Lipanthyl příbalový leták

Čtěte Lipanthyl 267 M příbalový leták. Léčivý přípravek Lipanthyl – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

LIPANTHYL 267 M

tvrdé tobolky
fenofibratum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako vy.
 • Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Lipanthyl 267 M a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lipanthyl 267 M užívat
 3. Jak se přípravek Lipanthyl 267 M užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Lipanthyl 267 M uchovávat
 6. Obsah balení a další informace
 1. Co je přípravek Lipanthyl 267 M a k čemu se používá

Přípravek Lipanthyl 267 M patří do skupiny léčivých přípravků obecně zvaných „fibráty“. Tyto léčivé přípravky se užívají ke snížení hladiny tuků (lipidů) v krvi. Například tuků označovaných jako „triglyceridy“.
Přípravek Lipanthyl 267 M se užívá ke snížení hladiny tuků v krvi současně s dietou zaměřenou na nízký příjem tuků a s další nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení a snižování hmotnosti.

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lipanthyl 267 M užívat

Neužívejte přípravek Lipanthyl 267 M, jestliže:

 • jste alergický(á) na fenofibrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6: Další informace)
 • jste měl(a) při užívání jiných léků alergickou reakci nebo poškození kůže slunečním zářením nebo UV zářením (tyto léky zahrnují ostatní fibráty a protizánětlivý lék zvaný „ketoprofen“)
 • máte závažné onemocnění jater, ledvin nebo žlučníku
 • máte pankreatitidu (zánět slinivky břišní, který vyvolává bolest břicha), která není způsobena vysokými hladinami tuku v krvi

Jestliže pro vás platí některý z výše uvedených bodů, neužívejte přípravek Lipanthyl 267 M. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Lipanthyl 267 M se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření
Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže:

 • máte jakékoli potíže s játry nebo ledvinami
 • máte pravděpodobně zánět jater (hepatitidu) – příznaky zahrnují zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenku) a zvýšené hodnoty jaterních enzymů (které se ukáží v testech)
 • máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus)

Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím přípravku Lipanthyl 267 M se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vliv na svaly Jestliže ucítíte při užívání tohoto přípravku nevysvětlitelné křeče nebo bolest, napětí nebo slabost svalů, přestaňte přípravek Lipanthyl 267 M užívat a navštivte ihned lékaře.

 • Je to proto, že tento léčivý přípravek může způsobit svalové obtíže, které mohou být závažné.
 • Tyto obtíže jsou vzácné, ale zahrnují zánět svalů i jejich rozpad. Ten může vyvolat poškození ledvin nebo dokonce smrt.

Váš lékař může provést krevní test, aby zkontroloval vaše svaly před začátkem léčby a během ní.

Riziko rozpadu svalů je vyšší u některých pacientů. Informujte svého lékaře, pokud:

 • jste starší 70 let
 • máte problémy s ledvinami
 • máte problémy se štítnou žlázou
 • pijete velké množství alkoholu
 • máte vy nebo váš blízký příbuzný onemocnění svalů, které je dědičné
 • užíváte léky zvané statiny snižující cholesterol – jako je simvastatin, atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin nebo fluvastatin
 • jste někdy měl(a) svalové obtíže při léčbě statiny nebo fibráty – jako je fenofibrát, bezafibrát nebo gemfibrozil.

Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím přípravku Lipanthyl 267 M se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Lipanthyl 267 M
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka, užíváte-li některý z následujících lé­ků:

 • protisrážlivé léky na ředění krve (jako je warfarin)
 • jiné léky ke kontrole hladiny tuků v krvi (jako jsou statiny nebo fibráty). Užívání statinu spolu s přípravkem Lipanthyl 267 M může zvýšit riziko svalových obtíží
 • zvláštní skupinu léků k léčbě diabetu (jako rosiglitazon nebo pioglitazon)
 • cyklosporin – užívaný k potlačení imunitního systému.

Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím přípravku Lipanthyl 267 M se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Lipanthyl 267 M s jídlem, pitím a alkoholem
Je důležité užívat tobolku s jídlem – při užití nalačno nemůže lék správně působit.

Těhotenství, kojení a fertilita

 • Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, neužívejte přípravek Lipanthyl 267 M a řekněte to svému lékaři.
 • Pokud kojíte nebo plánujete kojit své dítě, neužívejte přípravek Lipanthyl 267 M.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento lék neovlivní vaši schopnost řídit dopravní prostředky, používat nástroje nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Lipanthyl 267 M obsahuje laktosu (druh cukru). Pokud vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry nebo je nemůžete strávit (trpíte nesnášenlivostí některých cukrů), řekněte to před užitím tohoto léčivého přípravku svému lékaři.

 1. Jak se přípravek Lipanthyl 267 M užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto přípravku

 • Polykejte tobolku celou a zapíjejte ji sklenicí vody.
 • Neotvírejte tobolku ani ji nežvýkejte.
 • Užívejte tobolku s jídlem – při užití nalačno se účinek nemůže správně projevit.

Kolik přípravku máte užívat
Doporučená dávka je jedna tobolka obsahující 200 mg fenofibrátu za den.
Váš lékař vás však může požádat, abyste užíval(a) jednu tobolku přípravku Lipanthyl 267 M (267 mg). To je vyšší dávka.
Lidé s onemocněním ledvin
Máte-li potíže s ledvinami, váš lékař vám může doporučit, abyste užíval(a) nižší dávku. Zeptejte se na to svého lékaře nebo lékárníka.
Použití u dětí a dospívajících
Použití přípravku Lipanthyl 267 M u osob mladších 18 let se nedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lipanthyl 267 M, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lipanthyl 267 M, než jste měl(a) nebo pokud někdo jiný užil váš lék, řekněte to svému lékaři nebo kontaktujte svou nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lipanthyl 267 M

 • Jestliže jste zapomněl(a) vzít si svou dávku, vezměte si další dávku s příštím jídlem.
 • Pak pokračujte v užívání tobolek jako obvykle.
 • Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li obavy, řekněte to svému lékaři.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lipanthyl 267 M
Nepřestávejte užívat přípravek Lipanthyl 267 M bez porady s lékařem nebo pokud se budete cítit po užití tobolek dobře. To proto, že zvýšené hladiny tuku v krvi vyžadují dlouhodobou léčbu. Pamatujte, že stejně jako užívání přípravku Lipanthyl 267 M je také důležité, abyste:

 • dodržoval(a) nízkotučnou dietu
 • pravidelně cvičil(a).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Lipanthyl 267 M užívat a navštivte ihned lékaře – možná budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči: · alergická reakce – příznaky mohou zahrnovat otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, což může způsobit dýchací obtíže křeče nebo bolest, napětí či slabost svalů – to mohou být příznaky zánětu nebo rozpadu svalů, což může být příčinou poškození ledvin nebo dokonce smrti bolest žaludku (břicha) – ta může být příznakem zánětu slinivky břišní (pankreatitidy) bolest na prsou a pocit dušnosti – to mohou být příznaky krevní sraženiny v plicích (plicní embolie) bolest, zarudnutí nebo otok nohou – to mohou být příznaky krevní sraženiny v noze (hluboké žilní trombózy) zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka) nebo zvýšení jaterních enzymů – to mohou být příznaky zánětu jater (hepatitidy).
Jestliže zaznamenáte některý z výše uvedených nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Lipanthyl 267 M užívat a navštivte ihned lékaře.

Ostatní nežádoucí účinky:
Časté (postihují méně než 1 z 10 lidí):

 • průjem
 • bolest žaludku (břicha)
 • plynatost (větry)
 • pocit nevolnosti (nausea)
 • nevolnost (zvracení)
 • zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi – prokazatelné v testech.

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 lidí):

 • bolest hlavy
 • žlučové kameny
 • snížená sexuální energie
 • vyrážka, svědění nebo červené skvrny na kůži
 • vzestup “kreatininu” (vylučovaného ledvinami) – prokazatelný v testech.

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 lidí):

 • padání vlasů
 • pocit závratě (vertigo)
 • pocit vyčerpání (únava)
 • vzestup “močoviny” (vylučované ledvinami) – prokazatelný v testech
 • zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo, solární lampy a solária
 • pokles hemoglobinu (který přenáší kyslík v krvi) a bílých krvinek – prokazatelný v testech.

Nežádoucí účinky, jejichž pravděpodobnost výskytu je neznámá

 • dlouhodobé plicní obtíže. Pokud pocítíte jakékoli neobvyklé dýchací obtíže, řekněte to ihned svému lékaři.
 • rhabdomyolýza (rozpad svalové tkáně – viz bod 2 Vliv na svaly)
 • žloutenka, komplikace cholelithiázy (onemocnění způsobené tvorbou a přítomností kaménků ve žlučníku a žlučových cestách)

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

 1. Jak přípravek Lipanthyl 267 M uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte tento léčivý přípravek při teplotě do 25° C v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za slovy „Použitelné do“ a na blistru číselným údajem. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. Obsah balení a další informace

Co přípravek Lipanthyl 267 M obsahuje

 • Léčivou látkou je fenofibratum. Jedna tobolka přípravku Lipanthyl 267 M obsahuje 267 miligramů (mg) fenofibratum.
 • Ostatní složky přípravku jsou: monohydrát laktosy, natrium-lauryl-sulfát, předbobtnalý kukuřičný škrob, krospovidon a magnesium-stearát. Tobolka je vyrobena ze želatiny, oxidu titaničitého (E171), žlutého oxidu železitého (E172) a červeného oxidu železitého (E172).

Jak přípravek Lipanthyl 267 M vypadá a co obsahuje toto balení
Tobolky přípravku Lipanthyl 267 M jsou tvrdé, s vrchní částí oranžovou a spodní částí barvy slonové kosti.
Tobolky jsou k dispozici v blistrech obsahujících 30, 60, 90 tobolek.
Všechny velikosti balení nemusí být na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Laboratoires Fournier S.A.S.
42 Rue Rouget de Lisle
92150 Suresnes
Francie

Výrobce:
Recipharm Fontaine, rue des Prés Potets, 21121 Fontaine-les-Dijon, Francie

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 13.5.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Lipanthyl příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Lipanthyl příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář