Lagosa příbalový leták

Čtěte Lagosa příbalový leták. Léčivý přípravek Lagosa – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

LAGOSA

obalené tablety
(Cardui mariae fructus extractum siccum) Perorální podání (k vnitřnímu užití).

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Lagosa a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lagosa užívat
 3. Jak se Lagosa používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Lagosa uchovávat
 6. Další informace
 1. Co je Lagosa a k čemu se používá

Lagosa patří do skupiny léků nazývaných fytofarmaka, hepatika, hepatoprotektiva.

Váš lékař Vám doporučil přípravek Lagosa, rostlinný lék obsahující léčivou látku silymarin. Silymarin se získává z plodů ostropestřce, rostliny pocházející ze středomořské oblasti.

Léčivá látka silymarin je dobře stravitelná a chrání před mnoha látkami působícími negativně na játra (např. alkohol, určité léky, jedovaté látky, otrava houbami). Silymarin zpevňuje strukturu buněčné membrány jaterních buněk, takže toxická látka nemůže proniknout do buňky a zvyšuje schopnost regenerace jater. Tím lze odstranit resp. snížit škodlivé vlivy působící na játra.

Přípravek se používá při toxickém poškození jater; pro podpůrnou léčbu při chronických zánětlivých onemocněních jater a při cirhóze jater.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 5 let.

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék Lagosa užívat

Neužívejte Lagosa pokud

 • trpíte přecitlivělostí na jakoukoliv složku obsaženou v léku Lagosa

Lék není vhodný pro děti do 5 let.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lagosa je zapotřebí
Při užívání přípravku Lagosa musíte dodržovat jaterní dietu a nesmíte požívat alkohol.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky léku Lagosa a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Interakce s jinými léčivy nejsou popisovány. Přesto informujte vždy lékaře o všech lécích, které užíváte (na lékařský předpis i volně prodejných).

Těhotenství a kojení:
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.
Pro nedostatek praktických poznatků nesmíte přípravek Lagosa během těhotenství a při kojení bez souhlasu lékaře užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Možnost ovlivnění pozornosti není pravděpodobná.

 1. Jak se Lagosa užívá

Následující údaje jsou platné, pokud Vám užívání přípravku Lagosa nepředepíše lékař jiným způsobem. Dodržujte pokyny pro užívání, jinak nemůže mít Lagosa správný léčebný účinek!

Obvyklé dávkování je podle závažnosti onemocnění a fáze léčby 3 až 6 mg silymarinu na kg tělesné hmotnosti denně.

Dospělí obvykle užívají 1 tabletu 2× (event. až 3×) denně po jídle. Interval mezi jednotlivými dávkami má být minimálně 4 hodiny.

Léčba počáteční dávkou trvá 1 – 6 týdnů, po zlepšení stavu lze denní dávku snížit o třetinu až polovinu. Celková doba léčby může trvat 3 měsíce až 1 rok, Váš lékař Vám bude pravidelně kontrolovat Váš zdravotní stav.

Způsob podání:
Tablety užívejte po jídle, polykejte je se celé, nerozkousané, zapijte je trochou tekutiny.

U starších osob nejsou nutná žádná omezení.

Poškození a onemocnění jater může mít i jiné příčiny. V případě, že se Váš stav po užívání přípravku nelepší, informujte svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Lagosa než jste měl(a)
Při předávkování byl ojediněle pozorován lehký projímavý účinek, který lze opět odstranit snížením dávky nebo vysazením přípravku. Při vysokém předávkování (náhodném požití dítětem apod.) vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Lagosa
Pokud zapomenete užít dávku, další dávku nezvyšujte, pokračujte v zavedeném dávkování.
Pokračujte v užívání přípravku Lagosa v obvyklý čas jako dosud a pro příště nezapomeňte lék pravidelně užívat.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lagosa
Pro dosažení úspěšného výsledku léčby by měl být přípravek Lagosa užíván pokud možno pravidelně. Chcete-li léčbu přerušit nebo předčasně ukončit, konzultujte záležitost nejprve se svým lékařem.

Způsob použití:
Přípravek užívejte po jídle. Tablety polykejte celé, nerozkousané a zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny.

Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékárníka.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lagosa nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.

Ojediněle byl pozorován lehký projímavý účinek, který lze opět odstranit snížením dávky nebo vysazením preparátu.
Velmi zřídka se mohou vyskytnout kožní vyrážky.

Pozorujete-li na sobě nežádoucí účinky, informujte o nich svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

 1. Jak přípravek Lagosa uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. Další informace

Co přípravek Lagosa obsahuje
Léčivá látka:
Cardui mariae fructus extractum siccum (35–40:1) 204 mg (odpovídá 150 mg silymarinu, přepočteného na silybinin) ), extrahováno metanolem, v jedné obalené tabletě

Pomocné látky:
Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl kroskarmelózy, povidon 40, mastek, magnesium-stearát, acylglyceroly, šelak, sacharóza, uhličitan vápenatý, arabská klovatina, kukuřičný škrob, oxid titaničitý, makrogol 6000, glycerol, polysorbát 80, montanglykolo­vý vosk

Jak přípravek Lagosa vypadá a co obsahuje toto balení
Lagosa jsou bílé hladké matné obalené tablety

Velikost balení: 25, 50 nebo 100 obalených tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci
WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG
Calwer Str. 7
71034 Böblingen, Německo

Výrobce
Mauermann Arzneimittel KG-Heinrich-Knote-Str.2, Pöcking Německo.
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH, Tittmoning, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
18. 11. 2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Lagosa příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Lagosa příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář