Tramylpa příbalový leták

Čtěte Tramylpa příbalový leták. Léčivý přípravek Tramylpa – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Tramylpa

Sp.zn.sukls154863/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Tramylpa 37,5 mg / 325 mg

potahované tablety

tramadoli hydrochloridum 37,5 mg paracetamolum 325 mg

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 •    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 •    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 •    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 •    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1.    Co je přípravek Tramylpa a k čemu se používá
 2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tramylpa užívat
 3.    Jak se přípravek Tramylpa užívá
 4.    Možné nežádoucí účinky
 5.    Jak přípravek Tramylpa uchovávat
 6.    Obsah balení a další informace
 7. Co je přípravek Tramylpa a k čemu se používá

Přípravek Tramylpa je kombinací dvou analgetik, tramadol hydrochloridu a paracetamolu, které společně ulevují od bolesti.

Přípravek Tramylpa se užívá při středně silných až silných bolestech. Lékař vám tento lék předepíše, pokud usoudí, že je pro vás kombinace tramadol hydrochloridu s paracetamolem vhodná.

Přípravek Tramylpa je určen dospělým a mladistvým ve věku 12 let a starším.

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tramylpa užívat Neužívejte přípravek Tramylpa,
 •    jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na tramadol, paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 •    v případech akutní otravy alkoholem;
 •    jestliže užíváte léky na spaní, léky proti bolesti nebo léky ovlivňující náladu a psychiku (psychotropní látky);

jestliže užíváte současně léky zvané inhibitory monoaminoxidázy (MAOI) nebo jestliže od doby, kdy jste je přestal(a) užívat, uplynulo méně než dva týdny; léky skupiny MAOI se užívají při depresích nebo při Parkinsonově nemoci;

 •    jestliže trpíte závažnou poruchou j ater;
 •    jestliže máte epilepsii, kterou vaše současná léčba dostatečně neupravuje.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Tramylpa se poraďte se svým lékařem pokud:

 •    jestliže máte závažné ledvinové obtíže; v takovém případě se přípravek Tramylpa nedoporučuje. Při středně těžkém onemocnění ledvin může být potřeba prodloužit interval mezi dávkami;
 •    jestliže máte jiné poruchy funkce jater nebo pokud si všimnete zežloutnutí očí a pokožky, což může svědčit o žloutence nebo problémech se žlučovými cestami;
 •    jestliže máte závažné dechové obtíže, například astma nebo závažné plicní obtíže;
 •    jestliže jste nebo jste někdy byl(a) závislý(á) na nějakém léku, včetně léků užívaných k úlevě od bolesti (například na morfinu);
 •    jestliže jste v nedávné době utrpěl(a) úraz hlavy, šok nebo jste měl(a) silné bolesti hlavy spojené se zvracením;
 •    jestliže máte epilepsii nebo jste již někdy měl(a) záchvat(y);
 •    jestliže jste z neznámých důvodů ve stavu sníženého vědomí.

Ve všech těchto případech je při užívání léku zapotřebí opatrnosti.

Tramadol se nesmí užívat jako substituční léčba u pacientů závislých na opioidech, protože nepotlačuje abstinenční příznaky morfinového typu.

Tramadol může i při doporučeném dávkování vyvolávat křeče. Proto se přípravek Tramylpa nemá předepisovat epileptickým pacientům během jejich léčby ani osobám citlivým k záchvatům, pokud to není naprosto nezbytné.

Děti

U dětí mladších 12 let se přípravek Tramylpa nedoporučuje. Účinnost a bezpečnost u dětí nebyla stanovena.

Zneužívání

Tramadol v léčebných dávkách může vyvolávat abstinenční příznaky. Byly zaznamenány vzácné případy závislosti a zneužívání.

Chirurgické zákroky

Tramadol ve spojení s anestetiky enfluranem a oxidem dusným může při celkové anestezii napomáhat tomu, aby pomohl anesteziologovi k přivedení pacienta k vědomí v případě potřeby během operace. Proto je třeba vyhýbat se při lehké anestezii užívání tramadolu do doby, než budou známy další informace. Pokud budete podstupovat anestezii, sdělte to svému lékaři nebo zubaři.

Další léčivé přípravky a přípravek Tramylpa

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Důležité: Tento léčivý přípravek obsahuje paracetamol a tramadol. Informujte svého lékaře,

pokud užíváte jakýkoli jiný lék obsahující paracetamol nebo tramadol, aby nedošlo k překročení maximální denní dávky.

Přípravek Tramvlpa se nesmí užívat současně s: inhibitory MAO (sloužícími k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby), protože hrozí nebezpečí serotoninového syndromu. Serotoninový syndrom se může projevovat průjmy, bušením srdce, pocením, třasem, zmateností a případně i bezvědomím. Pokud jste inhibitory MAO v nedávné době užíval(a), musí mezi jejich vysazením a nasazením přípravku Tramylpa uplynout doba přinejmenším dvou týdnů.

Přípravek Tramylpa by se neměl užívat současně s:

 •    karbamazepinem (lékem na epilepsii a některé druhy bolestí jako je silná bolest obličeje během stavu zvaného trigeminální neuralgie). Pokud tyto léky užíváte současně, účinnost a doba působení tramadolu se sníží;
 •    léky proti bolestem na bázi opioidů (buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin). Pokud tyto léky užíváte současně, účinnost přípravku Tramylpa proti bolestem se sníží a hrozí nebezpečí vzniku abstinenčních příznaků.

Riziko vedlejších účinků zvyšuje:

 •    pokud současně užíváte léky, které mohou způsobit křeče (záchvaty), jako jsou například některá antidepresiva nebo antipsychotika. Riziko křečí se může zvýšit, pokud tyto přípravky užíváte současně s přípravkem Tramylpa. Váš lékař Vám řekne, zda je pro Vás přípravek Tramylpa vhodný.
 •    pokud užíváte některá antidepresiva (jako jsou například inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo triptanová léčiva (k léčbě migrény)). Přípravek Tramylpa může interagovat s těmito přípravky a může u Vás dojít k rozvoji příznaků jako jsou mimovolní, rytmické stahy svalů, včetně těch svalů, které kontrolují pohyb oka, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýrazněné reflexy, zvýšené svalové napětí, tělesná teplota nad 38°C.
 •    užívání jiných derivátů opioidů (včetně léků proti kašli a prostředků substituční léčby), barbituráty a benzodiazepiny (sedativa). Při současném užívání těchto léků se může zvyšovat nebezpečí útlumu dechu, což může mít při předávkování smrtelné následky.
 •    užívání přípravků tlumících centrální nervovou soustavu, anxiolytika (léky k potlačování úzkostí), hypnotika, sedativní antidepresiva, sedativní antihistaminika (léky proti alergiím), neuroleptika (přípravky k léčbě psychózy), centrálně působící léky proti vysokému krevnímu tlaku, thalidomid (sedativum) a baklofen (lék na uvolňování svalů). Tyto léky mohou zhoršovat útlum centrálního nervového systému. Snižují pozornost, takže řídit nebo obsluhovat stroje pod jejich vlivem může být nebezpečné.
 •    užívání warfarinu nebo jiných antikoagulancií například fenprokumonu (přípravky na ředění krve). Účinnost těchto léků může být změněna, a může dojít ke krvácení. Váš lékař možná bude muset pravidelně kontrolovat tzv. protrombinový čas. Jakékoli prodloužené nebo neočekávané krvácení oznamte okamžitě Vašemu lékaři.
 •    užívání dalších léků, které blokují jaterní enzym CYP3A4, jako je ketokonazol nebo erytromycin (léky proti infekcím)
 •    užívání metoklopramidu nebo domperidonu (léky na nevolnost a zvracení). Pokud byste tyto léky užívali současně s přípravkem Tramylpa, mohlo by se u Vás zvýšit vstřebávání paracetamolu.
 •    užívání cholestyraminu (lék na snižování cholesterolu v krvi), protože může snižovat vstřebávání přípravku Tramylpa.
 •    užívání ondansetronu (lék na nevolnost) se může změnit účinnost přípravku Tramylpa. Přípravek Tramylpa s alkoholem

Během léčby byste neměl(a) pít alkoholické nápoje, protože alkohol může v kombinaci s přípravkem Tramylpa způsobovat ospalost.

Těhotenství a kojení

Vzhledem k tomu, že tento přípravek obsahuje tramadol, neužívejte ho během těhotenství.

Neužívejte tento přípravek během kojení, protože se mohou malá množství tramadolu vylučovat do mateřského mléka.

Na základě zkušeností u lidí se neočekává, že tramadol má vliv na ženskou nebo mužskou plodnost. O současném užívání kombinace tramadolu a paracetamolu nejsou dostupná žádná data.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Lék může vyvolávat ospalost a závratě, které se mohou zhoršit vlivem alkoholu nebo jiných látek tlumících centrální nervový systém. Jestliže pociťujete ospalost a závratě, neměl(a) byste řídit ani obsluhovat stroje.

 1. Jak se přípravek Tramylpa užívá

Vždy užívejte přípravek Tramylpa přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a mladiství (ve věku 12 let nebo vyšším):

 •    Lékař Vám dávku upraví individuálně podle toho, jak silné bolestí máte a jak reagujete na léčbu.
 •    Doporučená počáteční dávka jsou dvě tablety, pokud lékař neurčí jinak. Interval mezi dvěma dávkami by neměl být kratší než 6 hodin.
 •    V případě nutnosti a na doporučení lékaře můžete užívat i více tablet za den, nepřekračujte však maximální denní dávku 8 tablet (což představuje 300 mg tramadolu a 2600 mg paracetamolu) a neužívejte žádné další léky obsahující paracetamol nebo tramadol hydrochlorid; mohli byste se předávkovat.
 •    Interval mezi dvěma dávkami by neměl být kratší než 6 hodin.
 •    Dávka by měla být upravena tak, aby odpovídala intenzitě Vaší bolesti a Vaší individuální citlivosti na bolest. Obecně platí, že by měla být podána nejnižší bolest zmírňující dávka.

Starší osoby (nad 75 let):

U starších pacientů (nad 75 let) může být zpomalené vylučování tramadolu. Pokud se Vás toto týká, může Váš lékař doporučit prodloužení dávkovacího intervalu.

Závažná porucha funkce jater a/nebo ledvin (nedostatečnost) a/dialyzovaní pacienti:

Pacienti se závažnou poruchou funkce jater a/nebo ledvin by neměli přípravek Tramylpa užívat. Pokud je ve Vašem případě nedostatečnost mírná nebo středně závažná, může Váš lékař doporučit prodloužení dávkovacího intervalu.

Použití u dětí do 12 let věku

Přípravek Tramylpa se nedoporučuje pro použití u dětí do 12 let věku.

Způsob podání

 •    Tablety se užívají ústy.
 •    Polykají se celé a zapíjejí se dostatečným množstvím vody (například 200 ml sklenicí vody). Nemají se lámat ani kousat.
 •    Přípravek Tramylpa lze užívat s jídlem i nalačno.

Délka léčby

Neužívejte lék déle, než je naprosto nezbytné.

Pokud je nutné (vzhledem k povaze a závažnosti onemocnění) lék užívat opakovaně nebo dlouhodobě, budete pečlivě pravidelně sledováni, aby bylo možné posoudit, zda je nutné v léčbě pokračovat. Kdykoliv je to možné, je třeba dlouhodobou léčbu přerušovat přestávkami. Pokud si myslíte, že účinek přípravku Tramylpa je příliš silný (tj. cítíte se velmi ospalí nebo máte potíže s dýcháním) nebo příliš slabý (tj. máte nedostatečnou úlevy od bolesti), obraťte se na svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tramylpa, než jste měl(a)

 •    Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měli, musíte se okamžitě spojit se svým lékařem nebo s nejbližší pohotovostní službou a to i přesto, že se cítíte dobře, protože existuje riziko pozdějšího závažného postižení jater.
 •    Při předávkování můžete pociťovat nevolnost, miózu (zúžení zornic), zvracení, anorexii (nechutenství), bolesti břicha, závažné kardiovaskulární selhání (oběhový kolaps), poruchy vědomí až kóma (bezvědomí), křeče, dechový útlum, který může vyústit v zástavu dechu a bledost kůže.
 •    Během 12 až 48 hodin po požití může dojít k poškození jater. Při závažné otravě může selhání jater vést až k závažnému mozkovému onemocnění (encefalopatii), kómatu a smrti. Může nastat akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou (rozpadem buněk), a to i když nedošlo k závažnému poškození jater. Byly také zaznamenány případy srdeční arytmie (nepravidelného srdečního tepu) a pankreatitidy (zánětu slinivky břišní).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tramylpa

Jestliže jste zapomněl(a) lék vzít, můžete zapomenutou dávku vynechat a pokračovat v léčbě zavedeným způsobem, nebo si můžete zapomenutou tabletu vzít, ale než užijete další dávku, musíte 6 hodin počkat.

Nezdvoj násobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tramylpa

Bez porady s lékařem nepřestávejte lék užívat.

Obecně nedojde po ukončení léčby přípravkem Tramylpa k žádným dodatečným příznakům. Nicméně, ve vzácných případech se mohou lidé, kteří užívali tramadol nějakou dobu, cítit špatně, pokud léčbu náhle ukončí.

Pokud již není léčba zapotřebí, vysazuje se lék postupným snižováním dávky, tak aby se předešlo abstinenčním příznakům, viz níže.

Pacienti mohou:

 •    pociťovat neklid, úzkost, nervozitu nebo třes
 •    být nadmíru aktivní
 •    mít problémy se spánkem
 •    mít žaludeční nebo střevní poruchy.

Velmi zřídka se mohou také objevit:

 •    záchvaty paniky
 •    halucinace, neobvyklé vnímání jako svědění, brnění a necitlivost
 •    zvonění v uších.

Pokud se u Vás po skončení léčby přípravkem Tramylpa některý z těchto příznaků objeví, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tramylpa nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud si myslíte, že můžete mít některý z následujících nežádoucích účinků, okamžitě přestaňte tento přípravek užívat a kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší lékařskou pohotovost. Tyto nežádoucí účinky mohou vyžadovat lékařskou pomoc:

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

 •    krev ve stolici (Vaše stolice může být černá a dehtovitá nebo mít na povrchu čerstvou červenou krev)
 •    potíže nebo bolesti při močení Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů)
 •    náhlé příznaky alergické reakce, jako je vyrážka, svědění nebo kopřivka na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a jiných částí těla, dušnost, sípání nebo potíže s dýcháním, nízký krevní tlak
 •    záchvaty
 •    mělký dech
 •    extrémní stavy zmatenosti, které mohou být spojovány s halucinacemi (sluchové, zrakové vjemy nebo pocity, které ve skutečnosti neexistují), zvýšená nebo snížená aktivita a problémy se spánkem (delirium).

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů)

 •    velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 •    změny v účinku warfarinu (používá se na ředění krve), včetně prodloužení protrombinového času (vede ke snížení srážlivosti krve),
 •    změny v množství krevních buněk (na krevním testu) s častými infekcemi (horečka, silná zimnice, bolest v krku nebo vředy v ústech).

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)

 •    závratě, ospalost,
 •    nevolnost.

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)

 •    zmatenost, změny nálady, úzkostnost, nervozita, rozjařenost (euforie), poruchy spánku,
 •    bolest hlavy, třes,
 •    zvracení, zácpa, sucho v ústech, průjem, bolest v žaludku, zažívací potíže, nepříjemný pocit v žaludku, plynatost
 •    pocení, svědění.

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

 •    deprese, halucinace (sluchové, zrakové vjemy nebo pocity, které ve skutečnosti neexistují), noční můry, ztráta paměti,
 •    mimovolní svalové záškuby, brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou, zvonění v uších,
 •    vysoký krevní tlak, bušení srdce, rychlý nebo nepravidelný srdeční tep,
 •    poruchy v elektrické aktivitě srdce (arytmie)
 •    obtížné dýchání,
 •    obtíže při polykání,
 •    zvýšené hladiny transaminázy (jaterního enzymu),
 •    kožní reakce (např. vyrážka, kopřivka),
 •    albumin (bílkovina) v moči (albuminurie),
 •    třesavka, návaly horka, bolesti na hrudi.

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů)

 •    léková závislost,
 •    ztráta koordinace,
 •    problémy s řečí
 •    rozostřené vidění, rozšíření nebo zúžení zorniček
 •    přechodná ztráta vědomí (synkopa)/kolaps.

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů)

 •    předávkování,

Není známo (frekvence nemůže být z dostupných dat stanovena)

 • nízká hladina cukru (glukózy) v krvi, což způsobuje pocení, slabost, hlad, závratě, třes, bolest hlavy, návaly horka nebo bledost, necitlivost, rychlý srdeční tep, bušení srdce.

Kromě toho byly pacienty užívajícími léky, které obsahují pouze tramadol nebo paracetamol hlášeny

následující nežádoucí účinky:

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů)

 •    změny v chuti k jídlu, svalová slabost

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 •    pocit na omdlení při vstávání z lehu nebo sedu, pomalý srdeční tep, změny v množství krevních buněk (na krevním testu) s krvácením případně snadnější tvorbou podlitin než je běžné,
 •    změny nálady, změny v aktivitě a změny ve vnímání,
 •    zhoršení existujícího onemocnění astmatem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1.    Jak přípravek Tramylpa uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1.    Obsah balení a další informace Co přípravek Tramylpa obsahuje
 •    Léčivými látkami jsou tramadol hydrochlorid a paracetamol. Jedna potahovaná tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 37,5 mg a paracetamolum 325 mg.
 •    Pomocnými látkami jsou:

Jádro potahované tablety:

Předželatinovaný škrob Kukuřičný škrob

Sodná sůl karboxymethylškrobu

Mikrokrystalická celulosa Magnesium-stearát

Potahová vrstva:

(Hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), triacetin, žlutý oxid železitý (E172))

Jak přípravek Tramylpa vypadá a co obsahuje toto balení

Váš přípravek je ve formě světle žlutých podlouhlých bikonvexních potahovaných tablet.

Přípravek je dostupný ve formě PVC/PVdC/Al blistrů v baleních po 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

Generics (UK) Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie Výrobci:

Laphal Industries, Avenue de Provence, 13190 Allauch, Francie Laboratoires BTT, Zone Industrielle de Krafft, 67150 Erstein, Francie

Medis International a.s., Výrobní závod Bolatice, Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Česká republika

Generics [UK] Ltd, Station lose Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Velká Británie McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories, 35-36 Baldoyle Industrial estate, Grange Road, Dublin 13, Irsko.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Portugalsko – TRAMADOL+PARACETAMOL SUBSTIPHARM 37.5 mg/325 mg, comprimidos revestidos por película

Česká republika – Tramylpa 37,5 mg/325 mg, potahované tablety Španělsko – CALONE 37.5 mg/325 mg,comprimidos recubiertos Polsko – CALONE

Slovenská republika – Tramylpa 37.5 mg/325

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.5.2016

Diskuze a zkušenosti - Tramylpa příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Tramylpa příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář