Stilnox příbalový leták

Čtěte Stilnox příbalový leták. Léčivý přípravek Stilnox – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Stilnox

potahované tablety
zolpidemi tartras

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Stilnox a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stilnox užívat
 3. Jak se Stilnox užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Stilnox uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE STILNOX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Stilnox patří mezi tzv. hypnotika, léky navozující spánek. Léčivou látkou obsaženou v přípravku Stilnox je zolpidem.
Zolpidem zkracuje dobu nástupu spánku, snižuje počet probuzení, prodlužuje celkovou dobu spánku a zlepšuje jeho kvalitu obnovením fyziologické stavby spánku.
Zolpidem užívají dospělí pacienti starší 18 let trpící nespavostí.
Je určen ke krátkodobému podávání, doba léčby nemá překročit 4 týdny.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STILNOX UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Stilnox

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na zolpidem nebo na kteroukoli další složku přípravku Stilnox
 • jestliže trpíte závažnou jaterní nedostatečností –
 • pokud trpíte akutní nebo závažnou dechovou nedostatečností –

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Stilnox je zapotřebí

 • jestliže trpíte dechovou nedostatečností, protože hypnotika mohou tlumit aktivitu dechového centra a Vaše dýchací problémy by se mohly zhoršit.
 • jestliže trpíte jaterní nedostatečností nebo máte vyšší věk (více než 65 let), může být zapotřebí snížit dávku přípravku Stilnox.
 • jestliže trpíte depresí, musí být zolpidem, stejně jako ostatní sedativa a hypnotika, podáván se zvýšenou opatrností. Pacientům se sebevražednými sklony se má vzhledem k riziku záměrného předávkování podávat nejmenší možná dávka. Během léčby zolpidemem může být odhalena dříve existující deprese. Protože nespavost může být projevem deprese, měla by být v případě trvání nespavosti stanovená diagnóza přehodnocena.

Tam, kde je to možné, se má před podáním hypnotika stanovit a léčit příčina nespavosti. Pokud nedojde k potlačení nespavosti po 7 – 14 dnech léčby, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění
Dále jsou uvedeny všeobecné informace vztahující se ke známým účinkům hypnotik.

Pokud máte tzv. spánkovou apnoe (krátkodobé přerušení dýchání ve spánku) nebo myastenia gravis (onemocnění charakterizované výraznou svalovou slabostí), je třeba při podávání přípravku Stilnox zvláštní opatrnosti.

Psychiatrické a „paradoxní“ reakce
Při podávání sedativ a hypnotik jako je zolpidem se mohou vyskytnout příznaky jako je neklid, zvýšená nespavost, nervozita, podrážděnost, agrese, bludy, zuřivost, noční můry, halucinace, nevhodné chování a další nežádoucí poruchy chování. Pokud k nim dojde, má se podávání přípravku přerušit. Tyto projevy jsou pravděpodobnější u starších nemocných.

Náměsíčnost a související chování
U pacientů, kteří užívali zolpidem a nebyli zcela probuzeni, byla hlášena náměsíčnost a s ní spojené chování, jako např. „řízení vozidla“, příprava a konzumace jídla, telefonování nebo soulož. Pacient si tuto činnost zpětně nepamatuje (amnézie). Riziko výskytu takového chování se zvyšuje při užití zolpidemu s dalšími látkami tlumícími centrální nervový systém (včetně alkoholu), stejně jako při překročení maximální doporučené dávky zolpidemu. V případě výskytu takového chování (např. „řízení vozidla“) by z důvodu rizika pro pacienta i pro okolí mělo být zváženo přerušení léčby zolpidemem.

Amnézie
Sedativa a hypnotika jako je např. zolpidem mohou vyvolat ztrátu paměti (anterográdní amnézii), ke které nejčastěji dochází několik hodin po podání přípravku. Riziko se sníží při zajištění nepřerušovaného spánku po dobu 7 – 8 hodin.

Tolerance
Při opakovaném užívání sedativ a hypnotik jako je zolpidem se v průběhu několika týdnů může vyvinout určitá ztráta hypnotického účinku.

Závislost
Podávání sedativ a hypnotik jako je zolpidem může vést k rozvoji fyzické i psychické závislosti. Riziko závislosti se zvyšuje s dávkou a trváním léčby a je vyšší u pacientů s anamnézou psychiatrických onemocnění a/nebo závislosti na alkoholu a drogách. Tito pacienti mají být během léčby hypnotiky pod pečlivým dohledem.
Při vzniku fyzické závislosti je náhlé ukončení léčby doprovázeno abstinenčními příznaky, jako jsou např. bolesti hlavy, svalové bolesti, extrémní úzkost a napětí, neklid, zmatenost a podrážděnost. V těžkých případech může dojít k následujícím projevům: psychické poruchy (derealizace, depersonalizace), zvýšená citlivost sluchu (hyperakuzie), necitlivost nebo palčivost končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace nebo epileptické záchvaty.

Návrat nespavosti
Při vysazení léčby hypnotiky se mohou znovu objevit příznaky, které k léčbě vedly, a to ve zvýšené intenzitě. Přítomny mohou být i další reakce, včetně změn nálad, úzkosti a neklidu. V případě sedativ a hypnotik s krátkodobým účinkem mohou vzniknout abstinenční příznaky i během intervalu mezi dávkami. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Při podání látek tlumících centrální nervový systém společně se zolpidemem může dojít k prohloubení tohoto jejich účinku. Jsou to např. neuroleptika – léky ovlivňující centrální nervový systém, hypnotika – léky navozující spánek, anxiolytika – léky proti úzkosti, antidepresiva – léky proti depresi, antiepileptika – léky proti epilepsii, alkohol. Sloučeniny, které tlumí nebo navozují tvorbu určitých jaterních enzymů, mohou zesílit účinek některých hypnotik. Při současném užívání zolpidemu s ketokonazolem (lék užívaný k léčbě mykóz) se mohou zvýšit sedativní účinky.

Alkohol
Současné podávání s alkoholem se nedoporučuje. Při užívání přípravku Stilnox v kombinaci s alkoholem může být zvýšen sedativní účinek. Toto ovlivňuje schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku s jídlem a pitím
Přípravek Stilnox je možné užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství:
Jako preventivní opatření je doporučeno vyhnout se užívání zolpidemu během těhotenství.
Pokud máte v úmyslu otěhotnět nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, konzultujte vysazení léčiva se svým lékařem. Pokud je zolpidem užíván v pozdní fázi těhotenství nebo při porodu, lze očekávat ovlivnění novorozence, jako je hypotermie (podchlazení), hypotonie (snížené svalové napětí) a střední deprese dechu (pomalé či povrchní dýchání). Pokud byl zolpidem užíván na konci těhotenství současně s dalšími látkami tlumícími CNS, byly u novorozenců hlášeny případy závažné dechové deprese.
U dětí narozených matkám, které chronicky užívají sedativa/hypnotika během pozdních fází těhotenství, může po narození navíc dojít k rozvoji fyzické závislosti a může zde být riziko rozvoje abstinenčních příznaků.

Kojení:
Malé množství zolpidemu proniká do mateřského mléka. Podávání zolpidemu kojícím matkám se proto nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.), protože je zde možné riziko ranní ospalosti. Pokud se u vás tento příznak objeví, neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Stilnox
Stilnox obsahuje laktózu. Pokud Vám bylo Vaším lékařem sděleno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte před použitím tohoto přípravku svého lékaře.

3. JAK SE STILNOX UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Stilnox přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá denní dávka přípravku je 1 tableta (10 mg). Starší pacienti nebo pacienti s poruchou funkce jater mohou být k účinkům zolpidemu zvláště citliví, proto se v těchto případech doporučuje zahájit léčbu dávkou 5 mg (polovina tablety). Celková denní dávka zolpidemu nesmí překročit 10 mg.

Stilnox je třeba podávat těsně před ulehnutím nebo po ulehnutí, zapíjí se malým množstvím tekutiny.
Přípravek by měl být užíván pouze v případě, že lze zajistit 7–8 hodinový spánek.

Doba léčby nemá překročit 4 týdny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Stilnox, než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem může dojít k poruchám vědomí od spavosti až po lehké bezvědomí, výrazně těžší projevy byly pozorovány při kombinaci s dalšími látkami tlumícími centrální nervový systém včetně alkoholu.
Vždy je třeba urychleně vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stilnox
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Stilnox nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mezi často hlášené nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) patří: ospalost, bolesti hlavy, závratě, zvýšená nespavost, výpadky paměti někdy spojené s nevhodným chováním, halucinace, neklid, noční můry, únava, průjem, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, infekce horních a dolních cest dýchacích.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000) jsou zmatenost, podrážděnost, dvojité vidění. Další nežádoucí účinky, jejichž četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit: snížená úroveň vědomí, nervozita, agresivita, zuřivost, nevhodné chování, deprese, bludy, náměsíčnost, závislost, změny libida, poruchy chůze, léková tolerance (ztráta léčebného účinku), upadnutí (hlavně u starších pacientů, a pokud zolpidem nebyl užíván v souladu s doporučeným dávkováním), svalová slabost, vyrážka, svědění, kopřivka, zvýšené pocení, zvýšení hodnot jaterních enzymů, otok (tzv. angioneurotický edém), snížení dechové frekvence

Závislost
Podávání přípravku může vést k rozvoji fyzické i psychické závislosti. Riziko se zvyšuje s dávkou a trváním léčby a je vyšší u pacientů, kteří byli nebo jsou závislí na alkoholu nebo drogách. Při vzniku závislosti je náhlé ukončení léčby doprovázeno abstinenčními příznaky, jako např. bolesti hlavy, svalové bolesti, extrémní úzkost a napětí, neklid, zmatenost a podrážděnost. Mohou se objevit i křeče. Z těchto důvodů je vhodná léčba případné závislosti pod lékařským dohledem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK STILNOX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Stilnox nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Stilnox obsahuje

 • Léčivou látkou je zolpidemi tartras 10 mg v jedné potahované tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy (90,4 mg laktózy v jedné potahované tabletě), mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, magnesium-stearát, hypromelóza, makrogol 400, oxid titaničitý

Jak Stilnox vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Stilnox jsou bílé podlouhlé potahované tablety, na jedné straně s půlící rýhou, na druhé s potiskem „STILNOX“.
Velikost balení: 10 nebo 20 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o.
Praha
Česká republika

Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Francie
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Veresegyház, Maďarsko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
27.6.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Stilnox příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Stilnox příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář