Eliquis příbalový leták

Čtěte Eliquis příbalový leták. Léčivý přípravek Eliquis – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Eliquis 5 mg

apixabanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité informace.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky známky onemocnění jako
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je přípravek Eliquis a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eliquis užívat
 3. Jak se přípravek Eliquis užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Eliquis uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Eliquis a k čemu se používá

Přípravek Eliquis obsahuje léčivou látku apixaban a patří do skupiny léků, které se nazývají antikoagulancia. Tento lék pomáhá zabraňovat tvorbě krevních sraženin tím, že blokuje faktor Xa, který je důležitou složkou krevní srážlivosti.

Přípravek Eliquis se u dospělých používá:

 • k zabránění tvorby krevních sraženin v srdci u pacientů/pacientek s nepravidelným srdečním rytmem (fibrilací síní) a nejméně jedním dalším rizikovým faktorem. Krevní sraženina se může uvolnit, cestovat do mozku a způsobit cévní mozkovou příhodu, nebo se dostat do jiných orgánů a tam zablokovat normální průtok krve (známé též jako systémová embolie). Cévní mozková příhoda může být život ohrožující a vyžaduje okamžitou lékařskou péči.
 • k léčbě krevních sraženin v žilách dolních končetin (hluboká žilní trombóza) a v cévách v plicích (plicní embolie), a k zabránění opakovanému tvoření krevních sraženin v cévách dolních končetin a/nebo

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eliquis užívat Neužívejte přípravek Eliquis

 • jestliže jste alergický(á) na apixaban nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže příliš krvácíte,
 • jestliže máte onemocnění některého orgánu, které zvyšuje riziko závažného krvácení (jako aktivní nebo nedávný vřed žaludku nebo střeva, nedávné mozkové krvácení),
 • jestliže máte onemocnění jater, které vede ke zvýšenému riziku krvácení (jaterní koagulopatie),
 • jestliže užíváte léky k zabránění srážení krve (např. warfarin, rivaroxaban, dabigatran nebo heparin), kromě případů, kdy měníte antikoagulační léčbu nebo jestliže máte do žíly nebo tepny zavedenou hadičku, kterou dostáváte heparin, aby zůstala otevřená.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru před zahájením užívání tohoto léku, pokud se u Vás vyskytuje některý z následujících stavů:

zvýšené riziko krvácení jako:

 • krvácivá porucha, včetně stavů vedoucích ke snížené aktivitě krevních destiček
 • velmi vysoký krevní tlak, nekontrolovaný farmakologickou léčbou
 • je Vám více než 75 let
 • vážíte 60 kg nebo méně
 • závažné onemocnění ledvin nebo jste-li dialyzován(a)
 • jaterní potíže v současné době nebo v anamnéze (v minulosti)
 • Přípravek Eliquis se užívá s opatrností u pacientů s příznaky změněné jaterní
 • máte umělou srdeční chlopeň
 • Váš lékař zjistí, že Váš krevní tlak je nestabilní, nebo je plánována další léčba nebo chirurgický zákrok k odstranění krevní sraženiny z

Jestliže potřebujete podstoupit operaci nebo výkon, který by mohl způsobit krvácení, může Vás Váš lékař požádat, abyste dočasně na krátkou dobu přestal(a) brát tento lék. Jestliže si nejste jistý(á), zda může výkon způsobit krvácení, zeptejte se svého lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek Eliquis se nedoporučuje u dětí a dospívajících ve věku do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Eliquis

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, v nedávné době jste užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Některé léky mohou zvyšovat a některé snižovat účinek přípravku Eliquis. Váš lékař rozhodne, zda máte být přípravkem Eliquis léčen(a) zároveň s užíváním těchto léků a do jaké míry bude potřeba Váš stav sledovat.

Následující léky mohou zvyšovat účinek přípravku Eliquis a zvyšovat riziko nežádoucího krvácení:

 • některé léky k léčbě plísňové infekce (např. ketokonazol )
 • některé protivirové léky k léčbě HIV/AIDS (např. ritonavir)
 • jiné léky používané ke snížení tvorby krevních sraženin (např. enoxaparin )
 • protizánětlivé léky nebo léky proti bolesti (např. kyselina acetylsalicylová nebo naproxen). Zejména jste starší než 75 let a užíváte kyselinu acetylsalicylovou, může u Vás být zvýšená pravděpodobnost krvácení.
 • léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo problémů se srdcem (např. diltiazem) Následující léky mohou snižovat schopnost přípravku Eliquis bránit tvorbě krevních sraženin:
 • léky k léčbě epilepsie nebo křečí (např. fenytoin )
 • třezalka tečkovaná (rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese)
 • léky užívané k léčbě tuberkulózy nebo jiných infekcí (např. rifampicin)

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Účinek přípravku Eliquis na těhotenství a na nenarozené dítě není znám. V těhotenství nemáte přípravek Eliquis užívat. Ihned informujte svého lékaře, pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Eliquis.

Není známo, zda přípravek Eliquis prochází do mateřského mléka. Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou před zahájením léčby přípravkem Eliquis. Poradí Vám buď ukončení kojení nebo ukončení/nezahájení léčby přípravkem Eliquis.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Eliquis nemá žádné nebo má pouze zanedbatelné účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Přípravek Eliquis obsahuje laktózu (druh cukru).

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Eliquis užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Dávkování

Spolkněte tabletu a zapijte vodou. Přípravek Eliquis lze brát s jídlem nebo bez něj. Snažte se užívat tablety každý den ve stejnou dobu, aby měly co nejlepší léčebný účinek.

Pokud Vám činí potíže polknout tabletu vcelku, promluvte si se svým lékařem o jiných způsobech užívání přípravku Eliquis. Tabletu lze těsně před užitím rozdrtit a smíchat s vodou nebo 5% roztokem dextrózy ve vodě nebo s jablečným džusem či jablečným protlakem.

Pokyny pro rozdrcení:

 • Rozdrťte tablety paličkou v hmoždíři.
 • Přesypejte pečlivě všechen prášek do vhodné nádoby a poté ho promíchejte s malým množstvím, např. 30 ml (2 polévkové lžíce), vody nebo jiné tekutiny uvedené výše, aby vznikla směs.
 • Směs spolkněte.
 • Vypláchněte hmoždíř a paličku, které jste použili k rozdrcení tablet, a nádobu malým množstvím vody nebo jiné zmiňované tekutiny (např. 30 ml) a výplach

Je-li to nutné, může Vám Váš lékař podat rozdrcenou tabletu přípravku Eliquis smíchanou s 60 ml vody nebo 5% roztoku dextrózy ve vodě nazogastrickou sondou (vyživovací sonda zavedená nosem do žaludku).

Užívejte přípravek Eliquis podle doporučení k těmto účelům:

Zabránění tvorby krevních sraženin v srdci u pacientů s nepravidelným srdečním rytmem a nejméně jedním dalším rizikovým faktorem:

Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Eliquis 5 mg dvakrát denně.

Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Eliquis 2,5 mg dvakrát denně, jestliže:

 • máte výrazně sníženou funkci ledvin
 • platí pro Vás jedno nebo více z následujících tvrzení:
 • výsledky Vašich krevních testů naznačují špatnou funkci ledvin (hodnota kreatininu v séru je 1,5 mg/dl (133 mikromolů/l) nebo vyšší)
 • jste ve věku 80 let nebo starší
 • Vaše tělesná hmotnost je 60 kg nebo nižší.

Doporučená dávka je jedna tableta dvakrát denně, například jedna ráno a jedna večer.

Váš lékař rozhodne, jak dlouho musíte v léčbě pokračovat.

K léčbě krevních sraženin v žilách dolních končetin a v cévách plic:

Doporučená dávka je dvě tablety přípravku Eliquis 5 mg dvakrát denně po dobu prvních 7 dní, například dvě ráno a dvě večer.

Po sedmi dnech je doporučená dávka jedna tableta přípravku Eliquis 5 mg dvakrát denně, například jedna ráno a jedna večer.

K zabránění opakovanému tvoření krevních sraženin po dokončení 6 měsíců léčby:

Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Eliquis 2.5 mg dvakrát denně, například jedna ráno a jedna večer.

Váš lékař rozhodne, jak dlouho musíte v léčbě pokračovat.

Váš lékař může změnit Vaši antikoagulační léčbu následujícími způsoby:

 • Přechod z přípravku Eliquis na antikoagulační lék (lék proti srážlivosti).

Přestaňte brát přípravek Eliquis. Zahajte léčbu antikoagulačními léky (např. heparinem) v době, kdy byste si bral(a) další tabletu.

 • Přechod z antikoagulačních léků na přípravek

Přestaňte brát antikoagulační léky. Zahajte léčbu přípravkem Eliquis v době, kdy byste bral(a) další dávku antikoagulačního léku, pak pokračujte normálním způsobem.

 • Přechod z léčby antikoagulačním přípravkem obsahujícím antagonistu vitamínu K (např. warfarin) na přípravek

Přestaňte brát lék obsahující antagonistu vitamínu K. Váš lékař potřebuje provést krevní testy a sdělí Vám, kdy máte začít brát přípravek Eliquis.

 • Přechod z léčby přípravkem Eliquis na antikoagulační léčbu obsahující antagonistu vitamínu K (např. warfarin).

Jestliže Vám lékař řekne, že máte začít brát lék obsahující antagonistu vitamínu K, užívejte dál přípravek Eliquis nejméně dva dny po své první dávce léku obsahujícího antagonistu vitamínu

 1. Váš lékař potřebuje provést krevní testy a sdělí Vám, kdy máte přestat brát přípravek Eliquis.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Eliquis, než jste měl(a)

 Sdělte neprodleně svému lékaři, že jste užil(a) větší než předepsanou dávku přípravku Eliquis. Vezměte s sebou balení léku, i když je prázdné.

Pokud užijete větší množství přípravku Eliquis, než je doporučeno, vystavujete se vyššímu riziku krvácení. Pokud se krvácení vyskytne, může být nutný chirurgický zákrok nebo transfúze krve.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Eliquis

 • Užijte tabletu hned, jakmile si vzpomenete a:
 • Užijte další tabletu přpravku Eliquis v obvyklou dobu
 • Poté pokračujte v užívání léku jako obvykle

Jestliže si nejste jistý(á), co udělat, nebo jste zapomněl(a) užít více než jednu dávku, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud přestanete užívat přípravek Eliquis

 Nepřestávejte užívat přípravek Eliquis dříve, než se poradíte se svým lékařem, protože riziko rozvoje krevní sraženiny může být vyšší, pokud ukončíte léčbu příliš brzy.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nejčastějším obecným nežádoucím účinkem přípravku Eliquis je krvácení, které může v některých případech ohrožovat na životě a vyžaduje okamžitou lékařskou péči.

Jestliže užívají přípravek Eliquis k zabránění tvorby krevních sraženin v srdci pacienti/pacientky s nepravidelným srdečním rytmem a nejméně jedním dalším rizikovým faktorem, jsou známé následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Krvácení zahrnující:

 • krvácení do očí
 • krvácení do žaludku, střeva, nebo tmavá/černá krev ve stolici
 • krev v moči zjištěná laboratorními testy
 • krvácení z nosu
 • krvácení z dásní
 • modřiny a otoky

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Krvácení zahrnující:

 • krvácení do mozku nebo páteřního kanálu
 • krvácení z úst nebo krev ve vykašlaném hlenu
 • krvácení do břicha, z konečníku nebo pochvy
 • krvácení, které se objeví po operaci včetně tvorby modřin, otoků, prosakování krve nebo tekutin z chirurgické rány (sekrece z rány) nebo místa vpichu injekce
 • Svědění
 • Alergické reakce (přecitlivělost), které mohou způsobit: otékání obličeje, rtů, úst, jazyku a/nebo krku a obtížné dýchání. Jestliže pocítíte kterýko z těchto příznaků, neprodleně informujte svého lékaře.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 •  Krvácení do plic nebo hrdla
 • Krvácení do prostoru za dutinou břišní

Následující nežádoucí účinky byly zjištěny při užívání přípravku Eliquis k léčbě nebo prevenci opakované tvorby krevních sraženin v žilách dolních končetin a cévách plic:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Krvácení zahrnující:

 • krvácení z nosu
 • krvácení z dásní
 • krev v moči (která barví moč do růžova nebo červena)
 • podlitiny a otoky
 • krvácení do žaludku, střev, do konečníku

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Krvácení zahrnující:

 • krvácení z očí a zhmoždění očí
 • krvácení z úst nebo krev ve vykašlaném hlenu
 • tmavá/černá krev ve stolici
 • krvácení do dělohy nebo z pochvy
 • testy prokazující krev ve stolici nebo moči
 • podlitiny a otoky kolem rány nebo v místě vpichu
 • Svědění

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 • abnormální tendence ke spontánnímu krvácení, úbytek červených krvinek vinou krvácení Krvácení zahrnující:
 • krvácení do mozku
 • krvácení do břicha, plic nebo do blány obklopující srdce

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Eliquis uchovávat

Tento lék uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Eliquis obsahuje

Léčivou látkou je apixabanum. Jedna tableta obsahuje apixabanum 5 mg. Pomocnými látkami jsou:

 • Jádro tablety: laktosa (viz bod 2), mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát (E470b).
 • Potahová vrstva tablety: monohydrát laktosy (viz bod 2), hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), triacetin, červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Eliquis vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety jsou růžové, oválné a označeny „894“ na jedné straně a „5“ na druhé straně.

 • Jsou dodávány v blistrech v papírové krabičce po 14, 20, 28, 56, 60, 168 a 200 potahovaných tabletách.
 • Pro zásobování nemocnic jsou k dispozici také jednodávkové blistry v baleních po 100 x 1 potahované tabletě.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Informační karta pacienta: Návod k použití

V balení přípravku Eliquis naleznete kromě příbalové informace Informační kartu pacienta, případně Vám podobnou kartu dá Váš lékař.

Tato Informační karta pacienta obsahuje informace, které Vám pomohou a upozorní jiné lékaře, že užíváte přípravek Eliquis. Tuto kartu noste stále u sebe.

 1. Vezměte si kartu.
 2. Oddělte svoji jazykovou verzi (je to usnadněno perforovanými okraji).
 3. Vyplňte kolonky, nebo o to požádejte svého lékaře:
 • Jméno:
 • Datum narození:
 • Indikace:
 • Dávka:…….. mg dvakrát denně
 • Jméno lékaře:
 • Telefon lékaře:
 1. Přeložte kartu a noste ji stále u

Držitel rozhodnutí o registraci

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1DH

Velká Británie

Výrobce

Bristol-Myers Squibb S.r.l. Loc. Fontana del Ceraso 03012 Anagni, (FR)

Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgique/België/Belgien

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika Pfizer PFE, spol. s r.o. Tel: +420-283-004-111 Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Bristol-Myers Squibb

Tlf: + 45 45 93 05 06

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd. Tel : + 356 21 22 01 74

Deutschland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Tel: + 49 89 121 42-0

Nederland

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Norge

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλ: +30 210 67 85 800

Österreich

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Tel: + 43 1 60 14 30

España

Bristol-Myers Squibb, S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00

France

Bristol-Myers Squibb SARL

Tél: +33 (0)1 58 83 84 96

Portugal

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer România S.R.L. Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421-2-3355 5500
Italia

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Bristol-Myers Squibb AB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 03/2016. 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese: http://www.ema.europa.eu/

Diskuze a zkušenosti - Eliquis příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Eliquis příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář