Prestance příbalový leták

Čtěte Prestance 5 mg/5 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Prestance 5/5 – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

PRESTANCE 5 mg/5 mg

tablety
perindoprilum argininum/amlo­dipinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je PRESTANCE a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PRESTANCE užívat
 3. Jak se PRESTANCE užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak PRESTANCE uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE PRESTANCE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek PRESTANCE je předepisován k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a/nebo k léčbě stabilní ischemické choroby srdeční (stav kdy zásobování srdce krví je redukováno nebo blokováno).
Pacienti, kteří již užívají perindopril a amlodipin v jednotlivých tabletách mohou místo toho užívat jednu tabletu přípravku PRESTANCE, který obsahuje obě léčivé látky.
PRESTANCE je kombinací dvou léčivých látek, perindoprilu a amlodipinu. Perindopril je inhibitor ACE (angiotensin-konvertujícího enzymu). Amlodipin je blokátor vápníkových kanálů (patřící do skupiny léčiv nazývaných dihydropyridiny). Obě tyto látky společně rozšiřují a uvolňují cévy, takže jimi krev snadněji protéká a pro Vaše srdce je snazší udržet dostatečný krevní průtok.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PRESTANCE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek PRESTANCE

 • jestliže jste alergický/á na perindopril, nebo jiný inhibitor ACE nebo na amlodipin nebo jiné kalciové antagonisty, nebo na kteroukoli další složku přípravku PRESTANCE,
 • jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe neužívat přípravek PRESTANCE ani na počátku těhotenství – viz „Těhotenství a kojení“),
 • jestliže jste při předchozí léčbě inhibitorem ACE zaznamenal/a příznaky jako ztížené dýchání, otok obličeje nebo jazyka, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky nebo jestliže se tyto příznaky vyskytly u Vás nebo člena Vaší rodiny za jiných okolností (tento stav se nazývá angioedém),
 • jestliže máte zúžení aortální srdeční chlopně (aortální stenóza) nebo kardiogenní šok (stav kde Vaše srdce není schopno zásobovat tělo dostatečným množstvím krve),
 • jestliže trpíte velmi nízkým krevním tlakem (hypotenzí), jestliže trpíte srdečním selháním po srdečním záchvatu.

Zvláštní opatrnosti při použití PRESTANCE je zapotřebí
Jestliže se Vás týká některá z následujících situací, prosím, promluvte si se svým lékařem, dříve než začnete užívat přípravek PRESTANCE:

 • jestliže máte hypertrofickou kardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu) nebo stenózu renální artérie (zúžení tepny, která zásobuje ledviny krví),
 • srdeční selhání,
 • závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize),
 • jestliže máte jakékoliv potíže se srdcem,
 • jestliže máte potíže s játry,
 • jestliže máte potíže s ledvinami nebo jestliže podstupujete hemodialýzu,
 • jestliže trpíte kolagenózou (onemocnění pojivové tkáně) jako je systémový lupus erythematosus nebo sklerodermie,
 • jestliže máte cukrovku,
 • jestliže máte dietu s omezeným příjmem soli nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík (vyvážená hladina draslíku v krvi je důležitá),
 • jestliže jste starší a potřebujete zvýšit dávku.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání přípravku PRESTANCE není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek PRESTANCE nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu (viz „Těhotenství a kojení“).

Pokud užíváte přípravek PRESTANCE, měl/a byste informovat svého lékaře nebo zdravotnický personál i v případě, že:

 • máte podstoupit anestézii a/nebo velkou operaci,
 • jste v nedávné době měl/a průjem nebo jste zvracel/a,
 • máte podstoupit LDL aferézu (což je odstranění cholesterolu z Vaší krve za pomoci přístroje),
 • máte podstoupit desenzibilizační léčbu za účelem snížení alergie na včelí nebo vosí bodnutí.

Přípravek PRESTANCE není doporučen k použití u dětí a dospívajících.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek PRESTANCE byste neměl/a užívat současně s:

 • lithiem (používaným k léčbě mánie nebo deprese),
 • estramustin (používaný k léčbě rakoviny),
 • draslík šetřícími diuretiky (spironolakton, triamteren), doplňky draslíku nebo doplňky solí obsahující draslík.

Léčbu přípravkem PRESTANCE mohou ovlivnit jiné léčivé přípravky. Ujistěte se, že jste informoval/a svého lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků, protože může být třeba zvláštní péče:

 • jiné léky proti vysokému krevnímu tlaku včetně diuretik (léky, které zvyšují tvorbu moči v ledvinách),
 • nesteroidní protizánětlivé léky (např. ibuprofen) ke zmírnění bolesti nebo vysoké dávky aspirinu,
 • léky k léčbě cukrovky (např. inzulín),
 • léky k léčbě duševních poruch jako deprese, úzkost, schizofrenie atd. (např. tricyklická antidepresiva, antipsychotika, antidepresiva imipraminového typu, neuroleptika),
 • imunosupresiva (léky, které snižují obranné mechanismy těla) používané k léčbě autoimunitních chorob nebo po transplantacích (např. cyklosporin),
 • alopurinol (k léčbě dny),
 • prokainamid (k léčbě nepravidelného srdečního rytmu),
 • vasodilatancia včetně nitrátů (přípravky rozšiřující cévy),
 • heparin (lék používaný k ředění krve),
 • efedrin, noradrenalin nebo adrenalin (léky používané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku nebo astmatu),
 • baklofen nebo dantrolen (infúze) k léčbě svalové ztuhlosti při onemocněních jako roztroušená
 • skleróza; dantrolen se také používá k léčbě maligní hypertermie během anestézie (s příznaky jako
 • velmi vysoká horečka a svalová ztuhlost),
 • některá antibiotika jako rifampicin, erytromycin, klarithromycin, antiepileptika jako karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon, itrakonazol, ketokonazol (léky používané k léčbě plísňových infekcí),

alfa-blokátory používané k léčbě zvětšené prostaty jako prazosin, alfuzosin, doxazosin, tamsulosin, terazosin,

 • amifostin (používaný k předcházení nebo snížení nežádoucích účinků vyvolaných jinými léky nebo ozařováním při léčbě rakoviny),
 • kortikosteroidy (používané k léčbě různých stavů včetně těžkého astmatu a revmatoidní artritidy),
 • soli zlata, především nitrožilní podání (používané k léčbě symptomů revmatoidní artritidy),
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibitory proteáz používané k léčbě HIV).

Užívání PRESTANCE s jídlem a pitím
Přípravek PRESTANCE by měl být užíván před jídlem.
Pacienti, kteří užívají přípravek PRESTANCE by neměli konzumovat grapefruitový džus a grapefruit.
Grapefruit a grapefruitový džus můžou zvýšit hodnoty aktivní složky amlodipinu v krvi, což může způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku PRESTANCE na snížení krevního tlaku.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám doporučí vysazení přípravku PRESTANCE ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku PRESTANCE není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek PRESTANCE nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo pokud chcete začít kojit. Přípravek PRESTANCE není doporučen kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
PRESTANCE může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud Vám tablety způsobí pocit na zvracení, závratě, slabost nebo únavu, nebo Vám způsobí bolest hlavy, neřiďte nebo neobsluhujte stroje a okamžitě kontaktujte Vašeho lékaře.

Důležité informace o některých složkách PRESTANCE
PRESTANCE obsahuje monohydrát laktosy. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře, dříve než začnete užívat tento léčivý přípravek.

 1. JAK SE PRESTANCE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek PRESTANCE přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tabletu spolkněte a zapijte sklenicí vody, nejlépe ve stejnou denní dobu ráno před jídlem. Dávku, která je pro vás vhodná, určí lékař. Obvyklá dávka je jedna tableta denně.
Přípravek PRESTANCE je obvykle předepisován pacientům, kteří již užívají perindopril a amlodipin v samostatných tabletách.

Jestliže jste užil(a)více přípravku PRESTANCE, než jste měl(a)
Jestliže jste užil/a nadměrné množství tablet, kontaktujte nejbližší pohotovost nebo o tom okamžitě řekněte svému lékaři. Nejpravděpodob­nějším účinkem při předávkování je nízký krevní tlak, kvůli kterému se Vám může točit hlava nebo můžete omdlít. Pokud k tomu dojde, může Vám pomoci ulehnutí se zdviženýma nohama.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PRESTANCE
Je důležité užívat tento lék každý den, jelikož pravidelná léčba je nejúčinnější. Pokud si však zapomenete vzít svou dávku přípravku PRESTANCE, vezměte si další dávku v obvyklém čase.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PRESTANCE
Jelikož léčba přípravkem PRESTANCE je obvykle celoživotní, měl/a byste vysazení tohoto přípravku předem probrat se svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i PRESTANCE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících účinků, přestaňte okamžitě užívat tento léčivý přípravek a ihned informujte svého lékaře:

 • náhlá dýchavičnost, bolest na hrudi, nedostatečnost při dýchání, nebo obtíže při dýchání,
 • otok očních víček, obličeje nebo rtů,
 • otok jazyka a krku, který způsobuje velké obtíže při dýchání,
 • závažné kožní reakce včetně intenzivní kožní vyrážky, kopřivky, zčervenání kůže po celém těle, závažné svědění, tvorba puchýřů, loupání a otok kůže, zánět mukózních membrán (Stevens- Johnsonův syndrom) nebo další alergické reakce.
 • silné závratě nebo mdloby,
 • srdeční záchvat, neobvykle rychlý nebo abnormální srdeční tep,
 • zanícená slinivka břišní, která může způsobit závažnou břišní bolest a bolest zad spojenou se silným pocitem nevolnosti.

Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky. Pokud Vám kterýkoli z těchto nežádoucích účinků působí problémy nebo trvá déle než jeden týden, poraďte se se svým lékařem.

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 pacientů, ale u více než 1 ze 100 pacientů): bolest hlavy, závrať, ospalost (hlavně na počátku léčby), závrať s točením hlavy (vertigo), znecitlivění nebo mravenčení v končetinách, poruchy zraku (zahrnující dvojité vidění), tinitus (hučení v uších), palpitace (uvědomění si vlastního bušení srdce), zčervenání, točení hlavy následkem nízkého krevního tlaku, kašel, dušnost, nevolnost, zvracení, bolest břicha, poruchy chuti, dyspepsie nebo zažívací obtíže, průjem, zácpa, alergické reakce (např. kožní vyrážka, svědění), svalové křeče, únava, slabost, otok kotníků (edém).
Jiné hlášené nežádoucí účinky jsou uvedené v následujícím seznamu. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů, ale u více než 1 z 1000 pacientů): změny nálady, úzkost, deprese, nespavost, poruchy spánku, třes, mdloba, ztráta vnímání bolesti, rýma (ucpaný nos nebo vodnatý výtok z nosu), pozměněné střevní pohyby, vypadávání vlasů, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže, bolest zad, svalů nebo kloubů, bolest na hrudi, porucha při močení, zvýšené nucení na močení v noci, zvýšený počet močení, bolest, nevolnost, bronchospasmus (tlak na hrudi, obtížné dýchání a dušnost), sucho v ústech, angioedém (symptomy jako obtíže s dýcháním, otok obličeje nebo jazyka), ledvinové obtíže, impotence, zvýšené pocení, potíže nebo zvětšení prsů u mužů, zvýšení nebo snížení hmotnosti.

Vzácné vedlejší účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1000 pacientů, ale u více než 1 z 10 000 pa­cientů): zmatenost.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10000 paci­entů): kardiovaskulární poruchy (nepravidelný srdeční tep, angina pectoris, srdeční záchvat a cévní mozková příhoda), eozinofilní pneumonie (vzácný druh zápalu plic), otok očních víček, obličeje a rtů, otok jazyka a krku, který způsobuje velké obtíže při dýchání, závažné kožní reakce včetně intenzivní kožní vyrážky, kopřivky, zčervenání kůže po celém těle, závažné svědění, tvorba puchýřů, loupání a otok kůže, zánět mukózních membrán (Stevens-Johnsonův syndrom), erythema multiforme (kožní vyrážka, která obvykle začíná červenými svědivými skvrnami na tváři, rukou nebo nohou), citlivost na světlo, poruchy krve, zánět slinivky břišní, který může způsobit závažnou bolest břicha a bolest zad spojenou se silným pocitem nevolnosti, abnormální jaterní funkce, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních enzymů, které může mít vliv na některé lékařské testy, nadmutí břicha (gastritida), poškození nervů, které může způsobit slabost, mravenčení nebo znecitlivění, zvýšení svalového napětí, vaskulitida (zánět krevních cév), otok dásní, zvýšení cukru v krvi (hyperglykémie).
U pacientů užívajících přípravek Prestance byly také hlášeny následující nežádoucí účinky: hypoglykémie (velmi nízká hladina cukru v krvi), poruchy kombinující ztuhlost, třes, a/nebo poruchy pohybů.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK PRESTANCE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek PRESTANCE nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a vnitřním obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte v původním obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co PRESTANCE obsahuje
Léčivými látkami jsou perindoprilum argininum a amlodipinum.
PRESTANCE 5 mg/5 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg perindoprilum argininum a 5 mg amlodipinum.
Pomocnými látkami v tabletě jsou: monohydrát laktosy, magnesium-stearát (E470B), mikrokrystalická celulosa (E460), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551).

Jak PRESTANCE vypadá a co obsahuje toto balení
PRESTANCE 5 mg/5 mg jsou bílé, podlouhlé tablety s vyraženým 5/5 na jedné straně a na druhé straně.
Tablety jsou dostupné v baleních obsahujících 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 120 nebo 500 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92284 Suresnes cedex – Francie

Výrobce
Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy – Francie
a
Servier (Ireland) Industries Ltd
Gorey Road
Arklow – Co. Wicklow – Irsko
a
Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.
Ul. Annopol 6B
03–236 Varšava – Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie
COVERAM
Bulharsko
Kypr
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Řecko
Maďarsko
Island
Irsko
Itálie
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Malta
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovenská republika
Slovinsko
Španělsko
Velká Británie
PRESTARIUM-CO
COVERAM
PRESTANCE
COVERSICAL
COVERAM
COVERAM
COVERAM
COVERAM
ARMIXXAM
COVERSICAL
ACERYCAL
COVERLAM
PRESTERAM
PRESTERAM
COVERAM
COVERAM
COVERAM arg
Co-Prestarium
COVERAM
PRESTANCE
PRESTANCE
PRESTANCE
COVERLAM
ACERYCAL

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 20.7.2012.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Prestance příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Prestance příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář