Flavobion příbalový leták

Čtěte Flavobion příbalový leták. Léčivý přípravek Flavobion – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

FLAVOBION

70 mg, potahovaná tableta
(Silymarinum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Flavobion musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Flavobion k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flavobion užívat
 3. Jak se přípravek Flavobion užívá.
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Flavobion uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE PŘÍPRAVEK FLAVOBION A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Flavobion je hepatoprotektivum.
Flavobion obsahuje komplex účinných látek izolovaných ze semene plodu rostliny ostropestřec mariánský (Silybum marianum Gaertneri). Flavobion má ochranný účinek na jaterní buňku, obnovuje a zlepšuje činnost poškozených jaterních buněk, napomáhá odstraňování škodlivých látek z organizmu, uplatní se při prevenci ztučnění jater.
Flavobion užívají dospělí a děti od 5 let jako pomocnou léčbu při chronickém zánětu jater, ztučnění a ztvrdnutí jater, u poškození jater vlivem alkoholu, jedovatých látek a některých léků, při otravách houbami.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FLAVOBION UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Flavobion, jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flavobion je zapotřebí
Děti:
Přípravek se nepodává dětem mladším než 5 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Vzájemné ovlivnění účinku Flavobionu a jiných léků současně užívaných není známo, přesto informujte lékaře o všech lécích, které užíváte, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Flavobion. Bez porady s lékařem neužívejte pro léčbu svého onemocnění současně s Flavobionem žádné volně prodejné léky.

Těhotenství a kojení
Poraďte se s lékařem o užívání Flavobionu, jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět. Pro užívání Flavobionu v těhotenství a při kojení musí být zvlášť závažné důvody. Informujte proto svého lékaře ihned o případném těhotenství.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Flavobion nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK FLAVOBION UŽÍVÁ

Přesné dávkování by měl určit lékař. Během léčby dodržujte jaterní dietu, kterou Vám doporučil lékař, je zakázáno pití alkoholických nápojů.
Obvykle užívají dospělí 3× denně 1 potahovanou tabletu, v těžších případech 3× denně 2 potahované tablety. Dětem starším než 5 let se podává v závislosti na tělesné hmotnosti 1 – 3 potahované tablety denně (5 – 6 mg/kg tělesné hmotnosti/den). Potahované tablety se užívají celé, nerozkousané, zapijí se douškem tekutiny.
Bez porady s lékařem neužívejte více než 3 tablety denně. Děti by měly přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Flavobion, než jste měl(a).
Silymarin se vyznačuje obzvláště nízkou toxicitou. Přesto při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flavobion nebo jste užil(a) nižší dávku
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání dle návodu nebo se poraďte s ošetřujícím lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Flavobion
Pokračujte v léčbě dle rady ošetřujícího lékaře, i když se Vaše obtíže zlepšily. Předčasné a nekontrolované ukončení léčby může mít za následek opětovné zhoršení Vašeho stavu. Jestliže i přesto chcete léčbu přerušit, vždy se předem poraďte se svým lékařem.
Mate-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Flavobion nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Během léčby se mohou vyskytnout velmi ojediněle zažívací obtíže jako průjem, dále kožní vyrážky. Po vysazení léku nežádoucí účinky vymizí. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK PŘÍPRAVEK FLAVOBION UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Flavobion nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce
Uchovávejte při teplotě 10 až 25 oC v dobře uzavřené lahvičce, lahvičku v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Flavobion obsahuje
Léčivou látkou je Silymarinum 70 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sacharosa, želatina, mikrokrystalická celulosa, kalcium-stearát, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, hypromelosa 2910/5, mastek, potahová soustava OPASPRAY M-1F-5912, propylenglykol, simetikonová emulze SE 4, polysorbát 80.
Jak přípravek Flavobion vypadá a co obsahuje toto balení
Skleněná lahvička, krabička.
Velikost balení: 50 a 100 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Nycomed GmbH
Konstanz
Německo

Výrobce
NYCOMED Pharma Sp. z o.o.,
Lyszkowice,
Polsko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 18.6.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Flavobion příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Flavobion příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář