Nolicin příbalový leták

Čtěte Nolicin příbalový leták. Léčivý přípravek Nolicin – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

NOLICIN

potahované tablety (norfloxacinum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Nolicin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nolicin používat
 3. Jak se přípravek Nolicin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Nolicin uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE PŘÍPRAVEK NOLICIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Nolicin je chemoterapeutikum patřící mezi chinolony. Je účinný proti bakteriím v gastrointes­tinálním traktu a v močových cestách. Ničí bakterie a inhibuje jejich růst. Do ostatních částí těla neproniká v dostatečném množství. Nolicin je určen zejména k léčbě infekcí močových cest, prostaty, infekčního průjmu a kapavky.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NOLICIN POUŽÍVAT

NEUŽÍVEJTE přípravek Nolicin

 • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na norfloxacin nebo na jiný lék patřící mezi chinolony nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku Nolicin.
 • Jestliže jste těhotná nebo kojíte. Jestliže trpíte poruchou funkce centrálního nervového systému (nemocní s epilepsií-padoucnicí, s poruchami krevního zásobování CNS, s mentálními poruchami). Děti a adolescenti v období růstu také nesmí přípravek Nolicin užívat.

Zvláštní pozornosti při používání přípravku Nolicin je zapotřebí

 • Vzhledem k možnosti zkřížené hypersenzitivity (přecitlivělosti) mají pacienti informovat lékaře o všech alergických reakcích na léčiva, které se u nich v minulosti vyskytly.

Před zahájením léčby přípravkem Nolicin
Srdeční poruchy
Při užívání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhávání), v minulosti jste prodělal/a srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz bod Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
V případě, že trpíte epilepsií nebo jinými poruchami centrálního nervového systému (zvláště poruchami, které mohou přivodit záchvaty), informujte o tom, prosím, svého lékaře. V takových případech se mohou častěji objevit nežádoucí účinky.
Během léčby přípravkem Nolicin se může vyvinout přecitlivělost na sluneční záření a umělé UV záření. Proto se doporučuje vyhnout se během léčby nadměrnému působení přímého slunečního záření nebo umělého UV záření.
Trpí-li pacient poruchou ledvinných funkcí, lékař sníží obvyklé dávky.
Během léčby přípravkem Nolicin je doporučeno pít hodně tekutin. Zeptejte se svého lékaře, jaké množství tekutin denně je pro Vás vhodné.
Jestliže se během léčby objeví bolest okolo šlach, konzultujte to prosím se svým lékařem. Vyhněte se fyzické aktivitě. U některých starších pacientů, kteří užívali kortikosteroidy společně s přípravkem Nolicin, se objevily záněty nebo dokonce ruptury šlach (nejčastěji Achillovy šlachy).
V průběhu léčby přípravkem Nolicin se prodlužuje doba srážlivosti krve, a proto v případě operačního zásahu je třeba kontrola krevní srážlivosti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku Nolicin a účinky jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus: např. antiarytmika (léky používané na poruchy srdečního rytmu jako např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklická antidepresiva, některé léky proti infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik), některá antipsychotika.
Absorpce norfloxacinu se snižuje, pokud užíváte přípravky na pálení žáhy, jako jsou antacida, sukralfát, přípravky obsahující železo, hliník, bizmut, hořčík, vápník nebo zinek. Proto se doporučuje užívat přípravek Nolicin dvě hodiny před těmito přípravky.
Pokud užíváte theofylin nebo cyklosporin během léčby přípravkem Nolicin, mohou se vyskytnout nežádoucí účinky kvůli možnému zvýšení hladin theofylinu nebo cyklosporinu v krvi. Lékař může stanovit množství těchto látek v krvi a předepsat Vám nižší dávku.
Současné užívání přípravku Nolicin s léky proti srážlivosti krve může zvýšit aktivitu těchto léků, což může vést ke krvácení.
Případné současné užívání přípravku Nolicin s kortikosteroidy může zvýšit riziko zánětu nebo ruptury šlach.
Během léčby přípravkem Nolicin může být zvýšen účinek určitých léků (sulfonylurea) na redukci glukosy.
Neužívejte přípravek Nolicin současně s nitrofurantoinem, protože to snižuje účinek obou léčiv.

Užívání přípravku Nolicin s jídlem a pitím
Tablety se užívají nalačno nebo během jídla a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny. Neužívejte je s mlékem nebo jogurtem, protože mléčné kapalné výrobky snižují množství norfloxacinu, které se dostává do krve. Přípravek Nolicin užívejte 1 hodinu před požitím mléčných výrobků nebo 2 hodiny poté. Během léčby se nedoporučuje požívat alkohol.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Nelze vyloučit riziko nežádoucích účinků na plod. Pokud jste těhotná, lékař Vám může předepsat přípravek Nolicin pouze výjimečně, a to za předpokladu, že prospěch pro Vás převyšuje riziko pro plod.
Kojení se během léčby přípravkem Nolicin nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Nolicin může oslabit bdělost, proto musíte být opatrný/á při řízení vozidla nebo obsluze strojů, dokud nezjistíte, jak na Vás léčba působí. Současné požívání alkoholu zhoršuje nežádoucí působení.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nolicin
Azobarvivo oranžová žluť (E110) může způsobit přecitlivělé reakce, včetně astmatu. Přecitlivělost je častější u pacientů citlivých na kyselinu acetylsalicylovou.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK NOLICIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Nolicin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Lékař upraví dávku a dobu léčby podle Vašeho onemocnění. Zapijte každou tabletu sklenicí vody nebo čaje.
Nolicin má být užíván v dávkách 400 mg (1 tableta) dvakrát denně. Léčba může trvat od 3 do 14 dnů, u chronické bakteriální prostatitidy několik týdnů.
Pokud trpíte nedostatečnou funkcí ledvin, lékař podle toho upraví dávky.
Přípravek je určený pouze pro dospělé.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo naopak příliš slabý, informujte o tom svého lékaře či lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nolicin, než jste měl(a)
Příliš velké dávky mohou vyvolat nauzeu (nevolnost), zvracení, průjem, v závažnějších případech také závratě, únavu, zmatenost a křeče.
Pokud jste požili větší množství léku, než jste měli, vyhledejte co nejdříve lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Nolicin
Pokud vynecháte jednu dávku léku, vezměte ji co nejdříve poté, kdy opomenutí zjistíte. V případě, že se však již blíží doba pro následující dávku, zapomenutou dávku vynechte a pokračujte v původním dávkovacím režimu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nolicin
Lék je třeba užívat po celou dobu doporučenou lékařem, i když se již před uplynutím této doby začnete cítit lépe. Pokud ukončíte léčbu příliš brzy, onemocnění se může opět zhoršit.
Máte-li jakékoliv další otázky o užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nolicin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout během léčby přípravkem Nolicin, jsou tříděny do následujících skupin dle četnosti:
velmi časté (≥ 1/10);
časté (≥ 1/100, < 1/10);
méně časté (≥ 1/1 000, < 1/100);
vzácné (≥ 1/10 000, < 1/1 000);
velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Frekvence uvedených nežádoucích účinků podle tříd orgánových systémů:
Vyšetření

 • méně časté: zvýšení hodnot transamináz, alkalické fosfatázy a laktát dehydrogenázy (LDH)
 • vzácné: zvýšení hodnot urey a sérového kreatininu, snížení hodnot hematokritu

Poruchy krve a lymfatického systému:

 • méně časté: eozinofilie (zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek) a leukopenie (snížení počtu bílých krvinek)

Poruchy nervového systému:

 • méně časté: bolest hlavy, závratě, deprese
 • vzácné: únava
 • velmi vzácné: somnolence (spavost), zmatenost, neklid, podrážděnost, strach, halucinace, tinitus (ušní šelest)

Gastrointestinální poruchy:

 • časté: nauzea (nevolnost)
 • méně časté: anorexie (nechutenství), průjem
 • velmi vzácné: pseudomembranózní kolitida (zánět tlustého střeva se vznikem pablán)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

 • velmi vzácné: tendinitida (bolestivé onemocnění šlach) nebo ruptura šlach, obvykle v kombinaci s jinými poškozujícími faktory

Poruchy imunitního systému:

 • velmi vzácné: alergické reakce (kopřivka, vyrážka, svědění, anafylaxe), závažné kožní reakce

Srdeční poruchy

 • frekvence neznámá: abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu, poruchy srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce).

Pokud se vyskytnou závažné nežádoucí účinky, má být léčba přerušena.
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK PŘÍPRAVEK NOLICIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nolicin obsahuje

 • Léčivou látkou je norfloxacinum 400 mg v 1 potahované tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou: oranžová žluť (E110), propylenglykol, povidon, hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, oxid titaničitý (E171), čištěná voda.

Jak přípravek Nolicin vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: oranžové, bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Jedno balení obsahuje 20 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
27.2.2013

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Nolicin příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Nolicin příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář