACIN C podáván v kombinaci s antibiotikem, které má vhodné spektrum účinnosti proti gramnegativním aerobům.
 • Septikemie a endokarditida. V léčbě určitých případů endokarditidy se prokázala účinnost přípravku DALACIN C v případě, že v průběhu in vitro testů příslušných dosažitelných koncentrací v séru bylo zjištěno, že klindamycin je pro vyvolávající infekční agens baktericidní.
 • Dentální infekce jako je například periodontální absces a periodontitida.
 • Toxoplazmová encefalitida u pacientů s AIDS. U pacientů, kteří netolerují konvenční léčbu byla prokázána účinnost přípravku DALACIN C v kombinaci s pyrimethaminem.
 • Pneumonie způsobená Pneumocystis carinii u pacientů s AIDS. U pacientů, kteří nesnášejí obvyklou terapii nebo odpověď na tuto léčbu není u nich dostatečná, může být použit klindamycin v kombinaci s primachinem.
 • Profylaxe endokarditidy u pacientů přecitlivělých na penicilin/y.
 • Profylaxe infekcí při chirurgických výkonech na hlavě a krku. Klindamycin-dihydrogen-fosfát rozpuštěný ve fyziologickém roztoku lze použít při operaci k výplachům operačního pole.

Pokud je klindamycin-dihydrogen-fosfát podáván spolu s aminoglykosi­dovými antibiotiky, jako je gentamicin nebo tobramycin, je účinný v prevenci rozvoje peritonitidy nebo intraabdominálního abscesu po perforaci střeva s následnou bakteriální kontaminací po traumatu. Citlivost na klindamycin in vitro byla prokázána pro následující organismy: B. melaninogenicus, B. disiens, B. bivius, Peptostreptococcus spp., G. vaginalis, M. mulieris, M. curtisii a Mycoplasma hominis. Stejně jako pro všechna antibiotika platí, že v případě závažnějších infekcí by mělo být provedeno vyšetření citlivosti.

Kontraindikace
DALACIN C je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na klindamycin nebo na linkomycin nebo na kteroukoli jinou složku přípravku.

Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického systému: byla hlášena přechodná neutropenie (leukopenie) a eosinofilie. Byl uveden výskyt agranulocytózy a trombocytopénie. Přímou příčinnou souvislost s léčbou klindamycinem však nebylo možné prokázat ani u jednoho uvedených případů. V souvislosti s klindamycinem byla hlášena lymfadenitida.

Poruchy imunitního systému: bylo zaznamenáno několik případů anafylaktoidní reakce.
Poruchy nervového systému: dysgeusia
Srdeční poruchy: po příliš rychlém intravenózním podání došlo vzácně ke kardiopulmonální zástavě a ke vzniku hypotenze.
Cévní poruchy: po intravenózním podání byla hlášena tromboflebitida. Tyto komplikace lze minimalizovat hlubokým intramuskulárním podáním a vyvarováním se podání do katetru zavedeného delší dobu.
Gastrointestinální poruchy: bolesti břicha, nauzea, zvracení, průjem, a ezofagitida a vřed jícnu. Nepříjemná, nebo kovová chuť v ústech po vyšších intravenózních dávkách..
Poruchy jater a žlučových cest: při léčbě klindamycinem byl pozorován výskyt žloutenky a abnormality jaterních testů.
Poruchy kůže a podkoží: během léčby byl pozorován makulopapulózní exantém a kopřivka. Mírná až středně těžká generalizovaná morbiliformní vyrážka je nejčastěji hlášenou reakcí. Vzácně se objevil po podání klindamycinu multiformní erytém připomínající Stevens-Johnsonův syndrom. Bylo hlášeno svědění, kolpitida a vzácně i exfoliativní a vezikulobulózní dermatitida. Během postmarketingového sledování byly vzácně hlášeny případy toxické epidermální nekrolýzy.
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání: po podání intramuskulární injekce bylo pozorováno lokální podráždění, bolestivost a vznik abscesu.

Interakce

Antidiarhoika, adsorbentia mají být vynechána, nebo užívána nejméně 2 hod před, nebo 3–4 hod po užití klindamycinu.
Synergismus může být pozorován mezi klindamycinem, ceftazidinem, metronidazolem a ciprofloxacinem.
Mezi klindamycinem a erytromycinem bylo in vitro prokázáno antagonistické působení, klindamycin kompetitivně inhibuje efekt makrolidů a chloramfenikolu.. Vzhledem k možnému klinickému významu této interakce se nedoporučuje tyto dva léky podávat současně.
Je doklad o tom, že klindamycin inhibuje baktericidní účinek aminoglykosidů, ačkoliv protichůdná hlášení naznačovala různé stupně synergie vůči anaerobům.
Bylo prokázáno, že DALACIN C má schopnost vyvolat blokádu neuromuskulárního přenosu a může potencovat účinek jiných neuromuskulárních blokátorů, a tím potenciální riziko respirační deprese. U pacientů, kteří tento lék užívají, je proto třeba podávat klindamycin opatrně (př. myasthenia gravis).

Dávkování a způsob podání

Dávka a způsob podání by se měly řídit závažností infekce, stavem pacienta a citlivostí vyvolávajících mikroorganismů.

Dospělí
Obvyklá denní dávka klindamycin-dihydrogen-fosfátu pro dospělé u intraabdomi­nálních infekcí, u pánevních zánětů u žen a u dalších komplikovaných nebo závažných infekcí je 2400–2700 mg. Tato denní dávka se podává rozdělená do 2, 3 nebo 4 stejných dávek.
Úspěšně byly podávány dávky až do 4800 mg denně.
Jednotlivá intramuskulární dávka vyšší než 600 mg se nedoporučuje.

Děti starší jednoho měsíce věku
20 – 40 mg/kg/den ve 3 nebo 4 stejných dávkách.

Novorozenci (mladší 1 měsíce věku):
15–20 mg/kg/den ve 3 nebo 4 stejných dávkách. Pro malé nezralé novorozence může být vhodná nižší dávka.

Starší pacienti
Farmakokinetické studie klindamycinu neprokázaly po perorálním nebo intravenózním podání žádné klinicky významné rozdíly mezi mladými a staršími jedinci s normální funkcí jater a normální (v závislosti na věku) funkcí ledvin. U starších pacientů s normální funkcí jater a normální (v závislosti na věku) funkcí ledvin proto není zapotřebí upravovat dávku.

Dávkování v případě poruchy funkcí ledvin a jater
U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nebo jater může být vzhledem k prodloužení eliminace nutná úprava dávek.

Dávkování u specifických indikací:

 • Léčba infekcí beta-hemolytickým streptokokem

Viz dávkování u dospělých, dětí a novorozenců. Léčba musí trvat nejméně 10 dnů.

 • Zánětlivá onemocnění pánevních orgánů – léčba při hospitalizaci

DALACIN C, injekční roztok 900 mg (i.v.) každých 8 hodin denně v kombinaci s vhodným antibiotikem účinným proti gramnegativním aerobům podávaným i.v.; tj. například s gentamicinem v dávce 2.0 mg/kg a dále 1,5 mg/kg každých 8 hodin denně u pacientek s normální funkcí ledvin. Intravenózní terapie by měla trvat nejméně 4 dny a dále nejméně ještě 48 hodin poté, co se stav pacienta zlepší. Poté se pokračuje v perorálním podávání přípravku DALACIN C tobolky v dávce 450–600 mg po 6 hodinách tak dlouho, aby celková doba léčby byla 10 až 14 dnů.

 • Toxoplazmová encefalitida u pacientů s AIDS

DALACIN C, injekční roztok nebo DALACIN C, , tobolky 600 – 1200 (2400) mg po 6 hodinách po dobu tří týdnů. Dále následuje podávání 300 – 600 mg perorálně každých 6 hodin. Celková doba léčby trvá obvykle 8 až 10 týdnů. Pyrimethamin se podává v dávce 25 až 75 mg/den po dobu 8 až 10 týdnů. Při použití vyšších dávek pyrimethaminu je vhodné současně podávat kyselinu listovou v dávce 10 až 20 mg/den.

 • Pneumonie vyvolaná Pneumocystis carinii u pacientů s AIDS

DALACIN C, injekční roztok i.v., v dávce 600 – 900 mg každých 6 hodin nebo 900 mg i.v. každých 8 hodin nebo DALACIN C, tobolky v dávce 300 – 450 mg každých 6 hodin po dobu 21 dnů, společně s primachinem v dávce 15 až 30 mg perorálně jednou denně po dobu 21 dnů.

 • Profylaxe endokarditidy u pacientů citlivých na penicilin

Doporučená dávka přípravku DALACIN C, tvrdé tobolky je u dospělých 600 mg, u dětí 20 mg/kg, podaná 1 hodinu před výkonem. V případě, že je požadováno parenterální podání, podává se 600 mg přípravku DALACIN C, injekční roztok i.v. 1 hodinu před výkonem.

 • Profylaxe infekcí při operacích krku a hlavy

900 mg přípravku DALACIN C rozpuštěného v 1000 ml fyziologického roztoku se používá k výplachům operačního pole před uzavřením rány u nesterilních výkonů v oblasti krku a hlavy.

 • Infekce kostí a kloubů

7,5 mg/kg každých 6 hodin.

Ředění a rychlost podávání infuze
Koncentrace klindamycinu v roztoku pro infuzi nemá být vyšší než 18 mg/1 ml a rychlost podávání infuze nemá překročit 30 mg za minutu.

Obvyklé rychlosti infuze jsou následující:
Dávka 300 mg – Rozpouštědlo 50 ml – Doba 10 minut
Dávka 600 mg – Rozpouštědlo 50 ml – Doba 20 minut
Dávka 900 mg – Rozpouštědlo 50 – 100 ml – Doba 30 minut
Dávka 1200 mg – Rozpouštědlo 100 ml – Doba 40 minut

Intravenózní podání dávky vyšší než 1200 mg v jedné infuzi trvající jednu hodinu se nedoporučuje.

Předávkování
Klindamycin nelze odstranit ze séra hemodialýzou ani peritoneální dialýzou. Při předávkování klindamycinem není indikována specifická léčba, terapie je symptomatická.

Těhotenství a kojení
DALACIN C prostupuje u člověka placentou. Po opakovaném podání dosáhla koncentrace účinné látky v tekutině zhruba 30% koncentrace v krvi matky. Přípravek lze použít v těhotenství pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné.

DALACIN C proniká do mateřského mléka. Přestože nebyly popsány nežádoucí účinky u kojených dětí matek užívajících klindamycin, užívání klindamycinu během kojení se nedoporučuje.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Účinky klindamycinu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly systematicky hodnoceny.

Farmakodynamické vlastnosti
Mikrobiologie: Klindamycin vykazuje in vitro účinnost proti následujícím mikrobiálním organizmům:

Aerobní grampozitivní koky včetně Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis (kmeny produkující i neprodukující penicilinázu). Během testování in vitro vznikla rychle u některých kmenů stafylokoků původně rezistentních na erytromycin rezistence na klindamycin. Streptokoky. Anaerobní gramnegativní tyčky včetně Bacteroides species (včetně skupiny Bacteroides fragilis a skupiny Bacteroides melaninogenicus), Fusobacterium species.

Anaerobní grampozitivní nesporulující tyčky včetně Propionibacterium, Eubacterium, Actinomyces species.

Anaerobní a mikroaerofilní grampozitivní koky včetně Peptococcus species, Peptostreptococcus species, mikroaerofilní streptokoky.

Clostridia: Klostridia jsou na klindamycin rezistentnější než většina anaerobů. Clostridium perfringens je většinou citlivé, ale ostatní druhy jako Clostridum. sporogenes a Clostridium. tertium jsou často na klindamycin rezistentní. Je nutné provést vyšetření citlivosti.

Mezi klindamycinem a linkomycinem byla prokázána zkřížená rezistence. Mezi klindamycinem a erytromycinem byl prokázán antagonizmus.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Karcinogenita:
Dlouhodobé studie na zvířatech ke zhodnocení karcinogenního potenciálu klindamycinu nebyly provedeny.

Mutagenita:
Byly provedeny testy na genotoxicitu zahrnující „mikronukleus-test“ u potkanů a Ames Salmonella reverzní test. Oba testy byly negativní.

Poškození plodnosti:
Studie plodnosti u potkanů léčených perorálně dávkou až do 300 mg/kg/den (průměrně 1,1× vyšší než nejvyšší doporučená dávka dospělým pacientům vypočtená v mg/m2) neodhalila žádné účinky na plodnost a schopnost reprodukce.

Zvláštní upozornění

Injekční léková forma přípravku obsahuje benzylalkohol (9 mg/ml), který je dáván do souvislosti s fatálním „gasping“ syndromem nedonošených kojenců. Tento léčivý přípravek může být proto dětem do 3 let podáván, jen je-li to nezbytně nutné. Tak jako téměř všechna antibiotika může i klindamycin způsobit mírnou až život ohrožující pseudomembranózní kolitidu. Je proto důležité vzít tuto diagnózu v úvahu u pacientů s průjmy vzniklými po podávání antibakteriálních přípravků.

Léčba antibakteriálními přípravky vyvolává změny normální mikrobiální flory tlustého střeva a tím může umožnit přerůstání klostridií. Z výsledků provedených studií vyplývá, že toxin produkovaný Clostridium difficile je primární příčinou „postantibiotické kolitidy“. Stanovíme-li diagnózu pseudomembranózní kolitidy, je třeba zahájit léčebná opatření. Případy pseudomembranózní kolitidy mírného stupně obvykle odezní po pouhém vysazení antibiotika. U středně těžkých až těžkých případů je třeba zvážit i.v podání. tekutin a elektrolytů, doplnění proteinů a léčbu antibiotiky s klinickým účinkem na kolitidu vyvolanou Clostridium difficile.

Vzhledem k tomu, že klindamycin neproniká dostatečně do mozkomíšního moku, není vhodný pro léčbu meningitidy a dalších infekcí CNS.

Pokud léčba trvá delší dobu, je vhodné provést kontrolu krevního obrazu vyšetření funkcí jater a ledvin.

Při dlouhodobém podávání klindamycin-dihydrogen-fosfátu může vést k přerůstání necitlivými kmeny, zejména kvasinkami. Téměř u všech antibiotik, včetně přípravku DALACIN, byly hlášeny případy výskytu průjmu vyvolaného Clostridium difficile (CDAD – Clostridium difficile associated diarrhea). Závažnost průjmu může kolísat v rozmezí od mírného průjmu až k fatální kolitidě. Léčba antibiotiky vyvolává změny mikrobiální flory tlustého střeva, které umožní přerůstání C difficile.

 1. difficile produkuje toxiny A a B, které se podílejí na rozvoji CDAD. Hypertoxin produkující kmeny C. difficile způsobují zvýšenou morbiditu a mortalitu, protože tyto infekce mohou být odolné vůči antimikrobiální léčbě a mohou vyžadovat kolektomii. CDAD se musí vzít v úvahu u všech pacientů s průjmy vzniklými po podávání antibakterálních přípravků. Pečlivá lékařská anamnéza je nutná vzhledem k tomu, že byly hlášeny případy, kdy se průjem objevil až/více než dva měsíce po podání antibiotik.

Klindamycin-dihydrogen-fosfát NIKDY nepodáváme nezředěný jako intravenózní bolus. Přípravek aplikujeme v i.v. infuzi, která má trvat nejméně 10 až 60 minut, jak je uvedenou v bodu „Dávkování a způsob podávání“.

Inkompatibilita
Solný roztok klindamycinu je kyselý.

Inkompatibilita se očekává v kombinaci s alkalickými přípravky a léky nestabilními při nízkém pH. Následující léčiva jsou s klindamycin-dihydrogen-fosfátem fyzikálně inkompatibilní: ampicilin, aminofylin ,barbituráty, kalcium glukonát, ceftriaxon, idarubicin, magnesium-sulfát, fenytoin a ranitidin. Klindamycin-dihydrogen-fosfát je inkompatibilní s přírodními pryžovými zátkami. Klindamycin zvyšuje účinnost neuromuskulárních blokátorů. Klindamycin by se neměl používat současně s chloramfenikolem nebo makrolidy, protože také působí na 50S podjednotku ribozómu a jejich účinek by se mohl navzájem antagonizovat. Při současném podání klindamycinu a aminoglykosidů (gentamicin) nejsou vyloučeny interakce.

KOMPATIBILITA:
Je známo, že klindamycin-dihydrogen-fosfát je fyzikálně a chemicky kompatibilní nejméně po dobu 24 hodin v 5% roztoku glukózy ve vodě a v roztoku chloridu sodného pro injekční podání s následujícími antibiotiky v jejich obvykle používaných koncentracích: amikacin-sulfát, aztreonam, sodná sůl cefamandolu, cefazolinu, cefotaximu, cefoxitinu, ceftazidimu, ceftizoximu, gentamicin-sulfát, netilmicin sulfát, piperacilin a tobramycin.

Kompatibilita a stabilita směsí léků závisí na koncentraci a dalších podmínkách.

Doba použitelnosti
2 roky

Po otevření:
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není – li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 – 8 stupních Celsia, pokud rekonstituce/ředění (atd.) neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 stupňů Celsia.

Balení
Ampule z bezbarvého skla, krabička.

Velikost balení
1×300 mg/2ml, 1×600 mg/4ml, 1×900 mg/6ml, 3×900 mg/6ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Návod k použití přípravku
Návod k otevírání ampulí:
Uchopte ampulku tak, aby bod na ampuli směřoval k Vám, a zatlačte na vrchní část ampule směrem od sebe.

Datum poslední revize textu
18.8.2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Dalacin příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Dalacin příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář