Nimesil příbalový leták

Nimesil příbalový leták online. Čtěte příbalovou informaci k léku / léčivému přípravku Nimesil. Dávkování, užívání v těhotenství, vedlejší nežádoucí účinky, diskuze, recenze i vaše zkušenosti.

Nimesil

granule pro přípravu perorální suspenze
(nimesulidum)

Držitel rozhodnutí o registraci
Laboratori Guidotti S.p.A. (Menarini Group), Pisa, Itálie

Výrobce
Laboratorios Menarini S.A., Badalona, Španělsko
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., Brembate, Itálie

Složení

Léčivá látka:
Nimesulidum 100 mg v jednom sáčku obsahujícím 2 g granulí pro přípravu perorální suspenze.
Pomocné látky:
Cetostearomakrogol, sacharosa, maltodextrin, kyselina citronová, pomerančové aroma

Indikační skupina
Analgetikum; nesteroidní antirevmatikum

Indikace

Nimesil je nesteroidní protizánětlivý léčivý přípravek (NSA), který tlumí bolest. Používá se k léčbě akutní bolesti, k léčbě projevů bolestivé osteoartrózy (nezánětlivého onemocnění kloubů) a k léčbě menstruační bolesti. Před předepsáním přípravku Nimesil Váš lékař zhodnotí možné přínosy tohoto léku oproti rizikům rozvoje nežádoucích účinků.

Kontraindikace
Nimesil nesmíte užívat v následujících případech:

 • známá přecitlivělost na nimesulid nebo kteroukoliv pomocnou látku obsaženou v přípravku
 • jestliže jste měl/a alergické reakce (např. sípání, rýma, ucpaný nos, kopřivka nebo vyrážka) po požití kyseliny acetylsalicylové (aspirinu) nebo jiných nesteroidních protizánětlivých lé­ků
 • prodělané krvácení do zažívacího traktu nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními antirevmatiky
 • játra poškozující reakce na nimesulid v minulosti
 • současné užívání jiných léků, o kterých je známo, že ovlivňují játra, např. paracetamol nebo jiné léky tišící bolest nebo NSAID léky
 • pravidelné pití alkoholu ve velkém množství
 • pokud užíváte návykové látky nebo se u Vás rozvinula závislost na drogách nebo jiných látkách
 • aktivní žaludeční nebo duodenální vřed nebo krvácení do zažívacího traktu, tvorba vředů či perforace v minulosti
 • krvácení z mozkových cév nebo jiná aktivní krvácení či poruchy krvácivosti
 • závažné poruchy srážlivosti krve
 • závažné srdeční selhání
 • závažná porucha funkce ledvin
 • onemocnění jater nebo zvýšené hodnoty jaterních enzymů
 • pokud máte horečku nebo chřipku (bolí vás celé tělo, necítíte se dobře, cítíte chlad, třesete se nebo máte zvýšenou teplotu)
 • děti mladší 12 let
 • poslední tři měsíce těhotenství a kojení

Nimesil nesmí být užíván v posledních třech měsících těhotenství nebo v období kojení.
Blokování tvorby prostaglandinů může mít negativní vliv na těhotenství a/nebo vývoj embrya/plodu, a proto se předepisování tohoto přípravku těhotným ženám v prvním a druhém trimestru těhotenství nedoporučuje.

Nežádoucí účinky

Následující seznam nežádoucích účinků byl vypracován podle údajů z vyhodnocení kontrolovaných klinických studií* (přibližně 7 800 pacientů) a sledování přípravku po uvedení na trh; klasifikace četnosti výskytu nežádoucích účinků je následující: velmi častý (>1/10), častý (>1/100, <1/10), méně častý (>1/1000, <1/100), vzácný (>1/10,000, <1/1,000), velmi vzácný (<1/10,000) včetně jednotlivých hlášených případů.

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky se týkají zažívacího traktu. Mohou se objevit žaludeční či duodenální vředy, perforace nebo krvácení do zažívacího traktu, někdy smrtelné, zejména u starších osob. Po léčbě byly pozorovány také nevolnost, zvracení, průjem, plynatost, zácpa, zažívací obtíže, bolesti břicha, dehtově černá stolice, zvracení krve, zánět dutiny ústní s tvorbou vřídků, zhoršení kolitidy a Crohnovy choroby. Méně často byl pozorován zánět žaludku. Reakce charakterizované tvorbou velkých puchýřů včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy jsou velmi vzácné. V souvislosti s léčbou nesteroidními antirevmatiky byly hlášeny také otok, vysoký krevní tlak a srdeční selhání.

Léky jako je Nimesil mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Poruchy krve a lymfatického systému
Vzácný
Chudokrevnost (anémie)*
Zvýšení počtu eozinofilů (druh bílých krvinek) v krvi (eosinofilie)*
Velmi vzácný
Nedostatek krevních destiček (trombocytopenie)
Současný pokles počtu všech typů krevních buněk (pancytopenie)
Purpura (tečkovité krvácení pod kůží, ve vnitřních orgánech a tkáních)

Poruchy imunitního systému
Vzácný
Přecitlivělost *
Velmi vzácný
Anafylaxe (alergie s nadměrnou reakcí imunitního systému na cizorodou látku)
Poruchy metabolismu a výživy
Vzácný
Zvýšená hladina draslíku v krvi (hyperkalémie)*

Psychiatrické poruchy
Vzácný
Úzkost*
Nervozita*
Noční děsy*
Poruchy nervového systému
Méně častý
Závratě*
Velmi vzácný
Bolest hlavy
Ospalost
Encefalopatie – onemocnění mozku (Reyeův syndrom)

Oční poruchy
Vzácný
Rozmazané vidění*
Velmi vzácný
Poruchy zraku

Ušní poruchy
Velmi vzácný
Závrať

Srdeční poruchy
Vzácný
Zrychlení srdeční činnosti (tachykardie)*
Cévní poruchy
Méně častý
Vysoký krevní tlak (hypertenze) *
Vzácný
Krvácení*
Kolísání krevního tlaku*
Návaly horkosti*

Respirační poruchy
Méně častý
Dušnost*
Velmi vzácný
Astma
Zúžení průdušek (bronchospasmus)

Gastrointestinální poruchy
Častý
Průjem*
Nevolnost*
Zvracení *
Méně častý
Zácpa*
Zvýšený odchod střevních plynů konečníkem (flatulence)*
Zánět žaludku (gastritis)*
Velmi vzácný
Bolest břicha
Trávicí obtíže
Zánět sliznice dutiny ústní (stomatitis)
Černá stolice (meléna)
Krvácení do zažívacího traktu
Duodenální vřed a perforace
Žaludeční vřed a perforace

Poruchy jater a žlučových cest
(viz „Zvláštní upozornění”)
Velmi vzácný
Zánět jater (hepatitis)
Fulminantní hepatitis – velmi rychlé selhání jater (včetně smrtelných případů)
Žloutenka
Městnání žluči (cholestáza)

Poruchy kůže a podkoží
Méně častý
Svědění*
Rash (vyrážka)*
Zvýšené pocení*
Vzácný
Zčervenání kůže (erytém)*
Zánět kůže (dermatitis)*
Velmi vzácný
Kopřivka
Angioneurotický edém (otok vznikající na různých místech těla, převážně alergického původu
Otoky v obličeji
Erythema multiforme (puchýřkovité onemocnění kůže a sliznic)
Stevens-Johnsonův syndrom (těžké postižení kůže s puchýři a krvácením a těžké postižení sliznic s vředy a krvácením)
Toxická epidermální nekrolýza (odlupování pokožky s tvorbou puchýřů postihující rozsáhlé plochy)

Poruchy ledvin a močových cest
Vzácný
Obtížné a bolestivé močení (dysurie)*
Přítomnost krve v moči (hematurie)*
Zadržení moči*
Velmi vzácný
Selhání ledvin
Malé množství moči (oligurie)
Intersticiální nefritis (zánět ledvin)

Celkové poruchy
Méně častý
Otoky*
Vzácný
Malátnost*
Slabost*
Velmi vzácný
Pokles tělesné teploty (hypotermie)

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde
Častý
Zvýšení jaterních enzymů*

**četnost podle klinických studií*

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Při výskytu nežádoucích účinků jako je krev ve stolici nebo dehtovitě černá stolice, krev v moči, zvracení krve, otoky obličeje nebo celkové otoky, dušnost, vysoký krevní tlak, zežloutnutí kůže nebo očí, kožní vyrážka s puchýři, svěděním nebo olupování kůže, přerušte léčbu a okamžitě vyhledejte lékaře!

Interakce

Nesteroidní antirevmatika mohou zvyšovat účinek léků tlumících krevní srážlivost (antikoagulancií), např. warfarinu. Pacienti léčení léky tlumícími krevní srážlivost (antikoagulancii, např. warfarinem) nebo léky snižujícími shlukování krevních destiček (antiagregancii, např. kyselinou acetylsalicylovou) jsou při současném užívání přípravku Nimesil zvýšeně ohroženi krvácivými komplikacemi. Nimesulid může snižovat účinek některých léků, které zvyšují vylučování moči (furosemid). Některé protizánětlivě působící léky (kortikoidy), léky snižujícími shlukování krevních destiček (antiagregancia) a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (jedna ze skupin antidepresiv) mohou zvyšovat riziko tvorby vředů v zažívacím traktu nebo krvácení.
Současné užívání nesteroidních antirevmatik a lithia vede ke zvýšení hladin lithia v plasmě, což může mít za následek zvýšení možných nežádoucích účinků lithia.
Nimesulid nesmí být užíván v intervalu kratším než 24 hodin před léčbou methotrexatem nebo po léčbě methotrexatem.
Nimesulid může zesílit účinky cyklosporinu na ledviny.

Dávkování a způsob podání

Přípravek Nimesil užívejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obsah sáčku nasypte do sklenice neperlivé vody. Zamíchejte pomocí lžíce, abyste získal/a suspenzi s pomerančovou příchutí. Vzniklou suspenzi je třeba vypít ihned po její přípravě.
Aby se omezily nežádoucí účinky, užívejte Nimesil co nejkratší dobu a ne déle než 15 dní během jednoho léčebného cyklu.

Dospělí a mladiství od 12 do 18 let:
1 sáček (100 mg nimesulidu) dvakrát denně po jídle.

Starší pacienti:
U starších pacientů není třeba snižovat denní dávku.

Nimesil nesmí užívat děti mladší 12 let.

Porušené funkce ledvin:
U pacientů s mírnou nebo středně závažnou poruchou ledvin (clearance kreatininu 30–80 ml/min) není třeba upravovat dávku. Při závažném poškození ledvin (clearance kreatininu < 30ml/min) však Nimesil nesmí být užíván.

Poškození jater:
Nimesil nesmí užívat pacienti s poškozením jater.

Zvláštní upozornění
Nežádoucí účinky mohou být minimalizovány podáváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků. Pokud není patrný žádný přínos léčby, léčba musí být ukončena. Současnému užívání přípravku Nimesil s nesteroidními antirevmatiky včetně těch, která blokují selektivně cyklooxygenázu 2, je třeba se vyhnout. V průběhu léčby přípravkem Nimesil se musí pacienti vyhýbat užívání jiných léků k tlumení bolesti (analgetik).
Vzácně byly hlášeny případy, kdy léčba přípravkem Nimesil souvisela se závažnými jaterními reakcemi, a to včetně velmi vzácných smrtelných reakcí. U pacientů, u kterých se v průběhu léčby přípravkem Nimesil vyskytnou příznaky poškození jater (např. nechutenství, nevolnost, zvracení, bolest břicha, únava, tmavá moč), nebo u pacientů, u nichž jsou zjištěny abnormální výsledky jaterních funkčních testů, musí být léčba ukončena. Tito pacienti musí ihned vyhledat lékaře a nesmí již nimesulid užívat. Poškození jater, které však ve většině případů nebylo trvalé a došlo k úplnému zhojení, bylo zaznamenáno i po krátkodobém užívání léku.
Krvácení do zažívacího traktu nebo tvorba vředů/perforace, které mohou vést k úmrtí, byly hlášeny u všech nesteroidních antirevmatik kdykoliv v průběhu léčby, přičemž varovné příznaky nebo anamnéza předchozích zažívacích obtíží mohou či nemusí být přítomny.
Riziko krvácení do zažívacího traktu, tvorby vředů nebo perforací stoupá se zvyšující se dávkou nesteroidního antirevmatika, u pacientů po prodělaném peptickém vředu, zejména pokud byl komplikován krvácením nebo perforací, a u starších osob. U těchto pacientů by léčba měla být zahajována nejnižší možnou dávkou.
U výše uvedených pacientů, mezi něž patří i pacienti užívající současně nízkou dávku acetylsalicylové kyseliny nebo jiné léky, které by mohly zvyšovat ohrožení zažívacího traktu, je vhodné zvážit současné podávání ochranných látek (např. misoprostolu nebo inhibitorů protonové pumpy).
Pacienti, kteří jsou ohroženi poškozením zažívacího ústrojí, obzvláště ve starším věku, musí hlásit všechny neobvyklé příznaky týkající se zažívacího traktu (zejména krvácení do zažívacího traktu, které se projevuje zvracením krve nebo černou stolicí), především na počátku léčby. Opatrnost je doporučována u pacientů užívajících současně léky, které by mohly zvyšovat riziko tvorby vředů nebo krvácení (např. kortikosteroidy podávané ústy, antikoagulancia jako warfarin, inhibitory zpětného vstřebávání serotoninu nebo antiagregancia jako kyselina acetylsalicylová).
Pokud se u pacientů užívajících Nimesil objeví krvácení do zažívacího traktu nebo vředy, léčba musí být ukončena.
Pacientům s onemocněními zažívacího traktu (ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba) musí být nesteroidní antirevmatika podávána s opatrností, protože by mohlo dojít k zhoršení jejich onemocnění.
U starších pacientů se nežádoucí účinky nesteroidních antirevmatik vyskytují častěji, a to zejména krvácení do zažívacího traktu a perforace, které by mohly být smrtelné, poškození ledvin, srdce a jater.
Vzhledem k tomu, že přípravek Nimesil může nepříznivě ovlivnit funkce krevních destiček, opatrnosti je třeba u pacientů s hemoragickou diatézou. Přípravek Nimesil však nenahrazuje kyselinu acetylsalicylovou užívanou k prevenci kardiovaskulárních obtíží.

Užívání přípravku Nimesil může vést k poruchám plodnosti u žen, a nedoporučuje se proto ženám, které se pokoušejí otěhotnět. U žen, které nemohou otěhotnět nebo jsou vyšetřovány pro neplodnost, je třeba zvážit vysazení přípravku Nimesil.

Pokud se u Vás v průběhu užívání přípravku Nimesil objeví horečka a/nebo příznaky podobné chřipce (bolí Vás celé tělo, necítíte se dobře, cítíte chlad nebo se třesete), měl/a byste přípravek přestat užívat a informovat svého lékaře. Opatrnost je třeba také u pacientů s poškozením ledvin nebo onemocněními srdce, protože užívání přípravku Nimesil může vést ke zhoršení funkcí ledvin. Při zhoršení funkcí ledvin musí být léčba ukončena. Při léčbě pacientů s vysokým krevním tlakem a/nebo městnavým srdečním selháním byly ve vztahu k léčbě nesteroidními antirevmatiky hlášeny případy zadržování tekutin a otoků.

Léky jako je Nimesil mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě nesteroidními antirevmatiky hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly smrtelné, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy. Těmito reakcemi jsou nejvíce ohroženi pacienti na počátku léčby, začátek reakce se nejčastěji objevuje během prvního měsíce léčby. Nimesil musí být vysazen při prvních známkách výskytu vyrážky, poškození sliznic nebo jakýchkoli jiných příznaků přecitlivělosti.
Přípravek obsahuje sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Pacienti, u kterých se po užití přípravku Nimesil vyskytne malátnost, závrať nebo ospalost, by neměli řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.

Předávkování
Příznaky akutního předávkování nesteroidními antirevmatiky (léky proti bolesti a zánětu) se zpravidla omezují na otupělost, ospalost, nevolnost, zvracení a bolest v nadbřišku a při podpůrné léčbě obvykle ustupují. Vyskytnout se může také krvácení do zažívacího traktu. Vzácně se může objevit zvýšení krevního tlaku (hypertenze), akutní selhání ledvin, útlum dýchání a kóma. Anafylaktické reakce (alergické reakce s nadměrnou reakcí imunitního systému na cizorodou látku) byly zaznamenány po užití terapeutické dávky nesteroidních antirevmatik a mohou se vyskytnout také při předávkování. Pokud užijete větší dávku přípravku, než jste měl/a nebo při požití přípravku Nimesil dítětem, kontaktujte okamžitě lékaře. U pacientů, kteří jsou vyšetřeni v prvních 4 hodinách a mají příznaky předávkování, je indikováno navození zvracení a/nebo podání živočišného uhlí. Neexistuje určitá protilátka.

Varování
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Balení
9, 15 nebo 30 sáčků o obsahu 2 g granulátu (100 mg nimesulidu).

Datum poslední revize
19.9.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Nimesil příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Nimesil příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář