Kalnormin příbalový leták

Čtěte Kalnormin příbalový leták. Léčivý přípravek Kalnormin – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Kalnormin

Tablety s prodlouženým uvolňováním
(Kalii chloridum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Kalnormin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kalnormin užívat
 3. Jak se Kalnormin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Kalnormin uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE KALNORMIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku Kalnormin je chlorid draselný. Draslík je minerál, který se nachází v řadě potravin a který je nezbytný pro správnou funkci Vašeho těla. Při vhodném dávkování udržuje Kalnormin potřebnou hladinu draslíku v buňkách i v tělních tekutinách a pomáhá udržovat iontovou rovnováhu. Váš lékař Vám předepsal Kalnormin pro předcházení nebo léčbu poklesu hladiny draslíku ve Vaší krvi. Nízké hladiny draslíku mohou být způsobeny některými onemocněními, těžkými nebo dlouhotrvajícími průjmy či zvracením, některými chirurgickými zákroky, užíváním některých léků, nedostatkem draslíku ve stravě a podobně.
Kalnormin jsou tablety s prodlouženým uvolňováním. Draslík se z nich ve střevě uvolňuje pozvolna, a tak zůstává koncentrace volné draselné soli v trávicím ústrojí nízká. Tím se předchází nepříznivým účinkům, jaké mají na žaludek a střevo draselné soli v prášku anebo v roztoku.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE KALNORMIN UŽÍVAT

Neužívejte Kalnormin

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na chlorid draselný nebo na kteroukoli další složku přípravku Kalnormin;
 • jestliže máte závažné onemocnění ledvin;
 • jestliže máte onemocnění trávicího ústrojí;
 • jestliže máte vysokou hladinu draslíku v krvi;
 • jestliže máte jakékoliv onemocnění spojené s rozsáhlým poškozením tkání (úrazy, popáleniny);
 • jestliže trpíte velkou ztrátou tekutin (dehydratace);

Přípravek Kalnormin není určen k podávání dětem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Kalnormin je zapotřebí

 • jestliže máte onemocnění ledvin;
 • jestliže patříte mezi starší pacienty, zvláště pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater;
 • jestliže Vám lékař předepsal vysoké dávky přípravku Kalnormin (3 až 6 tablet denně), bude Vás častěji posílat na vyšetření hladiny draslíku v krvi a pravidelně na kontroly EKG.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zvláště důležité je věnovat pozormost volně prodejným multivitaminovým a multiminerálním přípravkům a náhražkám soli, z nichž mnohé obsahují draslík.

Zvláště důležité je oznámit svému lékaři, že užíváte:

 • nesteroidní protizánětlivé léky (proti bolesti, zánětu či horečce) – může dojít k zesílení nežádoucích účinků na trávicí ústrojí;
 • kálium šetřící diuretika (léky způsobující vyšší tvorbu a vylučování moči) a ACE inhibitory (k léčbě vysokého krevního tlaku) – může dojít k nadměrnému zvýšení hladiny draslíku v krvi;
 • digoxin (k léčbě srdečního selhání) – náhlé vysazení přípravku Kalnormin může způsobit zvýšení toxicity digoxinu;
 • beta-blokátory (k léčbě vysokého krevního tlaku a arytmií), heparin (lék snižující srážlivost krve), cyklosporin (cytostatikum) – hladina draslíku může být jejich současným užíváním s přípravkem Kalnormin ovlivněna.

Užívání přípravku Kalnormin s jídlem a pitím
Tablety se užívají po jídle a zapíjejí vodou.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Jste-li těhotná nebo kojíte, neužívejte Kalnormin, pokud Vám to Váš lékař výslovně neřekl.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Kalnormin neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

 1. JAK SE KALNORMIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte Kalnormin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař Vám stanoví dávku individuálně podle hladiny draslíku ve Vaší krvi. Běžná dávka u dospělých je 1 tableta 2 až 3krát denně (1 tableta odpovídá 13,3 milimolu draslíku).
Tablety užívejte po jídle, celé, nerozkousané a zapijte vodou. Časový odstup mezi jednotlivými dávkami musí být úměrný počtu dávek (např. 8 hodin při třech dávkách denně).

Jestliže jste užil/a více přípravku Kalnormin, než jste měl/a
Příznaky předávkování mohou být svalová slabost, nízký krevní tlak, nepravidelný a nebo zrychlený tlukot srdce, poruchy srdečního rytmu vedoucí až k srdeční zástavě. V případě předávkování vyhledejte okamžitě lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít Kalnormin
Jestliže jste si zapomněl/a vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu. Pokračujte ve svém obvyklém schématu dávkování.

Jestliže jste přestal/a užívat Kalnormin
Nepřestávejte přípravek užívat bez doporučení svého lékaře. Je důležité udržovat správné hladiny draslíku ve Vaší krvi.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Kalnormin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Gastrointestinální poruchy:
Zvracení, průjem, plynatost; velmi vzácně krev ve stolici.

Laboratorní hodnoty:
V případě poruchy funkce ledvin může dojít k nadměrnému zvýšení hladiny draslíku v krvi. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK KALNORMIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 oC.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek Kalnormin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co Kalnormin obsahuje

 • Léčivou látkou je kalii chloridum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 1 g kalii chloridum
 • Pomocnými látkami jsou polyvinylbutyral, cetylalkohol, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, magnesium-stearát

Jak Kalnormin vypadá a co obsahuje toto balení
Kalnormin jsou bílé, mramorované, diskovité konvexní tablety

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Ul. Przemysłova 2
35–959 Rzeszów, Polsko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
21.10.2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Kalnormin příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Kalnormin příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář