Plaquenil příbalový leták

Čtěte Plaquenil příbalový leták. Léčivý přípravek Plaquenil – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Plaquenil 200 mg

potahované tablety (hydroxychloroquini sulfas)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek PLAQUENIL 200 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PLAQUENIL 200 mg užívat
 3. Jak se přípravek PLAQUENIL 200 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek PLAQUENIL 200 mg uchovávat
 6. Obsah balení a další informace
 1. Co je přípravek PLAQUENIL 200 mg a k čemu se používá

PLAQUENIL 200 mg obsahuje léčivou látku hydroxychlorochin, který působí proti malárii a má i antirevmatické účinky. Po podání ústy se rychle vstřebává. Distribuuje se po celém organismu, hromadí se v krvinkách, játrech, plicích, ledvinách a tkáních oka. V játrech se částečně přeměňuje a vylučuje se hlavně ledvinami, ale také žlučí.
Z oblasti revmatologických a kožních onemocnění je přípravek vhodný u lupusu (systémový a diskoidní lupus erythematodes), zánětlivého onemocnění kloubů (revmatoidní artritida), zánětu kloubů u mladistvých (idiopatická juvenilní artritida) a onemocnění na podkladě zvýšené citlivosti kůže na sluneční světlo (fotodermatóza).
Hydroxychlorochin je dále určen k léčbě a prevenci malárie. Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé, v případě prevence a léčby malárie i pro děti nad 30 kg.

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PLAQUENIL 200 mg užívat

Neužívejte přípravek PLAQUENIL 200 mg

 • jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku PLAQUENIL 200 mg uvedenou v bodě 6.
 • jestliže trpíte některou z očních poruch, pak je třeba Váš stav konzultovat s lékařem
 • pokud je Vaše tělesná hmotnost nižší než 31 kg. Přípravek PLAQUENIL 200 mg rovněž nesmí užívat děti mladší než 6 let.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku PLAQUENIL 200 mg se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí:

 • jestliže trpíte poruchami zažívacího traktu, krevního systému, centrálního nervového systému
 • pokud jste přecitlivělý(á) na chinin
 • jestliže Vám chybí enzym glukoso-6-fosfátdehydrogenáza (viz níže „PLAQUENIL 200 mg obsahuje laktózu“)
 • pokud trpíte lupénkou nebo porfyrií

Před zahájením léčby přípravkem PLAQUENIL 200 mg a během ní budete pravděpodobně muset podstoupit různá vyšetření (zraku, krevního obrazu), a to zvláště v případě dlouhodobého podávání, vysokých dávek nebo jestliže již trpíte nějakou zrakovou poruchou nebo ledvinovou nedostatečností.
Malé děti jsou obzvláště citlivé na toxické účinky 4-aminochinolinů, proto je nutné uchovávat PLAQUENIL 200 mg mimo dosah dětí.
Při léčbě přípravky obsahujícími hydroxychlorochin se vzácně vyskytly případy sebevražedného chování.

Další léčivé přípravky a PLAQUENIL 200 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Současné podávání hydroxychlorochinu s digoxinem může vést ke zvýšení hladin digoxinu, je tedy nutné jeho hladiny sledovat.
Vzhledem k tomu, že přípravek PLAQUENIL 200 mg může zvyšovat účinek léčby snižující hladinu cukru v krvi, může být nutné snížení dávek inzulínu nebo léků určených pro léčbu cukrovky.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

PLAQUENIL 200 mg s jídlem a pitím
Přípravek PLAQUENIL 200 mg se podává se pouze ústy, spolu s jídlem nebo sklenicí mléka.

Těhotenství, kojení a fertilita
Hydroxychlorochin se během těhotenství nemá podávat vyjma případů, kdy dle lékaře předpokládaný léčebný přínos převáží možné riziko.
Léčivá látka hydroxychlorochin prochází placentou a v malém množství se vylučuje do mateřského mléka. Užití hydroxychlorochinu během kojení proto má být pečlivě zváženo. Kojenci a malé děti jsou extrémně citliví na toxické účinky hydroxychlorochinu.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem k možným vlivům přípravku na zrakové funkce se o možnosti řízení motorových vozidel a ovládání strojů během užívání poraďte s lékařem.

PLAQUENIL 200 mg obsahuje laktózu
PLAQUENIL 200 mg obsahuje monohydrát laktózy (tzv. mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 1. Jak se přípravek PLAQUENIL 200 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pro dospělé jsou určeny tyto dávky:
U systémového a diskoidního lupus erythematodes je obvykle úvodní dávka 1 potahovaná tableta 2–3× denně, udržovací dávky jsou 1–2 tablety denně.
U revmatoidní artritidy je úvodní dávka 1 potahovaná tableta 2–3× denně, udržovací dávka 1–2 potahované tablety denně. U fotodermatózy 1 potahovaná tableta dvakrát denně.
U juvenilní idiopatické artritidy se užívá nejnižší účinná dávka, nejvíce 6,5 mg/kg tělesné hmotnosti.
Při prevenci malárie se přípravek podává 1× týdně, vždy ve stejný den.
Obvyklé dávky jsou u dospělých 400 mg (2 tablety), u dětí s tělesnou hmotností nad 30 kg 6,5 mg/kg tělesné hmotnosti (nejvýše však 400 mg – 2 tablety). Preventivní podávání má začít 2 týdny před obdobím možného kontaktu s chorobou a trvat ještě 8 týdnů po jeho skončení.
Při léčbě akutního záchvatu malárie se podává u dospělých obvykle 800 mg (4 tablety) jako počáteční dávka, o 6 – 8 hodin později 400 mg (2 tablety) a potom 400 mg (2 tablety) 1× denně po dobu dalších 2 dnů.
U dětí o tělesné hmotnosti nad 30 kg se podává celková dávka 32 mg/kg tělesné hmotnosti (ale ne více než 2 g), vždy během 3 dnů přesně podle podrobných pokynů lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PLAQUENIL 200 mg, než jste měl(a)
Mezi příznaky předávkování patří bolesti hlavy, poruchy zraku, oběhové potíže, snížení hladiny draslíku v krvi, křeče a poruchy srdečního rytmu následované náhlou dýchací a srdeční zástavou. Dojde-li k předávkování nebo náhodnému požití přípravku dítětem (zvláště malé děti jsou na jeho toxické účinky velmi citlivé), okamžitě se poraďte s lékařem, protože léčbu je třeba zahájit co nejdříve. Pokuste se vyvolat zvracení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PLAQUENIL 200 mg
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

 1. Možné nežádoucí účinky
  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
  Během užívání přípravku PLAQUENIL 200 mg se může vyskytnout poškození sítnice a rohovky a z toho plynoucí různé poruchy zrakového vnímání (abnormální barevné vidění, poruchy zorného pole, rozmazané vidění v důsledku poruchy akomodace, světloplachost), které obvykle nejsou trvalé a po skončení léčby vymizí. Byly však hlášeny i případy nevratného poškození sítnice.

Někdy se objevuje kopřivka, otok obličeje a sliznic dýchacího a trávicího systému (angioedém), zúžení průdušek (bronchospasmus), kožní vyrážka, svědění, pigmentové změny kůže a sliznic, šedivění a vypadávání vlasů. Byly hlášeny i kožní reakce zahrnující případy puchýřovité vyrážky, velmi vzácně multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom, toxickou epidermální nekrolýzu, citlivost na světlo a exfoliativní dermatitidu.
Velmi vzácně byla zaznamenána tzv. akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP), která může být spojena s horečkou a zvýšením počtu bílých krvinek.
Dále se může objevit nevolnost, průjem, bolesti břicha, zřídka zvracení, anorexie. Všechny tyto nežádoucí účinky obvykle vymizí po snížení dávky nebo ukončení terapie. Hydroxychlorochin může také způsobit vzplanutí porfyrie nebo lupénky. Může se vyskytnout svalová ochablost, závratě, ušní šelest a poruchy sluchu, bolesti hlavy, přidružené jemné změny smyslů, případně křeče, poruchy krvetvorby (útlum kostní dřeně, anémie, aplastická anemie, agranulocytóza, pokles počtu bílých krvinek, trombocytopenie), porucha jaterních funkcí až náhlé jaterní selhání. Mohou se objevit i psychiatrické poruchy jako nervozita, emoční labilita, psychóza či sebevražedné chování.
Vzácně byly zaznamenány srdeční poruchy (kardiomyopatie).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. Jak přípravek PLAQUENIL 200 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „ Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. Obsah balení a další informace

Co přípravek PLAQUENIL200 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je hydroxychloroquini sulfas 200 mg v 1 potahované tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, povidon 25, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, hypromelóza, makrogol 4000, oxid titaničitý.

Jak přípravek PLAQUENIL 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety přípravku PLAQUENIL 200 mg jsou bílé, oboustranně vypouklé, s vyraženým nápisem „HCQ“ na jedné straně a „200“ na druhé straně.
Dodávají se v PVC/Al blistru obsahujícím 60 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Sanofi-Synthelabo Ltd., Edgefield Avenue, Fawdon, Newcastle-on-Tyne, Tyne&Wear, NE3 3TT, Velká Británie

Tento příbalový leták byl naposledy revidován:
3.4.2013

Překlad pojmů uvedených na blistru:
Expiry date: Použitelné do:
Batch: Číslo šarže

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Plaquenil příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Plaquenil příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář