Medrol příbalový leták

Čtěte Medrol příbalový leták. Léčivý přípravek Medrol 16 mg – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

Medrol 16 mg

tablety
methylprednisolonum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Medrol a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Medrol užívat
 3. Jak se přípravek Medrol užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Medrol uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE PŘÍPRAVEK MEDROL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Medrol obsahuje methylprednisolon. Methylprednisolon patří mezi kortikosteroidy. Kortikosteroidy se přirozeně vytváří ve Vašem těle a jsou důležité pro mnoho tělesných funkcí.
Methylprednisolon potlačuje příznaky místního zánětu (horečky, otoků, bolesti, zarudnutí) a alergické reakce. Působí na mnoho orgánů a metabolických procesů v těle. Používá se podle doporučení lékaře při léčbě široké škály onemocnění jako např.:

 • onemocnění žláz s vnitřní sekrecí
 • revmatická onemocnění různého původu;
 • onemocnění imunitního systému
 • kožní onemocnění
 • alergická onemocnění, jako například senná rýma, astma, přecitlivělost na léky
 • oční alergická a zánětlivá onemocnění;
 • některá onemocnění dýchacího ústrojí;
 • některá hematologická (krevní) onemocnění;
 • onkologická onemocnění
 • některé záněty zažívacího ústrojí
 • onemocnění nervového systému
 • nedostatek adrenokortikoidů.
 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MEDROL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Medrol

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na methylprednisolon nebo na kteroukoli další složku přípravku Medrol
 • jestliže trpíte kvasinkovými infekcemi

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Medrol je zapotřebí
Jestliže jste trpěl/a nebo trpíte:

 • tuberkulózou
 • onemocněním zažívacího ústrojí
 • onemocněním srdce
 • infekcí
 • cukrovkou
 • postižením ledvin
 • epilepsií
 • myastenií gravis (svalová slabost)
 • očním oparem, glaukomem (zelený zákal)
 • hypertenzí
 • Kaposiho sarkomem (nádorové onemocnění kůže)
 • onemocněním žláz s vnitřní sekrecí,
 • cirhózou
 • sníženou funkcí štítné žlázy
 • depresí
 • osteoporózou

Opatrnosti je dále zapotřebí, je – li nutné dlouhodobé léčení tímto přípravkem, nebo je – li v průběhu léčby absolutně nutné očkování.
Před zahájením léčby vždy informujte svého lékaře, že jste dlouhodobě léčen/a přípravkem Medrol.
Informujte svého lékaře o používání tohoto léku před podstoupením kožního testu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pokud užíváte některé z následujících léků, informujte o tom svého lékaře. Tyto léky, pokud jsou užívané současně s přípravkem Medrol, mohou navzájem ovlivňovat učinek/ky toho druhého.

 • antikoagulanty – léky ovlivňující krevní srážlivost.
 • antibiotika (jako například erythromycin, klarithromycin)
 • antituberkulotika (jako například rifampicin) používané k léčbě tuberkulózy
 • aspirin a nesteroidní protizánětlivé léky jako například ibuprofen používaný k léčbě mírné až středně velké bolesti
 • antikonvulziva (jako například fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) používané k léčbě epilepsie
 • imunosupresiva (jako například cyklosporin) používané k léčbě těžké revmatické artritidy, těžké lupénky, po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně
 • anticholinergika (jako například pankuronium nebo vekuronium) – neuromuskulární blokátory používané při některých chirurgických zákrocích
 • diltiazem používaný k léčbě srdečních poruch
 • ketokonazol nebo itrakonazol používané k léčbě plísňových infekcí
 • vakcíny – informujte svého lékaře, pokud jste byl/a v nedávné době očkován/a nebo máte být očkován/a. Během užívání přípravku Medrol Vám nesmí být podány „živé“ vakcíny. Jiné vakcíny mohou být méně účinné.

Užíváte-li léky dlouhodobě:
Pokud jste léčen/a pro cukrovku, vysoký krevní tlak nebo zadržování tekutin (trpíte otokem), sdělte tuto skutečnost svému lékaři. Je možné, že bude potřeba upravit dávky těchto léků.
Pokud máte podstoupit operaci, informujte lékaře, zubního lékaře nebo anesteziologa, že užíváte přípravek Medrol.
Pokud máte podstoupit testy, sdělte lékaři nebo sestře, že užíváte přípravek Medrol. Tento přípravek může ovlivnit výsledky některých testů.

Užívání přípravku Medrol s jídlem a pitím
Při užívání lék zapijte dostatečným množstvím vody.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotenství:
Pokud jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo plánujete otěhotnět, informujte o této skutečnosti svého lékaře. Tento lék může zpomalit růst Vašeho dítěte.
Kojení:
Pokud kojíte, informujte o této skutečnosti lékaře. Malé množství kortikosteroidů se vylučuje do mateřského mléka..

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání tohoto přípravku nejsou očekávány negativní účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Medrol
Tablety přípravku Medrol obsahují laktózu. Sdělil-li Vám lékař někdy, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte před užitím přípravku Medrol svého lékaře.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK MEDROL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Medrol přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Použití u dospělých
Obvyklá denní dávka je 4 mg až 48 mg methylprednisolonu denně. Výše dávky závisí na Vašem onemocnění. Lékař Vám předepíše nejnižší možnou dávku. K léčbě některých onemocnění může být doporučena vyšší dávka.
Lékař Vám může doporučit užívání přípravku jednou děnně nebo rozložit denní dávku do více dávek během dne, případně doporučí užívat přípravek každý druhý den.
Tablety spolkněte a zapijte dostatečným množstvím vody.
Na začátku léčby Vám může lékař předepsat vyšší dávky, aby stabilizoval Váš stav. Při zlepšení onemocnění Vám lékař postupně dávku sníží.
Použití u dětí
Kortikosteroidy mohou ovlivnit růst dětí. Lékař proto určí nejnižší účinnou dávku pro Vaše dítě, případně předepíše léčbu každý druhý den.

Jestliže jste užil/a více přípravku Medrol, než jste měl/a
Akutní předávkování se neprojevuje ihned patrnými příznaky. Chronické předávkování vyvolává typické projevy jako „měsíčkovitý obličej“, otoky, zadržování tekutin.
V případě, že užijete více přípravku, než jste měl/a, vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Medrol
V případě, že jste zapomněl/a užít přípravek Medrol, vyčkejte a užijte až následující dávku. Následující dávku nezdvojujte. Informujte o této skutečnosti svého lékaře.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Medrol
Přípravek Medrol je nutné vysazovat postupně. Pokud přípravek Medrol vysadíte náhle, mohou se u
Vás vyskytnout abstinenční příznaky. Zahrnují symptomy jako anorexie, nevolnost, zvracení, letargie, bolest hlavy, horečka, bolest kloubů a další.
Pokud vysadíte přípravek Medrol náhle a objeví se u Vás některý z výše uvedených nežádoucích účinků, kontaktujte svého lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Medrol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pacienti patřící do následujících rizikových skupin musí být pod pravidelným lékařským dohledem:

 • Děti: možné potlačení růstu při dlouhodobé léčbě
 • Diabetici: zvýšená potřeba inzulínu nebo látek snižujících glykémii
 • Pacienti se zvýšeným krevním tlakem a závažným srdečním onemocněním
 • Pacienti s osteoporózou
 • Pacienti s nedostatečnou funkcí ledvin
 • Pacienti s onemocněním zažívacího traktu

Nežádoucí účinky se objevují zřídka, pokud je lék podáván krátkodobě. Větší pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků je při dlouhodobém podávání vysokých dávek. Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100):

 • infekce, Cushingova choroba, zadržování sodíku, zadržování tekutin, afektivní porucha (depresivní stavy a stavy euforie), šedý zákal, hypertenze, žaludeční vředy, porucha podkoží, akné, svalová slabost, zpomalený růst, zhoršené hojení, snížená hladina draslíku v krvi

Dále byly pozorovány nežádoucí účinky, jejichž četnost nelze stanovit:

 • oportunní infekce
 • poruchy imunitního systému (reakce přecitlivělosti na lék)
 • poruchy žláz s vnitřní sekrecí
 • poruchy metabolismu, zvýšená chuť k jídlu
 • psychiatrické poruchy (mánie, blud, halucinace a schizofrenie), afektivní porucha (včetně citové lability, psychologické závislosti, sebevražedných myšlenek), mentální poruchy, změny osobnosti, změny nálady, stavy zmatenosti, abnormální chování, úzkost, nespavost, podrážděnost.
 • poruchy nervového systému (křeče, zvýšený nitrolebeční tlak, ztráta paměti, porucha učení, závrať, bolest hlavy
 • poruchy oka (zelený zákal, vystouplé oči), zvýšený nitrooční tlak
 • poruchy středního ucha (nestabilita)
 • srdeční poruchy (městnavé srdeční selhání) a cévní poruchy (nízký krevní tlak)
 • škytavka
 • poruchy zažívacího ústrojí – protržení střev, žaludeční krvácení, zánět slinivky, vředová choroba jícnu, roztažení břicha, zánět jícnu, bolest břicha, průjem, porucha trávení, nevolnost
 • poruchy kůže – zarudnutí, otok podkožní tkáně, svědění, kopřivka, podlitina, červené tečky na kůži; vyrážka, nadměrný růst chlupů, zvýšené pocení, kožní strie.
 • poruchy svalů a kostí (např. svalová slabost; osteoporóza, bolest kloubů a svalů).
 • nepravidelná menstruace
 • únava, malátnost.
 • snížená tolerance uhlohydrátů, zvýšená hladina alaninaminotran­sferázy v krvi, zvýšená hladina aspartátamino­transferázy v krvi, zvýšení alkalické fosfatázy v krvi, zvýšená hladina vápníku v moči
 • přetržení šlachy (zejména v oblasti Achilovy šlachy), kompresivní zlomenina páteře

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK PŘÍPRAVEK MEDROL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek Medrol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Medrol obsahuje
Léčivou látkou je methylprednisolonum 4 mg, 16 mg, 32 mg nebo 100 mg.
Pomocnými látkami přípravku Medrol 4 mg, 16 mg a 32 mg jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sacharosa, stearan vápenatý.
Pomocnými látkami přípravku Medrol 100 mg jsou sodná sůl karboxymethyl­škrobu, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, methylcelulosa, hlinitý lak indigokarmínu

Jak přípravek Medrol vypadá a co obsahuje toto balení
Medrol 4 mg, 16 mg a 32 mg jsou bílé, elipsovité tablety na jedné straně se čtvrtící rýhou, na druhé s nápisem Upjohn u síly 4 mg, Upjohn 73 u síly 16 mg a Upjohn 176 u síly 32 mg.
Medrol 100 mg jsou modré, čočkovité tablety na jedné straně se čtvrtící rýhou, na druhé straně s
označením Upjohn 3379

Balení
Medrol 4 mg: 30 a 100 tablet
Medrol 16 mg: 50 a 14 tablet
Medrol 32 mg: 20 tablet
Medrol 100 mg: 20 a 100 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
PFIZER spol.s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Pfizer Italia, S.r.l., Ascoli Piceno, Itálie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
25. 5. 2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Medrol příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Medrol příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář