Itakem příbalový leták

Čtěte Itakem příbalový leták. Léčivý přípravek Itakem – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Itakem

sp.zn. sukls191396/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Itakem 5 mg /10 mg / 20 mg potahované tablety

escitalopramum

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

–    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

–    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

–    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1.    Co je přípravek Itakem a k čemu se používá
 2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Itakem užívat
 3.    Jak se přípravek Itakem užívá
 4.    Možné nežádoucí účinky
 5.    Jak přípravek Itakem uchovávat
 6.    Obsah balení a další informace
 7.    Co je přípravek Itakem a k čemu se používá

Přípravek Itakem patří do skupiny antidepresiv, nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Léky patřící do této skupiny ovlivňují serotoninový systém a zvyšují hladinu serotoninu v mozku. Poruchy serotoninového systému jsou klíčovým faktorem v rozvoji deprese a souvisejících onemocnění.

Přípravek Itakem se používá k léčbě těchto chorob:

–    depresivní poruchy (epizody velké deprese)

–    panická porucha s agorafobií nebo bez agorafobie (strach opustit domov, vcházet do obchodů, tísnit se v davu lidí a být na veřejných místech)

–    sociální úzkostná porucha (úzkostná obava)

–    generalizovaná úzkostná porucha

–    obsedantně kompulzivní porucha.

 1.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Itakem užívat Neužívejte přípravek Itakem

–    pokud jste alergický(á) na escitalopram nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

–    pokud současně užíváte přípravek ze skupiny inhibitorů MAO, včetně selegilinu (přípravek používaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemidu (přípravek používaný k léčbě deprese) a linezolidu (antibiotikum).

–    pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl(a) poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, jak srdce funguje).

–    pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit (viz bod 2Další léčivé přípravky a Itakem “).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Itakem se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou.

Informujte prosím svého lékaře, pokud trpíte nějakou další chorobou, či stavem, aby to mohl vzít při léčbě v úvahu. Zvláště informujte lékaře:

–    jestliže máte epilepsii. Jestliže se při léčbě přípravkem Itakem objeví záchvaty nebo vzroste jejich četnost, léčbu přípravkem Itakem je nutné ukončit (viz rovněž bod 4 „Možné nežádoucí účinky“)

–    jestliže máte poruchu funkce jater nebo ledvin. Váš lékař Vám může upravit dávkování přípravku.

–    jestliže máte cukrovku. Léčba přípravkem Itakem může narušit kontrolu hladiny cukru v krvi. Může být nezbytné upravit dávkování inzulínu nebo perorálních antidiabetik.

–    jestliže máte sníženou hladinu sodíku v krvi.

–    jestliže máte nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi (hypokalémie/hypomagnezémie).

–    jestliže máte zvýšenou náchylnost ke krvácení nebo k tvorbě modřin.

–    jestliže podstupujete léčbu elektrošoky.

–    jestliže máte potíže se srdcem (ischemická choroba srdeční).

–    jestliže máte, nebo jste někdy v minulosti měl(a) problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné době prodělal(a) srdeční záchvat.

–    jestliže trpíte srdečním onemocněním zvaným „prodloužení QT intervalu“ nebo pokud se toto onemocnění vyskytuje ve Vaší rodině.

–    jestliže máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik (močopudných léků).

–    jestliže budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.

–    jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) zelený zákal (glaukom).

Poznámka

Někteří pacienti s bipolární (tzv. manio-depresivní) afektivní poruchou mohou vstoupit do manické fáze. Mánie se projevuje jako neobvyklé a rychle se měnící nápady a myšlenky, pocit neobvyklého štěstí bez zjevného důvodu a nadměrná fyzická aktivita. Pokud takové příznaky pociťujete, obraťte se na svého lékaře.

Během prvních týdnů léčby se u Vás mohou projevit příznaky jako je neklid, neschopnost sedět nebo stát v klidu. Pokud takové příznaky pociťujete, sdělte to ihned svému lékaři.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkostné poruchy

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto léky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

–    jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu

–    jestliže jste mladý dospělý jedinec. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých pacientů (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete příbuznému nebo blízkému příteli, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je měl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud se budou domnívat, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Děti a dospívající

Přípravek Itakem není běžně určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky, nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může přípravek Itakem pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal přípravek Itakem pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Itakem, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Itakem ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině zkoumány.

Další léčivé přípravky a Itakem

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

NEUŽÍVEJTE Itakem, pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá antihistaminika (astemizol, mizolastin).

Máte-li jakékoli další otázky, měl(a) byste se poradit se svým lékařem.

Oznamte svému lékaři, pokud užíváte jakýkoli z následujících přípravků:

–    Neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)” obsahující léčivou látku fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid, tranylcypromin. Pokud užíváte jakýkoli z těchto léků, je potřeba vyčkat 14 dní, než zahájíte léčbu přípravkem Itakem. Po ukončení léčby přípravkem Itakem je nutno čekat 7 dní, než je možno zahájit léčbu kterýmkoli z těchto přípravků.

–    “Reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A” obsahující moklobemid (užívaný k léčbě deprese).

–    “Ireverzibilní inhibitory MAO-B” obsahující selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.

–    Antibiotikum linezolid.

–    Lithium (užívané k léčbě bipolární (manio-depresivní) afektivní poruchy) a tryptofan.

–    Sumatriptan a podobná léčiva (užívaná k léčbě migrény) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.

–    Cimetidin a omeprazol (užívané k léčbě žaludečních vředů), fluvoxamin (antidepresivum) a tiklopidin (užívaný ke snížení rizika výskytu mozkové mrtvice). Tyto přípravky mohou zvýšit hladinu přípravku Itakem v krvi.

–    Třezalka tečkovaná (Hypericumperforatum) – rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese.

–    Kyselina acetylsalicylová a nesteroidní protizánětlivé přípravky (přípravky užívané k tlumení bolesti nebo ředění krve, tzv. antikoagulancia).

–    Warfarin, dipyridamol a fenprokumon (přípravky užívané k ředění krve, tzv. antikoagulancia). Váš lékař pravděpodobně provede při zahájení a ukončení léčby přípravkem Itakem kontrolu srážlivosti krve, aby se ujistil, že stále užíváte přiměřenou dávku přípravků proti srážení krve.

–    Meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti) z důvodů možného snížení prahu pro vznik záchvatů.

–    Neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy) z důvodů možného rizika snížení prahu pro vznik záchvatů, a antidepresiva.

–    Flekainid, propafenon a metoprolol (užívané k léčbě kardiovaskulárních chorob); desipramin, klomipramin a nortriptylin (antidepresiva) a risperidon, thioridazin a haloperidol (antipsychotika). Může být zapotřebí upravit dávkování přípravku Itakem.

– Léky, které prodlužují tzv. „QT interval“ nebo léky, které snižují hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi. O použití těchto léků se poraďte se svým lékařem.

Itakem s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Itakem se může užívat společně s jídlem nebo též bez jídla (viz bod „Jak se přípravek Itakem užívá“).

Stejně jako u podobných léků, nedoporučuje se požívat alkohol během léčby přípravkem Itakem, i když se při současném užití alkoholu s escitalopramem nepředpokládá jejich vzájemná interakce.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Itakem. Užívání látek podobných přípravku Itakem během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.

Jestliže užíváte přípravek Itakem v posledních 3 měsících těhotenství, měla byste vědět, že se u Vašeho novorozeného dítěte mohou vyskytnout následující příznaky: obtížné dýchání, namodralé zabarvení kůže, záchvaty, změny tělesné teploty, obtížné kojení, zvracení, snížená hladina cukru v krvi, svalová ztuhlost nebo ochablost, živé (zesílené) reflexy, třes, nervozita, podrážděnost, letargie, neutišitelný pláč, nespavost či obtíže se spánkem. Pokud se u Vašeho novorozeného dítěte vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, neprodleně vyhledejte svého lékaře.

Pokud se přípravek Itakem užívá během těhotenství, nesmí být náhle vysazen.

Neužívejte přípravek Itakem pokud kojíte, jestliže jste se neporadila se svým lékařem o možných rizicích a přínosech léčby.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Plodnost

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram, lék podobný escitalopramu, snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

I když se tento přípravek užívá, jak je určeno, může změnit reakční dobu natolik závažně, že zhorší schopnost řídit dopravní prostředky anebo obsluhovat stroje. Dokud nezjistíte, jak na Vás Itakem působí, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

 1. Jak se přípravek Itakem užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně dle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Deprese

Doporučená dávka přípravku Itakem je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může tuto dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Panická porucha s agorafobií nebo bez agorafobie

Úvodní dávka přípravku Itakem je 5 mg denně během prvního týdne léčby. Následně se dávka zvyšuje na 10 mg denně. Váš lékař může dávku dále zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Sociální úzkostná porucha (úzkostná obava)

Doporučená dávka přípravku Itakem je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může v závislosti na Vašem zdravotním stavu dávku snížit na 5 mg denně nebo zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Generalizovaná úzkostná porucha

Běžná doporučená dávka přípravku Itakem je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Obsedantně kompulzivní porucha

Doporučená dávka přípravku Itakem je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně. Přínos dlouhodobé léčby a dávka by měly být přehodnocovány v pravidelných intervalech.

Starší pacienti (nad 65 let)

Doporučená úvodní dávka přípravku Itakem je 5 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může dávku zvýšit až na 10 mg denně.

Účinnost přípravku Itakem v léčbě sociální úzkostné poruchy nebyla u starších pacientů zjišťována.

Pacienti s poruchou funkce jater

Doporučená úvodní dávka přípravku Itakem u pacientů s poruchou funkce jater nemá v prvních 14 dnech překročit 5 mg denně. Lékař Vám potom může v závislosti na Vaší odpovědi zvýšit denní dávku až na 10 mg denně. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater je nutná opatrnost a obzvláště pečlivé zvyšování dávky.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U mírné až středně těžké poruchy funkce ledvin není nutná úprava dávky. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin je nutná opatrnost.

Použití u dětí a dospívajících (do 18 let)

Přípravek Itakem by se neměl běžně používat k léčbě dětí a dospívajících. Více informací viz bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Itakem užívat”.

Itakem 5 mg potahované tablety

Užívejte potahované tablety 1x denně, polkněte je celé a zapijte je dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe sklenicí vody). Itakem můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

Itakem 10 a 20 mg potahované tablety

Užívejte potahované tablety 1x denně, polkněte je celé a zapijte je dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe sklenicí vody). Itakem můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

Pokud je to nezbytné, tablety je možno dělit. Tabletu nejprve položte na rovnou plochu půlicí rýhou nahoru. Poté tabletu rozpulte tlakem ukazováčků k podložce na obou koncích tablety, viz obrázek.

 

Délka léčby

Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Itakem, přestože potrvá nějakou dobu, než se Váš zdravotní stav zlepší. Nikdy neměňte dávku bez vědomí svého lékaře.

Pokračujte v užívání přípravku Itakem přesně dle pokynů svého lékaře. Pokud byste léčbu ukončil(a) příliš brzy, může dojít k návratu příznaků Vašeho onemocnění. Léčba by měla trvat nejméně 6 měsíců poté, kdy se již cítíte dobře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Itakem, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Itakem, než jste měl(a), nebo někdo jiný si vzal omylem Váš lék, vyhledejte neprodleně svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost. Učiňte tak i v případě, že cítíte ještě dobře. Zbylé tablety a krabičku/obal přípravku Itakem vezměte do nemocnice nebo k lékaři s sebou, i když je prázdná.

Příznaky předávkování mohou být: závratě, třes, neklid, ospalost, bezvědomí, změna srdečního rytmu, křeče (záchvaty), mělké dýchání, dále svalová slabost, citlivost nebo bolest svalů a celkový pocit nemoci nebo vysoká teplota (příznaky rhabdomyolýzy), změny rovnováhy tekutin a solí, nevolnost a zvracení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Itakem

Nezdvoj násobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít dávku, další dávku si vezměte až v obvyklou dobu, kdy si ji máte vzít.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Itakem

Jestliže chcete ukončit léčbu, proberte si to předem s Vaším lékařem. Lékař může v tomto případě učinit potřebná opatření. Neukončujte užívání léku z vlastní iniciativy, aniž byste to probral (a) se svým lékařem. Pokud končíte léčbu přípravkem Itakem, bude Vám lékař vysazovat lék postupně po několik týdnů až měsíců. To by mělo pomoci snížit možnost vzniku nežádoucích účinků z vysazení.

Při náhlém přerušení léčby přípravkem Itakem se mohou vyskytnout příznaky z vysazení. Tyto příznaky se vyskytují běžně, pokud ukončujete léčbu přípravkem Itakem. Riziko výskytu je vyšší, pokud léčba přípravkem Itakem byla dlouhodobá, užívaná dávka vysoká nebo vysazení proběhlo příliš rychle. Většina pacientů uvádí, že tyto příznaky jsou mírné a spontánně odezní během dvou týdnů. U některých pacientů však mohou být těžší a trvat delší dobu (2 – 3 měsíce nebo déle). Pokud se u Vás vyskytnou těžké příznaky z vysazení během ukončování léčby přípravku Itakem, navštivte svého lékaře. Váš lékař Vám může doporučit začít tablety opět užívat a poté je vysazovat mnohem pomaleji.

Příznaky z vysazení jsou: závrať (nestabilita nebo neschopnost udržet rovnováhu), pocity brnění (mravenčení), pocity pálení a (méně často) pocity elektrických výbojů, které se mohou objevit i v hlavě; poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost usnout), pocity úzkosti, bolesti hlavy, nevolnost a zvracení, pocení (včetně nočního pocení), pocity neklidu nebo agitovanosti (pohybový neklid), třes, pocity zmatenosti nebo dezorientovanosti, pocity rozrušení a podrážděnosti, průjem (řídká stolice), zrakové poruchy, bušení srdce (palpitace).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se nejčastěji vyskytují v prvním nebo druhém týdnu léčby a obvykle jsou při pokračování léčby méně závažné a méně časté.

Navštivte svého lékaře, pokud se u Vás během léčby vyskytnou následující nežádoucí účinky:

Méně časté (vyskytují se u více než 1 z 1 000 a u méně než 1 ze 100 léčených osob):

– neobvyklé krvácení, včetně krvácení z trávicího traktu.

Vzácné (vyskytují se u více než 1 z 10 000 a u méně než 1 z 1 000 léčených osob):

–    pokud se u Vás vyskytnou příznaky jako otok kůže, jazyka, rtů nebo otok obličeje, obtížné dýchání nebo polykání (alergická reakce), vyhledejte neprodleně Vašeho lékaře nebo navštivte nemocnici

–    pokud se u Vás vyskytne vysoká horečka, agitovanost (neklid), zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby, může se jednat o příznaky vzácného serotoninového syndromu.

Pokud se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky, navštivte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici:

–    obtížné močení

–    křeče (záchvaty)

–    žluté zabarvení kůže a bělma očí, které může být známkou poruchy funkce jater/zánětu jater

–    rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu známého jako torsade de pointes.

Vyjma těchto nežádoucích účinků byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (vyskytují se u    více než 1 z 10 léčených osob):

–    nevolnost (pocit na zvracení)

–    bolest hlavy

Časté (vyskytují se u více než 1 ze 100 a u méně než 1 z 10 léčených osob):

–    úzkost, neklid, abnormální sny, obtížné usínání, ospalost, závratě, pocity na kůži jako pálení, bodání, svědění nebo mravenčení bez zjevné příčiny, třes, zívání

–    sexuální poruchy (opožděný výron semene, potíže se ztopořením (erekcí), snížení zájmu o sex u mužů a potíže s dosažením orgasmu u žen)

–    průjem, zácpa, zvracení, sucho v ústech

–    pocit ucpaného nosu nebo vodnatá rýma (sinusitida – zánět dutin)

–    zvýšená potivost

–    únava, horečka

–    bolest svalů a kloubů

–    zvýšení tělesné hmotnosti

–    snížená nebo zvýšená chuť k j ídlu.

Méně časté (vyskytují se u více než 1 z 1 000 a u méně než 1 ze 100 léčených osob):

–    mimovolné skřípání zubů, agitovanost (neklid), nervozita, záchvaty paniky, stavy zmatenosti

–    poruchy vnímání chuti, poruchy spánku, mdloby

–    krvácení z nosu

–    děložní krvácení bez souvislosti s menstruací, abnormálně silné nebo prodloužené menstruační krvácení

–    kopřivka, vyrážka, svědění (pruritus)

–    ztráta vlasů

–    otoky rukou a nohou

–    rozšíření zornic (mydriáza), rozmazané vidění, zvonění v uších (tinitus)

–    zrychlení srdečního rytmu

–    pokles tělesné hmotnosti.

Vzácné (vyskytují se u více než 1 z 10 000 a u méně než 1 z 1 000 léčených osob):

–    agresivita, depersonalizace (pocit odcizení od sebe sama, neskutečnosti sebe sama), halucinace

–    pomalý srdeční rytmus.

Někteří pacienti uváděli (četnost výskytu není možné z dostupných údajů určit):

–    myšlenky na sebepoškození a sebevraždu (viz také bod „Upozornění a opatření“)

–    mánie

–    poruchy hybnosti (nechtěné pohyby svalů)

–    tvorba mléka u žen, které nekojí

–    bolestivé ztopoření penisu

–    poruchy krvácení včetně krvácení do kůže a sliznic (ekchymózy) a snížená hladina krevních destiček (trombocytopenie)

–    závratě při vstávání způsobené poklesem krevního tlaku (ortostatická hypotenze)

–    snížená hladina sodíku v krvi (s příznaky jako jsou nevolnost, pocit nemoci, svalová slabost nebo zmatenost)

–    změna množství vyloučené moči (nepřiměřená sekrece hormonu ADH)

–    odchylky v jaterních testech (zvýšení hladin jaterních enzymů v krvi)

–    náhlý otok kůže a sliznic (angioedém)

–    sebevražedné příhody

–    neschopnost zůstat sedět nebo zůstat bez pohybu, pocit neklidu spojený se zvýšením pohybu *

–    anorexie *

–    u pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí

–    změna srdečního rytmu (nazývaná “prodloužení QT intervalu”, pozorovaná na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti)

*Tyto nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě přípravky, které účinkují podobně jako escitalopram (léčivá látka přípravku Itakem).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři ,nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1.    Jak přípravek Itakem uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo na lahvičce a na vnějším obalu za „Použitelné do:/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistr: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Lahvička: Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.

 1.    Obsah balení a další informace Co přípravek Itakem obsahuje

Léčivá látka je escitalopramum (escitalopram). Jedna potahovaná tableta obsahuje escitalopramum 5 mg, 10 mg nebo 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas).

Dalšími složkami přípravku j sou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl kroskarmelosy, mastek, magnesium-stearát.

Potahová vrstva: hypromelosa 6cP, oxid titaničitý (E171), makrogol 6000.

Jak přípravek Itakem vypadá a co obsahuje toto balení

Itakem 5 mg: kulaté, bikonvexní, bílé potahované tablety o průměru 6 mm, na jedné straně označené písmenem „E“

Itakem 10 mg: oválné, bikonvexní, bílé potahované tablety o rozměrech 6,4 x 9,25 mm, na jedné straně označené písmenem „E“ a půlicí rýhou na druhé straně a po stranách. Tablety lze rozdělit na stejné poloviny.

Itakem 20 mg: oválné, bikonvexní, bílé potahované tablety o rozměrech 8 x 11,7 mm, na jedné straně označené písmenem „E“ a půlicí rýhou na druhé straně a po stranách. Tablety lze rozdělit na stejné poloviny.

Blistr: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 200 tablet.

Lahvička: 100 a 200 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island

Výrobce Actavis Ltd.

BLB016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Actavis ehf.

Reykjavikurvegur 78 IS-220 Hafnarfjordur Island

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Česká republika

Dánsko

Itálie

Kypr

Maďarsko

Malta

Německo

Portugalsko

Rakousko

 

Oroprex 5 mg, 10 mg, 20 mg film-coated tablets

Itakem 5 mg, 10 mg, 20 mg

Solatcit 5 mg, 10 mg, 20 mg

Escitalopram Actavis

Escitalopram Actavis

Escitalopram Actavis 10 mg, 20 mg filmtabletta Escitalopram Actavis

Escitalopram PUREN 5 mg, 10 mg, 20 mg Filmtabletten Escitalopram Aurovitas

Escitalopram Actavis 5 mg, 10 mg, 20 mg Filmtabletten

Rumunsko Slovenská republika Slovinsko Švédsko Velká Británie ESCITALOPRAM ACTAVIS 10 mg, 20 mg comprimate filmate Solatcit 5 mg, 10 mg, 20 mg

Solatcit 5 mg, 10 mg, 20 mg filmsko obložene tablete

Escitalopram Actavis

Escitalopram

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.12.2015

 

Diskuze a zkušenosti - Itakem příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Itakem příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář