Enelbin příbalový leták

Čtěte Enelbin 100 Retard příbalový leták. Léčivý přípravek Enelbin – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

ENELBIN 100 RETARD

naftidrofuryli oxalas
tablety s prodlouženým uvolňováním

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek ENELBIN 100 RETARD a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ENELBIN 100 RETARD užívat
 3. Jak se přípravek ENELBIN 100 RETARD užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek ENELBIN 100 RETARD uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

 

 1. Co je přípravek ENELBIN 100 RETARD a k čemu se používá

Přípravek Enelbin 100 retard obsahuje účinnou látku naftidrofuryl-oxolát, který rozšiřuje krevní cévy, a tím zlepšuje prokrvení, okysličení a výživu tkání.
Přípravek Enelbin 100 retard se používá:

 • ke zvýšení prokrvení okrajových částí těla (např. při bolesti při chůzi, chladných končetinách, popáleninách, vředech, poruchách hojení ran, při postižení cév u cukrovky (diabetu mellitu)),
 • ke zvýšení prokrvení mozku (např. u poruch spánku, závratí, bolestí hlavy, snížené schopnosti koncentrace a paměti, po mozkové mrtvici, po poranění hlavy se ztrátou vědomí nebo při presenilních poruchách chování),
 • při porušeném prokrvení oční sítnice a vnitřního ucha.

Přípravek Enelbin 100 retard je určen pro dospělé a dospívající.


 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ENELBIN 100 RETARD užívat

Neužívejte přípravek ENELBIN 100 RETARD:

 • jestliže jste alergický(á) na naftidrofuryl-oxolát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže jste v nedávné době prodělal(a) srdeční infarkt nebo máte závažné onemocnění srdce a krevního oběhu;
 • jestliže u Vás byly diagnostikovány krvácivé stavy;
 • jestliže máte sklon ke kolapsům (mdlobám);
 • jestliže máte výrazně nízký krevní tlak nebo trpíte výraznějším poklesem krevního tlaku při změně z ležící do vzpřímené polohy .

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku ENELBIN 100 RETARD se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Během léčby není vhodné kouřit.

Další léčivé přípravky a přípravek ENELBIN 100 RETARD
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Účinky přípravku Enelbin 100 retard a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jde především o léky ovlivňující srdeční činnost a krevní tlak. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte přípravek Enelbin 100 retard.

Přípravek ENELBIN 100 RETARD s jídlem, pitím a alkoholem
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek ENELBIN 100 RETARD může výjimečně, zejména na počátku léčby, vyvolat únavu nebo závratě. Pokud se u Vás tyto účinky vyskytnou, vyvarujte se řízení vozidel nebo obsluhy strojů a informujte lékaře.
Přípravek ENELBIN 100 RETARD obsahuje monohydrát laktosy a hlinitý lak ponceau 4R
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Enelbin 100 retard obsahuje hlinitý lak ponceau 4R (E124), který může způsobit alergickou reakci.

 1. Jak se přípravek ENELBIN 100 RETARD užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Léčba je zpravidla dlouhodobá a dávkování vždy určuje ošetřující lékař dle druhu a závažnosti onemocnění. Doporučená dávka přípravku je 1-2 tablety 2-3krát denně. V případě potřeby a na doporučení lékařem může být denní dávka zvýšena.
Tablety polykejte celé, nerozkousané a zapijte je vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ENELBIN 100 RETARD, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití více potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ENELBIN 100 RETARD
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Při ojedinělém vynechání jedné dávky užijte lék, jakmile si vzpomenete a další dávku užijte v obvyklou dobu.


 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 léčených):

 • nespavost, poruchy srdečního rytmu, zažívací potíže (tlak v nadbřišku, nevolnost),
 • vyrážka, onemocnění jater.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených):

 • neklid, závrať, bolest hlavy, nízký krevní tlak, pokles krevního tlaku při rychlé změně polohy těla, únava.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak ENELBIN 100 RETARD uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 1. Obsah balení a další informace

Co přípravek ENELBIN 100 RETARD obsahuje
– Léčivou látkou je Naftidrofuryli oxalas.
– Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, upravený montánní vosk, methylovaný oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek.
– Potah tablety obsahuje hypromelosu 2910/5, makrogol 6000, polysorbát 80, simetikonovou emulzi, potahovou soustavu opaspray M-1-22801 žlutou (čištěná voda, oxid titaničitý, bezvodý ethanol denaturovaný methanolem, hypromelosa 2910/5, hlinitý lak chinolinové žluti, hlinitý lak ponceau 4R).

Jak přípravek ENELBIN 100 RETARD vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: světle žluté čočkovité potahované tablety.
Druh obalu: Al/PVC blistr nebo bílá PE lahvička se šroubovacím PE uzávěrem, krabička.
Obsah balení:
20 tablet s prodlouženým uvolňováním (blistr)
50 tablet s prodlouženým uvolňováním (blistr)
100 tablet s prodlouženým uvolňováním (blistr, PE lahvička)
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy revidován:
29.10.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Enelbin příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Enelbin příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář