Ospamox příbalový leták

Čtěte Ospamox 1000 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Ospamox – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

OSPAMOX 1000 mg

potahované tablety
(amoxicillinum trihydricum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je přípravek Ospamox a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospamox užívat
 3. Jak se přípravek Ospamox užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Ospamox uchovávat
 6. Obsah balení a další informace
 1. Co je přípravek Ospamox a k čemu se používá

Přípravek Ospamox je antibiotikum. Patří do skupiny antibiotik nazývaných peniciliny. Používá se k léčbě infekcí způsobených bakteriemi, které jsou citlivé na amoxicilin.

Přípravek Ospamox se používá k léčení:

 • infekcí ucha, hrdla, nosu a vedlejších nosních dutin.
 • infekcí v hrudníku, jako je bronchitida (zánět průdušek) a pneumonie (zápal plic).
 • infekcí močového měchýře.
 • prevenci infekcí srdce během chirurgického zákroku v ústech nebo v hrdle.
 • časných stádií Lymské boreliózy (nemoci způsobené přisátím klíštěte).
 • žaludečních vředů způsobených bakterií Helicobacter pylori.
 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospamox užívat

Neužívejte přípravek Ospamox jestliže:

 • jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amoxicilin, peniciliny, cefalosporiny nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření Před užitím přípravku Ospamox se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte:

 • chorobu ledvin: Váš lékař může být nucen upravit dávku.
 • infekční mononukleózu (virová infekce) nebo leukemii: může u Vás být vyšší riziko kožních reakcí.
 • záchvaty křečí (epilepsii): může u Vás být vyšší riziko záchvatů.
 • cévku do močového měchýře. Pokud ji máte, pijte velké množství tekutin, aby se zabránilo tvorbě krystalů v moči.

Tento lék může rovněž ovlivnit výsledky testů na cukr v moči nebo v krvi. Pokud trpíte cukrovkou a pravidelně testujete svou moč nebo krev, informujte o léčbě svého lékaře. To proto, že může být nutné použít jiné testy.

Další léčivé přípravky a přípravek Ospamox:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé léky mohou způsobit problémy, pokud je budete užívat současně s přípravkem Ospamox.

Opatrnosti je třeba u následujících léků:

 • alopurinol (používá se k léčbě dny): může se zvýšit riziko kožních reakcí.
 • methotrexát (používá se k léčbě artritidy): toxicita methotrexátu může být zvýšena.
 • digoxin (používá se k léčbě určitých chorob srdce): vstřebávání digoxinu může být zvýšeno.
 • antikoagulancia (k zabránění srážení krve), jako je warfarin: může být zesílen sklon ke krvácení.
 • probenecid (používá se k léčbě dny): zvyšuje koncentraci amoxicilinu v krevním séru a ve žluči a snižuje jeho vylučování ledvinami.
 • jiná antibiotika: amoxicilin působí na množící se mikroorganizmy, proto by se neměl kombinovat s jiným antibiotiky, která množení zastavují (např. tetracykliny, makrolidy, sulfonamidy nebo chloramfenikol), může být užit v kombinaci s aminoglykosidy.
 • antikoncepční pilulky: je zde riziko, že antikoncepční pilulky nebudou plně fungovat.

Přípravek Ospamox s jídlem a pitím:
Přípravek Ospamox můžete užívat buď před jídlem, v průběhu jídla nebo po jídle.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Údaje z omezeného počtu těhotenství vystavených amoxicilinu neukazují na žádné jeho nežádoucí účinky ohledně těhotenství nebo na zdraví plodu nebo novorozence. Jako preventivní opatření se amoxicilin v těhotenství smí používat, pouze pokud podle úsudku lékaře případné přínosy převáží nad možnými riziky.
Tento lék v malých množstvích prostupuje do mateřského mléka, proto může být v některých případech nezbytné kojení ukončit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Tento lék nemá žádné známé účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Přípravky Ospamox 125 mg/5 ml a Ospamox 250 mg/5 ml obsahují sladidlo aspartam, které je zdrojem fenylalaninu. Ten může být škodlivý pro lidi s fenylketonurií.

 1. Jak se přípravek Ospamox užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Potahované tablety
Tablety polkněte celé a zapijte vodou. Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Prášek pro perorální suspenzi
K rekonstituci suspenze naplňte lahvičku čerstvou vodou z vodovodu přibližně 1 cm pod značku, uzavřete a dobře protřepejte. Po usazení pěny pomalu přidejte čerstvou vodu z vodovodu přesně po značku. Znovu silně protřepejte.
Bílá až lehce žlutavá suspenze je nyní připravena k použití.
Před každým odběrem obsah lahvičky dobře protřepejte.
Váš lékař Vám řekne, jakou dávku (v mililitrech nebo pomocí odměrky) si máte vzít každý den.
Obvyklá dávka pro dospělé a děti nad 40 kg tělesné hmotnosti je 750 až 3000 mg denně ve dvou až třech dílčích dávkách.
Obvyklá dávka pro děti vážící méně než 40 kg je 40 až 90 mg/kg/den ve dvou až třech dílčích dávkách.
Při prevenci infekcí srdce: u dospělých se v hodině před zákrokem podá 2000–3000 mg; u dětí se doporučuje dávka 50 mg/kg. Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho budete muset lék užívat.

Osoby s onemocněním ledvin
Váš lékař bude možná muset snížit dávku.

Jestliže jste užil/a více přípravku Ospamox, než jste měl/a:
Jestliže jste užil/a příliš velké množství tohoto léku (předávkování), ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte do nemocnice a ukažte tam obal léku. Nejpravděpodob­nějšími projevy předávkování jsou: pocit nevolnosti, zvracení, průjem, bolesti břicha.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Ospamox:
Pokud zapomenete užít dávku tohoto léku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Ospamox:
Tento lék vždy užívejte do konce kúry, i když se cítíte lépe. Pokud tento lék přestanete užívat příliš brzy, infekce se může vrátit. Rovněž může dojít k tomu, že se bakterie stanou vůči tomuto léku odolné.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Jestliže zaznamenáte kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, ihned se obraťte na svého lékaře nebo ihned jděte do nemocnice:
Následující závažné nežádoucí účinky jsou vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 paci­entů): náhlé potíže s dechem, mluvením a polykáním.

 • bolestivý otok rtů, jazyka, obličeje nebo krku.
 • silné točení hlavy nebo kolaps.
 • těžké nebo svědivé kožní vyrážky, zvláště pokud přitom dochází ke vzniku puchýřů a pokud
 • vznikají boláky v očích, ústech nebo na pohlavních orgánech.
 • zežloutnutí kůže nebo bělma očí, nebo ztmavnutí moči a zesvětlení stolice: jde o projevy problémů s játry.

Následující nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pa­cientů):

 • těžký průjem, který je dlouhotrvající nebo obsahuje krev: může jít o projevy těžkého zánětu střev.

Další možné nežádoucí účinky, které se mohou objevit během léčby:
Následující nežádoucí účinky jsou časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů):

 • pocit nevolnosti, zvracení, ztráta chuti k jídlu, poruchy vnímání chutí, sucho v ústech, výsev v
 • ústech (enantém), plynatost, průjem nebo řídká stolice. Tyto účinky jsou převážně mírné a vymizí
 • buď během léčby, nebo brzy po jejím ukončení. Lze je omezit užíváním léku s jídlem.
 • kopřivka, svědění, kožní vyrážka “pátého dne”, která připomíná spalničky.

Následující nežádoucí účinky jsou méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů):

 • superinfekce způsobené odolnými bakteriemi nebo kvasinkami (jako je moučnivka v ústech nebo pochvě)
 • střední zvýšení jaterních enzymů.

Následující nežádoucí účinky jsou vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 paci­entů):

 • zvýšení počtu jistých bílých krvinek (eozinofilie), abnormální rozpad červených krvinek (hemolytická anémie)
 • léková horečka
 • závratě, hyperaktivita, křeče
 • povrchové skvrny na zubech. Tyto skvrny lze odstranit čištěním zubů.
 • hepatitida a cholestatická žloutenka
 • zánět ledvin (intersticiální nefritida), krystaly v moči.

Následující nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pa­cientů):

 • změny krevního obrazu (pokles počtu červených nebo bílých krvinek nebo krevních destiček),
 • prodloužení doby krvácení. Tyto nežádoucí účinky mohou způsobit příznaky jako je horečka,
 • bolest v krku, vyrážka, krvácení z nosu nebo tvorba modřin. Tyto účinky po ukončení léčby vymizí.
 • černý jazyk.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků na Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1. Jak přípravek Ospamox uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Ospamox 125 mg/5 ml, Ospamox 250 mg/5 ml:
Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Rekonstituovanou suspenzi uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C), spotřebujte do 14 dní.
Ospamox 500 mg, Ospamox 750 mg, Ospamox 1000 mg:
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Přípravek Ospamox nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce/štítku lahvičky/blistru za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ospamox obsahuje
Ospamox 1000 mg: bílé až krémové, elipsovité bikonvexní tablety, s dělící rýhou na obou stranách, velikosti 11×22,5 mm. Tablety lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Ospamox 1000 mg:
Čirý průsvitný PVC/PVDC/Al blistr, krabička
Balení: l2 a l4 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Výrobce
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 4.4.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Ospamox příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Ospamox příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář