Euphyllin Cr N příbalový leták

Čtěte Euphyllin Cr N 200 příbalový leták. Léčivý přípravek Euphyllin – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

EUPHYLLIN CR N 200

Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

(Theophyllinum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Euphyllin CR N a k čemu se užívá.
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Euphyllin CR N užívat.
 3. Jak se Euphyllin CR N užívá.
 4. Možné nežádoucí účinky.
 5. Jak Euphyllin CR N uchovávat.
 6. Další informace
 1. CO JE EUPHYLLIN CR N A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Indikační skupina
Antiastmatikum, brochospasmolytikum

Charakteristika
Euphyllin CR N je přípravek s postupným uvolňováním léčivé látky – tím je dosaženo prodlouženého účinku. Theofylin uvolňuje hladkou svalovinu dolních dýchacích cest a rozšiřuje průdušky, dále stabilizuje a omezuje zánětlivé procesy dýchacích cest.

Terapeutické indikace
Euphyllin CR N se používá k léčbě a prevenci stavů dušnosti podmíněných zúžením dýchacích cest (bronchokonstrikce, edémy, záněty),jako je bronchiální astma, chronický zánět plic a rozedma plic.
Přípravky s prodlouženým uvolňováním theofylinu, tzv. retardované, ke kterým patří Euphyllin CR N, nejsou vhodné pro léčbu status asthmaticus (těžký astmatický záchvat) nebo akutního bronchospasmu (náhlý záchvat dušnosti na podkladě zúžení průdušek).
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 1 roku.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EUPHYLLIN CR N UŽÍVAT

Neužívejte Euphyllin CR N

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na theofylin nebo na kteroukoli další složku přípravku Euphyllin CR N;
 • jestliže trpíte akutní infarktem myokardu a akutní tachykardií, poruchou srdečního rytmu se zvýšenou tepovou frekvencí

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Euphyllin CR N je zapotřebí

 • jestliže trpíte nestabilní anginou pectoris (onemocnění věnčitých cév
 • jestliže trpíte náchylností k tachykardii (porucha srdečního rytmu
 • jestliže trpíte těžkou hypertenzí;
 • jestliže trpíte hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (chronickým onemocněním srdeční svaloviny
 • jestliže trpíte hypertyreózou (zvýšenou funkcí štítné žlázy
 • jestliže trpíte epilepsií
 • jestliže trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy
 • jestliže trpíte porfyrií (metabolickou poruchou
 • jestliže trpíte těžkými poruchami jaterních nebo ledvinových funkcí.

Ve výše uvedených případech mohou pacienti přípravek užívat, jen pokud je to naprosto nezbytné.

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého lékaře.

Užívání přípravku Euphyllin CR N u starých nebo těžce nemocných osob je spojeno se zvýšeným rizikem předávkování, a proto je třeba průběžně kontrolovat hladinu theofylinu v krvi (viz odstavec 3).

Při léčbě poruch srdečního rytmu propranololem je třeba brát v úvahu, že propranolol může vyvolat u astmatika těžký bronchospasmus. U těchto nemocných se doporučuje dávat přednost verapamilu.

Podávání přípravku dětem
Euphyllin CR N tobolky není vhodný pro děti mladší jednoho roku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Euphyllin CR N a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Než začnete současně s užíváním přípravku Euphyllin CR N užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Ke vzájemnému zesílení účinků dochází při současném užívání přípravku Euphyllin CR N a jiných xantinových přípravků (složením podobných přípravku Euphyllin CR N), betasympatomi­metik(používa­jí se rovněž k rozšíření průdušek), kofeinu a jemu příbuzných látek. K poklesu účinku může docházet u kuřáků, při současném užívání barbiturátů (léků na spaní), zejména fenobarbitalu a pentobarbitalu, při současném užívání carbamazepinu, fenytoinu a fosfenytoinu, rifampicinu a rifapentinu, primidonu, sulfinpyrazonu a přípravků obsahujících třezalku nebo její extrakt. V těchto případech Vám lékař může zvýšit dávkování přípravku Euphyllin CR N.

Projevy z předávkování a zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků se mohou vyskytnout při kombinaci s následujícími přípravky: antikoncepční přípravky, makrolidová antibiotika,zvláště erytromycin a troleandomycin), chinolony (inhibitory gyrázy, zvláště ciprofloxacin, enoxacin a pefloxacin, viz dále), imipenem, isoniazid, hydrazid kyseliny nikotinové, thiabendazol, blokátory vápníkového kanálu (např. verapamil, diltiazem), propranolol, mexiletin, propafenon, ticlopidin, cimetidin a ranitidin, allopurinol a febuxostat, fluvoxamin, alfa-interferon a peginterferon alfa-2,zafirlukast, vakcína proti chřipce, etintidin, idrocilamid a zileuton. V těchto případech vám lékař může snížit dávkování přípravku.

Při současném užívání ciprofloxacinu nebo enoxacinu (léky používané k léčbě bakteriálních infekcí) je třeba dávku theofylinu snížit. Také jiné chinolony (např. pefloxacin, kyselina pipemidová) mohou zesílit účinek přípravků obsahujících theofylin. V rámci současné léčby chinolony je třeba provádět častější stanovení koncentrace theofylinu v krevním séru. Euphyllin CR N může snížit účinek přípravků obsahujících lithium carbonicum a beta-blokátory.

Theofylin zvyšuje močopudné působení diuretik a zvyšuje riziko výskytu nežádoucích účinků (např. při souběžném užívání furosemidu).

Podání halotanu (používá se při celkovém znecitlivění) může mít u pacientů užívajících Euphyllin CR N za následek závažné poruchy srdečního rytmu.Nezapomeňte, že uvedené údaje platí i tehdy, jestliže jste přípravek vysadil/a v nedávné době.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Jelikož doposud není k dispozici dostatek zkušeností s užíváním theofylinu v prvním trimestru těhotenství, neměl by být v tomto období podáván. Během druhého a třetího trimestru, zejména ke konci těhotenství, dále v období kojení (theofylin prochází placentou a do mateřského mléka) se smí Euphyllin CR N užívat pouze v případě nezbytnosti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Euphyllin CR N může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách). Ve zvýšené míře to platí v kombinaci s alkoholem nebo jinými přípravky negativně ovlivňujícími pozornost nemocného. Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze se souhlasem lékaře.

 1. JAK SE EUPHYLLIN CR N UŽÍVÁ

Vždy užívejte Euphyllin CR N přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á nebo máte další otázky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování přípravku určí vždy lékař.
Euphyllin CR N se dávkuje individuálně, podle reakce nemocného. Optimálně (je-li to možné)se dávkování stanovuje podle hladiny theofylinu v krevním séru (požadované rozmezíkoncentrace je 8 – 20 mg/l). Kontrola hladiny theofylinu je třeba také zejména v případě nedostatečné účinnosti nebo při výskytu nežádoucích účinků.
Při stanovování počáteční dávky je třeba brát v úvahu eventuální předcházející užívání theofylinu nebo jeho sloučenin, aby dávka mohla být odpovídajícím způsobem upravena. Místo skutečné tělesné hmotnosti se při stanovování dávky používá hmotnost ideální, protože theofylin neprochází do tukové tkáně.
Pro děti do 8 let je denní udržovací dávka theofylinu přibližně 24 mg/kg tělesné hmotnosti a pro děti do 12 let přibližně 20 mg/kg.
Kuřáci potřebují zpravidla vyšší dávku theofylinu (vztaženo na tělesnou hmotnost), a to z důvodu rychlejšího vylučování.
Nemocní nad 60 let naopak vylučují theofylin zpomaleně.
Opatrně je třeba dávkovat theofylin kuřákům, kteří vysadili kouření, protože u nich dochází k vzestupu hladiny theofylinu v krvi.
Vylučování theofylinu bývá velmi často zpomaleno u nemocných trpících srdeční nedostatečností (insuficiencí), výrazným nedostatkem kyslíku, sníženou funkcí ledvin, zápalem plic, virovou infekcí (zejména chřipkou) ve vyšším věku, stejně jako v kombinaci s některými jinými přípravky (viz. odstavec ,,Interakce“). Ke sníženému vylučování theofylinu může také docházet po očkování proti tuberkulóze nebo chřipce. V těchto případech je většinou třeba snížit dávku Euphyllinu CR N.

Při přechodu z normálního theofylinového přípravku na přípravek s prodlouženým účinkem jako je Euphyllin CR N, je třeba brát v úvahu, že dávkování může být nižší, než je uvedeno.

Euphyllin CR N se obvykle užívá 2 krát nebo 1krát denně 1 tobolka. Denní dávka se užívá buď vcelku večer před spaním, nebo ve dvou dávkách ráno při snídani a večer před spaním. Nemocní s noční dušností užívají předepsanou denní dávku najednou večer před spaním. Léčení by mělo být započato užíváním 1 dávky pokud možno večer krátce před spaním a během 2 – 3 dnů by se dávka měla pomalu zvyšovat (dle doporučení lékaře). Jakékoliv změny dávkování (zvyšování, snižování) lze provádět pouze na pokyn lékaře. Tobolky se užívají nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže vám polykání tobolky působí obtíže, můžete ji otevřít a nerozkousaný obsah spolknout (u malých dětí možno na lžičce s čajem) a zapít dostatečným množstvím tekutiny. Délka užívání přípravku Euphyllin CR N se řídí druhem, závažností a průběhem onemocnění a stanovuje ji ošetřující lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Euphyllin CR N, než jste měl(a).
Při předávkování přípravkem se mohou objevit zažívací obtíže (nevolnost, bolesti žaludku, zvracení, průjem), zvýšená dráždivost (neklid, bolesti hlavy, nespavost, závratě) a srdeční obtíže (poruchy srdečního rytmu). Při výrazném předávkování se mohou vyskytnout i křečové záchvaty nebo těžké poruchy srdečního rytmu a oběhové selhání.
V případě zvýšené individuální citlivosti vůči teofylinu se mohou vyskytnout závažné příznaky předávkování již při nižších, obvyklých dávkách. Jestliže se vyskytnou projevy z předávkování, měla by být následující dávka s ohledem na závažnost těchto příznaků vynechána nebo zredukována na 50 %. V každém případě je třeba vyhledat ošetřujícího lékaře, aby zkontroloval průběh léčby.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Euphyllin CR N, nebo jste užil(a) nižší než předepsanou dávku.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Pokračujte v užívání podle návodu lékaře. Poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Euphyllin CR N.
Pokračujte v léčbě dle rady ošetřujícího lékaře, i když se vaše obtíže výrazně zlepšily.
Předčasné a nekontrolované ukončení léčby může mít za následek opětovné zhoršení vašeho stavu a ve zvýšené míře se mohou objevit záchvaty dušnosti.
Jestliže i přesto chcete léčbu přerušit, vždy se předem poraďte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Euphyllin CR N nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Během užívání přípravku Euphyllin CR N se mohou vyskytnout bolesti hlavy, stavy vzrušení, třes rukou (tremor), neklid, nespavost, zrychlený, popřípadě nepravidelný srdeční rytmus, palpitace (bušení srdce), pokles krevního tlaku, zažívací obtíže jako nevolnost, zvracení a průjem, zvýšená diuréza (močopudný účinek), změny hladin některých elektrolytů v krevním séru, zejména snížení hladiny draslíku, vzestup sérového vápníku a kreatininu, stejně jako zvýšené hodnoty cukru a kyseliny močové v krvi.

Velmi vzácné jsou alergické reakce na theofylin. Prvními příznaky může být svědění kůže nebo kopřivka. V případě prvních náznaků alergické reakce přerušte užívání přípravku Euphyllin CR N a informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Poklesem svalového tonu (napětí) může v noci docházet ke zhoršení stávajícího gastroezofageálního refluxu (zpětný tok žaludečního obsahu do jícnu). Zvýšení výskytu nežádoucích účinků může být podmíněno zvýšenou individuální vnímavostí nemocného na theofylin nebo předávkováním (koncentrace theofylinu v krvi nad 20 mg/l).

Především při předávkování se mohou objevit toxické nežádoucí účinky, jako např. záchvaty křečí, náhlý pokles krevního tlaku, ventrikulární arytmie (porucha srdečního rytmu) a závažné zažívací obtíže (mezi jiným krvácení do zažívacího traktu).

 1. JAK EUPHYLLIN CR N UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Euphyllin CR N nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co Euphyllin CR N obsahuje
Léčivou látkou je:
Euphyllin CR N 100:
Theophyllinum 100 mg v 1 tobolce s prodlouženým uvolňováním
Euphyllin CR N 200:
Theophyllinum 200 mg v 1 tobolce s prodlouženým uvolňováním
Euphyllin CR N 300:
Theophyllinum 300 mg v 1 tobolce s prodlouženým uvolňováním
Euphyllin CR N 400:
Theophyllinum 400 mg v 1 tobolce s prodlouženým uvolňováním

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, mastek, methylcelulóza 15, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karmelózy, acetát celulózy, triethyl-citrát.

Tobolka: oxid titaničitý, želatina, indigokarmín (pouze u síly 100 mg), čištěná voda.
Potisk: černý inkoust (šelak, černý oxid železitý, propylenglykol, roztok amoniaku).

Jak přípravek Euphyllin CR N vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku:
Euphyllin CR N 100: světle modré tobolky z tvrdé želatiny s černým potiskem Eu 100, obsahující bílé až téměř bílé pelety, tvar oblý, kulatý až válcovitý.
Euphyllin CR N 200, 300 a 400: bílé tobolky z tvrdé želatiny s černým potiskem Eu 200, Eu 300 nebo Eu 400, obsahující bílé až téměř bílé pelety, tvar oblý, kulatý až válcovitý.

20 nebo 50 tobolek s prodlouženým uvolňováním
Všechny velikosti balení nemusí být přítomny na trhu

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Nycomed GmbH
78467 Konstanz
Německo

Výrobce
Nycomed GmbH
Výrobní místo:
16515 Oranienburg
Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 10.1.2012.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Euphyllin Cr N příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Euphyllin Cr N příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář