Zoxon příbalový leták

Čtěte Zoxon 4 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Zoxon – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

ZOXON 4 mg

Tablety
Doxazosinum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje..
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Zoxon a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zoxon užívat
 3. Jak se přípravek Zoxon užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Zoxon uchovávat
 6. Obsah balení a další informace
 1. Co je přípravek Zoxon a k čemu se používá

Přípravek Zoxon patří do skupiny léků nazývaných alfa-blokátory. Používá se k léčbě vysokého krevního tlaku a k léčbě těžkostí způsobených zvětšením prostaty.
U pacientů se zvětšenou prostatou Zoxon podstatně zlepšuje vlastní močení a další doprovodné příznaky, zejména časté nutkání na močení. Příznivý účinek se vysvětluje uvolněním svalů v prostatě a v oblasti hrdla močového měchýře.
U nemocných užívajících přípravek Zoxon k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenzi) uvolňuje stažení hladké svaloviny tepen, takže krev může proudit mnohem volněji. Tím dochází ke snížení krevního tlaku.
U pacientů trpících současně vysokým tlakem i zvětšenou prostatou přípravek Zoxon příznivě ovlivňuje obě onemocnění. Kromě tohoto působení má přípravek Zoxon také vliv na snížení krevních tuků (příznivě ovlivňuje hladinu cholesterolu) a snižuje srážlivost krve. Tím celkově snižuje nebezpečí rozvoje srdeční nedostatečnosti spojené se zhoršeným prokrvením srdečního svalu, bolestí na hrudi a namáhavou dušností. U pacientů se sklony k vyšší hladině krevního cukru (často spojenými s nadváhou) Zoxon zlepšuje účinky
hormonu inzulínu, který si lidské tělo vyrábí na snižování hladin krevního cukru.
Zoxon nemá nežádoucí účinky na látkovou výměnu a mohou jej proto užívat i pacienti s průduškovým astmatem, cukrovkou, se zhoršenou srdeční činností, i pacienti trpící dnou.

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zoxon užívat

Neužívejte přípravek Zoxon

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku doxazosin, na chinazoliny (např. prazosin, terazosin, doxazosin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste někdy měl(a) ortostatickou hypotenzi (tj. závratě či omlévání při zaujetí vzpřímené polohy z lehu, popř. sedu, v důsledku náhlého poklesu krevního tlaku).
 • jestliže trpíte benigní hyperplázií (nezhoubné zbytnění) prostaty společně s hromaděním moči v horních močových cestách a chronickou infekcí močových cest nebo močovými kameny.
 • jestliže kojíte (týká se pouze použití u hypertenze).
 • jestliže trpíte hypotenzí – nízkým krevním tlakem (týká se pouze použití u zbytnění prostaty).
 • jestliže trpíte „přetékáním“ močového měchýře nebo anurií (zástavou močení).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Zoxon se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, pokud trpíte jakoukoliv poruchou jater;
máte akutní onemocnění srdce; s užíváním přípravku Zoxon začínáte nebo vám lékař zvýšil dávku.
Při úvodní dávce nebo při zvýšení dávky může přechodně dojít k většímu poklesu tlaku projevujícímu se slabostí, závratí, vzácněji až mdlobami. Je proto vhodné vyhnout se situacím, kdy byste se při těchto projevech mohl(a) poranit. U většiny nemocných se tyto příznaky po úvodní fázi léčby neopakují.
Pokud podstupujete operaci katarakty (šedého zákalu), informujte před touto operací svého očního lékaře o tom, že jste užíval(a) nebo stále užíváte přípravek Zoxon. Přípravek Zoxon totiž může způsobovat komplikace během výkonu, které mohou být úspěšně zvládnuty, pokud je o nich operující lékař předem informován.

Další léčivé přípravky a přípravek Zoxon
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte lékaře, pokud užíváte:
– sildenafil, tadalafil a vardenafil – léky k léčbě erektilní dysfunkce (tj. neschopnost dosáhnout či udržet erekci);
– léky na snížení krevního tlaku, protože při současném užívání přípravku Zoxon a některých dalších přípravků určených k léčbě vysokého krevního tlaku může dojít u některých pacientů k většímu poklesu krevního tlaku, projevujícímu se slabostí, závratí, vzácněji až mdlobami. Pokud vám jiný lékař předepsal jiný lék na léčbu vysokého krevního tlaku, informujte o tom svého lékaře.

Přípravek Zoxon s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek Zoxon můžete užít nalačno i po jídle. Tabletu spolkněte celou, nerozkousanou a zapijte dostatečným množstvím tekutiny (vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem).

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Těhotné ženy mohou užívat přípravek Zoxon jen na doporučení lékaře, protože u těhotných žen nebyly provedeny studie bezpečnosti.
Přípravek nesmí užívat kojící ženy. Pokud je léčba doxazosinem nezbytná, musí žena přestat kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zvláště na začátku léčby může být snížena schopnost vykonávat aktivity, jako je obsluha strojů nebo řízení vozidel. Tyto činnosti je možno vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře. Přípravek Zoxon obsahuje laktózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 1. Jak se přípravek Zoxon užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Léčba zvětšené prostaty
Počáteční dávka je nejčastěji 1 mg (tj. 1/2 tablety Zoxonu 2) 1x denně po dobu jednoho až dvou týdnů. Při nedostatečném účinku může lékař denní dávku zvýšit na 2 mg (tj. 1 tableta Zoxonu 2), opět po dobu 1- 2 týdnů, případná další změna dávkování se obvykle provádí v 1-2 týdenních intervalech. Obvyklá udržovací dávka je 2 – 4 mg denně (tj. 1 tableta Zoxonu 2 nebo 1 tableta Zoxonu 4) 1x denně. Maximální doporučená dávka je 8 mg.

Léčba vysokého krevního tlaku
Počáteční dávka je nejčastěji 1 mg (tj. 1/2 tablety Zoxonu 2) 1x denně po dobu jednoho nebo dvou týdnů, aby se minimalizovala možnost poklesu krevního tlaku po rychlém postavení se z lehu nebo sedu provázená pocitem slabosti nebo závratí. V případě potřeby může být dávka zvýšena na 2 mg (tj. 1 tableta Zoxonu 2) denně. Při nedostatečném účinku lze denní dávku postupně zvyšovat. Doporučený interval mezi úpravami dávkování je 1-2 týdny. Nejčastěji užívaná dávka je 2-4 mg (1 tableta Zoxonu 2 nebo 1 tableta Zoxonu 4) 1x denně. Maximální dávka je 16 mg denně.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zoxon, než jste měl(a)
Při předávkování či náhodném užití Zoxonu dítětem se poraďte se svým lékařem.
Hlavními příznaky předávkování jsou závratě a slabost. Prvním opatřením je uložit pacienta do polohy vleže na zádech s podloženýma nohama tak, aby hlava byla níže než nohy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zoxon

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pokud si zapomenete vzít svoji obvyklou dávku, vezměte si ji co nejdříve. Jestliže se blíží čas podání následující dávky, vynechejte dávku předchozí a vyčkejte na další dávku. Pokud si zapomenete vzít více dávek, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zoxon
Nikdy nepřerušujte užívání přípravku náhle, při potřebě přerušení je nutno dle rady lékaře postupně snižovat dávku. Příznaky, pro které byla léčba zahájena, se mohou po náhlém vysazení znovu objevit nebo výrazně zhoršit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se mohou, ale nemusí vyskytnout u každého.
Přestaňte přípravek Zoxon užívat a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví:

 • bolest na hrudi,
 • potíže s dechem, dušnost,
 • žloutnutí pokožky a očí.

Při léčení přípravkem Zoxon se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky (seřazeno dle četnosti výskytu):

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

 • infekce dýchacích a močových cest, kašel, rýma, dušnost, zánět průdušek (bronchitida);
 • závratě, bolest hlavy, ospalost, závratě či omdlévání při náhlé změně polohy (sed nebo stoj z polohy
 • vleže) v důsledku poklesu krevního tlaku, nízký krevní tlak;
 • bušení srdce, zrychlený srdeční tep;
 • bolesti břicha, sucho v ústech, pocit na zvracení, porucha trávení;
 • bolesti v zádech, bolest svalů;
 • zánět močového měchýře, mimovolný únik moči;
 • celková tělesná slabost, svědění, bolest na hrudi, příznaky podobné chřipce, otoky okrajových částí těla.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

 • alergické reakce, kožní vyrážka;
 • nechutenství nebo naopak zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti, dna (bolestivý zánět kloubů);
 • neklid, nervozita, úzkost, deprese, nespavost, bolest, otok obličeje;
 • třes, krátkodobá ztráta vědomí, snížená citlivost na dotyk, cévní mozková příhoda (mrtvice);
 • pískání v uších, krvácení z nosu;
 • angina pectoris (bolest na hrudi), infarkt myokardu, bolest kloubů;
 • zácpa, průjem, plynatost (větry), zvracení, akutní zánět žaludku a střeva (střevní chřipka);
 • abnormální jaterní testy;
 • časté močení, obtížné a bolestivé močení, krev v moči, impotence (porucha erekce u mužů).

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí):

 • svalové křeče, svalová slabost.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

 • porucha krvetvorby – snížený počet bílých krvinek (může se projevit vyšší náchylností k infekcím),
 • snížený počet krevních destiček (může se projevit vyšší krvácivostí);
 • porucha čití (mravenčení, pálení, svědění), rozmazané vidění;
 • zpomalený srdeční tep, nepravidelný tep;
 • zrudnutí v obličeji, vypadávání vlasů, tečkovité krvácení do kůže nebo sliznice (purpura), kopřivka;
 • žloutenka, zánět jater, městnání žluči;
 • zvětšení jednoho nebo obou prsních žláz u mužů, bolestivé dlouhotrvající ztopoření penisu u mužů;
 • únava, malátnost.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

 • syndrom plovoucí duhovky;
 • retrográdní ejakulace (vypuzení ejakulátu zpět do močového měchýře).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1. Jak přípravek Zoxon uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zoxon obsahuje
Léčivou látkou je doxazosin–mesylát.
Zoxon 2: Jedna tableta obsahuje doxazosini mesilas 2,425 mg (odpovídá doxazosinum 2 mg).
Zoxon 4: Jedna tableta obsahuje doxazosini mesilas 4, 85 mg (odpovídá doxazosinum 4 mg).
Dalšími pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, granulovaná mikrokrystalická celulosa, laktosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), natrium-lauryl-sulfát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium- stearát.
Jak přípravek Zoxon vypadá a co obsahuje toto balení
Zoxon 2: téměř bílé podlouhlé tablety o velikosti přibližně 9 x 4,5 mm, na jedné straně s půlicí rýhou
a vyraženými znaky ZX a 2.
Zoxon 4: téměř bílé podlouhlé tablety o velikosti přibližně 12 x 6 mm, na jedné straně s půlicí rýhou a vyraženými znaky ZX a 4.
Velikost balení:
Zoxon 2: 10, 30 a 90 tablet
Zoxon 4: 30, 90 a 100 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy revidován:
9.10.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Zoxon příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Zoxon příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář