Pantomyl příbalový leták

Čtěte Pantomyl příbalový leták. Léčivý přípravek Pantomyl – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Pantomyl 40 mg

enterosolventní tablety pantoprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

  1. Co je přípravek Pantomyl 40 mg a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pantomyl 40 mg užívat
  3. Jak se přípravek Pantomyl 40 mg užívá
  4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Pantomyl 40 mg uchovávat

  1. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Pantomyl 40 mg a k čemu se používá

Pantoprazol je selektivní „inhibitor protonové pumpy“, lék snižující množství kyseliny produkované Vaším žaludkem. Používá se k léčbě onemocnění žaludku a střev způsobených nadměrnou kyselostí.

Přípravek Pantomyl 40 mg se používá pro léčbu:

Dospělí a mladiství ve věku od 12 let:

Refluxní ezofagitida. Zánět jícnu (trubice, která spojuje hrdlo se žaludkem), spolu s regurgitací žaludeční kyseliny (návrat žaludeční kyseliny zpět do jícnu).

Dospělí:

 

Infekce vyvolaná bakterií zvanou Helicobacter pylori u pacientů s vředy dvanáctníku a žaludečními vředy v kombinaci se dvěma antibiotiky (eradikační terapie). Cílem je zbavit se bakterií, a tak snížit pravděpodobnost návratu těchto vředů.

Žaludeční a dvanáctníkové vředy.

U Zollinger-Ellison syndromu a dalších stavů, při nichž je produkováno příliš mnoho kyseliny v žaludku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pantomyl 40 mg užívat

Neužívejte přípravek Pantomyl 40 mg

Jestliže jste alergický(á) na pantoprazol nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Jestliže jste alergický(á) na léčivé přípravky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Pantomyl 40 mg se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte závažné jaterní problémy. Prosím, informujte svého lékaře, pokud jste někdy v minulosti měl(a) problémy s játry. Lékař v tom případě bude kontrolovat jaterní enzymy častěji, zvláště pokud užíváte pantoprazol k dlouhodobé léčbě. V případě zvýšení jaterních enzymů má být léčba ukončena; pokud máte snížené zásoby vitamínu B12 v těle nebo máte rizikové faktory pro sníženou hladinu vitamínu B12 a užíváte pantoprazol dlouhodobě. Stejně jako všechny přípravky snižující kyselost, může pantoprazol vést ke snížení vstřebávání vitamínu B12; jestliže užíváte přípravek obsahující atazanavir (k léčbě HIV-infekce) současně s pantoprazolem, požádejte svého lékaře o konkrétní radu; pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Pantomyl 40 mg a snižuje množství žaludeční kyseliny; pokud máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A).

Ihned sdělte svému lékaři, pokud se u Vás objeví kterýkoliv z následujících příznaků:

nezamýšlený pokles tělesné hmotnosti opakované zvracení obtížné polykání zvracení krve bledost a pocit slabosti (chudokrevnost) přítomnost krve ve stolici těžké a/nebo přetrvávající průjmy, protože léčba pantoprazolem může být spojena s mírným nárůstem výskytu infekčních průjmů.

Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Pantomyl 40 mg bude možná nutné ukončit. Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů.

Váš lékař může rozhodnout, že budete potřebovat některé testy, aby se vyloučilo zhoubné onemocnění, protože pantoprazol mimo jiné zmírňuje příznaky rakoviny a může způsobit zpoždění v diagnostice. Pokud vaše příznaky přetrvávají navzdory léčbě, budou zvážena další vyšetření.

Jestliže užíváte pantoprazol dlouhodobě (déle než 1 rok), bude Vás lékař pravděpodobně pravidelně sledovat. Kdykoli navštívíte svého lékaře, měl(a) byste oznámit všechny nové a výjimečné projevy a okolnosti.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je pantoprazol, po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).

Další léčivé přípravky a přípravek Pantomyl 40 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, protože pantoprazol může ovlivnit účinnost jiných léků.

Léky jako je ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (užívané k léčbě plísňových infekcí) nebo erlotinib (používá se pro některé typy rakoviny), protože pantoprazol může způsobit, že tyto a další léky nebudou správně účinkovat. Warfarin a fenprokumon, které mají vliv na zahuštění nebo řídnutí krve. Možná bude nutné provést další kontroly. Atazanavir (používaný k léčbě HIV-infekce). Methotrexát (používaný k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky a rakoviny) protože pantoprazol může zvýšit hladiny methotrexátu v těle.

Fluvoxamin (používá se k léčbě deprese a dalších psychiatrických onemocnění). Užíváte-li fluvoxamin, Váš lékař může snížit dávku.

Rifampicin (používaný k léčbě infekcí).

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (používá se k léčbě mírné deprese).

Těhotenství a kojení

Dostatečné údaje o použití pantoprazolu u těhotných žen nejsou k dispozici. Byly hlášené případy vylučování přípravku do mateřského mléka. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Měla byste tento přípravek užívat pouze tehdy, pokud je Váš lékař přesvědčen o tom, že přínos léčby pro Vás je větší než možná rizika pro vaše nenarozené dítě nebo vašeho novorozence.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud zaznamenáte nežádoucí účinky jako závrať nebo porucha vidění, nesmíte řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Pantomyl 40 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kdy a jak máte užívat přípravek Pantomyl 40 mg?

Užívejte tablety 1 hodinu před jídlem bez žvýkání nebo lámání, polkněte je vcelku a zapijte je trochou vody.

Není-li určeno lékařem jinak, je doporučená dávka:

Dospělí a dospívající ve věku od 12 let:

Léčba refluxní ezofagitidy

Doporučená dávka je jedna tableta denně. Váš lékař vám může doporučit zvýšení dávky na 2 tablety denně. Doba léčby refluxní ezofagitidy je obvykle mezi 4 a 8 týdny. Váš lékař Vám řekne, jak dlouho máte lék užívat.

Dospělí:

Léčba infekce způsobené bakterií zvanouHelicobater pylori u pacientů s vředy dvanáctníku a žaludečními vředy v kombinaci se dvěma antibiotiky (eradikační terapie)

Jedna tableta dvakrát denně společně se dvěma tabletami jednoho z těchto antibiotik buď amoxicilinu, klaritromycinu nebo metronidazolu (případně tinidazolu), z nichž každá se užívá dvakrát denně spolu s tabletou pantoprazolu. První tabletu pantoprazolu užijte 1 hodinu před snídaní a druhou tabletu pantoprazolu užijte 1 hodinu před večeří. Řiďte se pokyny svého lékaře a ujistěte se, že jste si přečetl(a) příbalové informace těchto antibiotik. Obvyklá doba léčby je jeden až dva týdny.

Léčba žaludečních a dvanáctníkových vředů.

Doporučená dávka je jedna tableta denně. Po konzultaci s lékařem může být dávka zdvojnásobena. Váš lékař vám řekne, jak dlouho máte lék užívat. Doba léčby žaludečních vředů se obvykle pohybuje mezi 4 a 8 týdny. Doba léčby dvanáctníkových vředů se obvykle pohybuje mezi 2 až 4 týdny.

Dlouhodobá léčba Zollinger-Ellisonova syndromu a dalších stavů spojených se zvýšenou produkcí žaludeční kyseliny.

Doporučená počáteční dávka je obvykle dvě tablety denně.

Užívejte tyto dvě tablety 1 hodinu před jídlem. Lékař Vám může později dávku upravit, v závislosti na množství žaludeční kyseliny produkované žaludkem. Jsou-li předepsané více než dvě tablety denně, mají se tablety užívat ve dvou denních dávkách.

Pokud Vám lékař předepíše denní dávku více než čtyři tablety denně, bude vám sděleno, kdy přesně máte přestat lék užívat.

Zvláštní skupiny pacientů

Pokud máte problémy s ledvinami, středně těžké nebo těžké onemocnění jater, nemáte pantoprazol užívat k vymýcení Helicobacter pylori.

Pokud trpíte závažným onemocněním jater, neužívejte více než jednu 20 mg tabletu pantoprazolu denně (pro tento účel jsou k dispozici tablety obsahující 20 mg pantoprazolu; tato síla není v současné době k dispozici od společnosti Generics Ltd., ale může být dostupná u jiných držitelů rozhodnutí o registraci).

Děti ve věku do 12 let. Tyto tablety nejsou doporučeny pro použití u dětí mladších 12 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Pantomyl 40 mg, než jste měl(a)

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Nejsou známé žádné projevy předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pantomyl 40 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Následující běžnou dávku užijte v obvyklém čase.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pantomyl 40 mg

Nepřestávejte v užívání těchto tablet bez předchozí porady se svým lékařem nebo lékárníkem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte užívat tento přípravek a ihned informujte svého lékaře nebo se obraťte na pohotovost v nejbližší nemocnici:

Vzácné(mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

závažné alergické reakce: otok jazyka a/nebo hrdla, obtíže při polykání, kopřivka, potíže s dýcháním, alergické otoky obličeje (Quinckeho edém/angioedém), těžká závrať s velmi rychlým tepem a silným pocením

snížení počtu bílých a červených krvinek a/nebo krevních destiček, které může být patrné v krevních testech. Můžete si všimnout častějšího výskytu infekcí, nebo pohmožděniny a krvácení než je normální.

Není známo(z dostupných údajů nelze určit)

závažné kožní stavy: puchýře na kůži a rychlé zhoršení celkového stavu, eroze (včetně mírného krvácení) z očí, nosu, úst/rtů nebo genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom, Leyllův-syndrom, erythema multiforme), vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů a citlivost na světlo

ostatní závažné stavy: zežloutnutí kůže nebo očního bělma (těžké poškození jaterních buněk, žloutenka) nebo horečka, vyrážka a zvětšené ledviny někdy s bolestivým močením a bolestí spodní části zad (vážný zánět ledvin, který by mohl vést k selhání ledvin).

Ostatní nežádoucí účinky zahrnují:

časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): nezhoubné polypy žaludku

méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): bolest hlavy, závratě, průjem, pocit na zvracení, zvracení, nadýmání a plynatost (větry), zácpa, sucho v ústech, bolest břicha a diskomfort břicha, kožní vyrážka, exantém, kožní výsev, svědění, pocit slabosti, vyčerpání nebo obecně pocit nedobrého stavu, poruchy spánku, zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí, nebo páteře (obratlů)

vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 paci­entů): změny chuti nebo úplná ztráta chuti, poruchy vidění, jako je rozmazané vidění, kopřivka, bolesti kloubů a svalů, změny hmotnosti, zvýšená teplota, otoky končetin (periferní edém), deprese, zvětšení prsou u mužů

není známo (z dostupných údajů nelze určit): halucinace, zmatenost (zejména u pacientů s předchozím výskytem těchto příznaků), pocit brnění.

Nežádoucí účinky zjištěné prostřednictvím krevních testů:

méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): zvýšení jaterních enzymů

vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 paci­entů): zvýšení bilirubinu, zvýšení hladiny tuků v krvi

není známo (z dostupných údajů nelze určit): pokles hladiny sodíku v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Pantomyl 40 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistry: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

HDPE lahvičky: Po otevření spotřebujte do 100 dní. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněný před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Pantomyl 40 mg obsahuje

Léčivou látkou je pantoprazolum natricum sesquihydricum v množství odpovídajícím pantoprazolum 40 mg.

Pomocnými látkami jsou: uhličitan sodný (E500), mannitol (E421), krospovidon, povidon K90, kalcium-stearát, Enterosolventní potah: kopolymer MA/EA 1:1 30% disperze, natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80 (E433), triethyl-citrát (E1505), Potah tablety: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E 172), Potisk tablety (opadry černá S-1–17823): šelak (E904), černý oxid železitý (E172), roztok amoniaku 28% (E527).

Jak přípravek Pantomyl 40 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Tmavě žluté, oválné, bikonvexní, potahované tablety přibližné velikosti 5,7 mm x 11,6 mm s černě vytištěným ‚PS4‘ na jedné straně tablety.

Tablety jsou dostupné v plastových lahvičkách a blistrech.

Velikost balení

Plastová HDPE lahvička se šroubovacím uzávěrem (obsahujícím vysoušedlo) o obsahu 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 nebo 250 tablet. Lahvička dále obsahuje malou plastovou kapsli se silikagelem nebo sáček obsahující silikagel a aktivní uhlí, které chrání tablety před vlhkostí. Kapsli nebo sáček s vysoušedlem nepolykejte a ponechte ji v lahvičce.

Aluminiové blistry s nebo bez vrstvy vysoušedla, balené v kartonových krabičkách po 7, 7×1, 14, 14×1, 28, 28×1, 30, 56, 70, 70×1, 96, 98 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan Ireland Limited

 

Unit 35/36 Grange Parade

Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Irsko

Výrobce

Mc Dermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road,

Dublin 13, Irsko

Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

  • Pantoprazol Mylan
  • Pantomyl
  • Pantomylan
  • Pamyl
  • PANSEMYL

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 7. 2018

Zdroje: sukl.cz

Diskuze a zkušenosti - Pantomyl příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Pantomyl příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář