Cinarizin příbalový leták

Čtěte Cinarizin lék 75 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Cinarizin – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

Cinarizin Lek 75 mg

tablety
Cinnarizinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Cinarizin Lek a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cinarizin Lek užívat
 3. Jak se Cinarizin Lek užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Cinarizin Lek uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE CINARIZIN LEK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Cinarizin Lek
Cinarizin je antagonista vápníkových kanálů a antagonista H1 receptorů pro histamin. U pacientů s poruchami periferního prokrvení chrání tkáň tím, že inhibuje zvýšený influx vápenatých iontů do buněk, čímž snižuje tonus hladké svaloviny v cévní stěně, a tím zlepšuje dodávku kyslíku a glukosy do buněk. Cinarizin také odstraňuje poruchy rovnováhy, pravděpodobně zlepšením oběhu ve vnitřním uchu a přímým účinkem na H1 receptory.

K čemu se používá Cinarizin Lek
Cinarizin Lek se používá:

 • při Ménièrově syndromu: odstraňuje poruchy rovnováhy (závratě), hučení v uších, mimovolní pohyby očí, nucení na zvracení a zvracení
 • k předcházení vzniku a k léčbě mořské nemoci
 • při nemocech vyplývajících z poruch periferního prokrvení (Raynaudův syndrom, thrombangiitis obliterans, diabetická angiopatie).
 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CINARIZIN LEK UŽÍVAT

Neužívejte Cinarizin Lek, jestliže:

 • jste přecitlivělý/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Cinarizin Lek
 • máte porfyrii, Parkinsonovu nemoc nebo těžkou depresi, protože by se mohl zhoršit Váš stav
 • jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná
 • kojíte dítě.

Tento léčivý přípravek se nemá podávat dětem mladším 5 roků.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cinarizin Lek je zapotřebí, jestliže:

 • jste ve vyšším, pokročilém věku; mohl/a byste zaznamenat více nežádoucích účinků
 • máte nízký krevní tlak
 • máte nějakou neurologickou poruchu extrapyramidového systému
 • jste měl/a těžký srdeční infarkt nebo máte-li srdeční arytmii nebo poruchy srážení krve.

Během léčby přípravkem Cinarizin Lek nepijte alkoholické nápoje. Alkohol zesiluje sedativní účinek přípravku Cinarizin Lek.
Při déle trvající léčbě se doporučuje pravidelně kontrolovat krevní obraz a činnost jater a ledvin. Plánuje-li se provedení kožních testů na přecitlivělost, přestaňte tento léčivých přípravek užívat nejméně 4 dny před provedením testů, protože Cinarizin Lek může způsobit falešně negativní výsledky testů. O všem výše uvedeném se, prosím, poraďte se svým lékařem, i v případě, že se Vás něco z toho týkalo někdy v minulosti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte, prosím, svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Cinarizin Lek se nemá užívat souběžně s léčivými přípravky, které mohou způsobit extrapyramidové účinky: neuroleptiky, antiemetiky (léčivými přípravky proti zvracení), reserpinem, methyldopou. Při souběžném podání přípravku Cinarizin Lek a vazodilatancií (léčivých přípravků pro rozšíření krevních cév) a antihypertenziv (léčivých přípravků ke snížení krevního tlaku) se může zvýšit jejich antihypertenzivní účinek. Alkohol zesiluje sedativní účinek přípravku Cinarizin Lek.

Vliv přípravku Cinarizin Lek na výsledky laboratorních vyšetření
Cinarizin může způsobit falešně negativní výsledky kožních testů na přecitlivělost.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek.

Těhotenství
Jste-li těhotná, myslíte-li si, že byste mohla být těhotná, nebo plánujete-li otěhotnění, měla byste o tom informovat svého lékaře. Těhotné ženy by neměly užívat cinarizin.

Kojení
Kojíte-li, měla byste o tom informovat svého lékaře. Kojící ženy by neměly užívat cinarizin.

Děti
Cinarizin by neměly užívat děti mladší 5 roků.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U jednotlivců může tento léčivý přípravek způsobit únavu a ospalost, a tudíž omezit psychofyzickou způsobilost, obzvláště na začátku léčby. V takových případech byste neměl/a řídit ani obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Cinarizin Lek
Cinarizin Lek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat.

 1. JAK SE CINARIZIN LEK UŽÍVÁ

Vždy užívejte Cinarizin Lek přesně podle pokynů svého lékaře. Váš lékař Vám sdělí, kolik tablet tohoto léčivého přípravku denně máte užívat a jak dlouho léčba potrvá. Neměňte dávky ani nepřerušujte léčbu, aniž byste se nejprve neporadil/a se svým lékařem.
Obvyklá dávka pro dospělé a děti ve věku od 12 roků:

 • poruchy periferního prokrvení: 75 mg dvakrát až třikrát denně
 • závratě a jiné poruchy rovnováhy: 25 až 75 mg jednou až třikrát denně.

Děti ve věku od 5 do 12 roků mají užívat polovinu dávky pro dospělé.
Zkušenosti s použitím cinarizinu u dětí mladších 5 roků jsou nedostatečné, a proto se této skupině pacientů nemá podávat.
Máte-li dojem, že účinek přípravku Cinarizin Lek je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil/a více přípravku Cinarizin Lek, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a najednou více tablet, než jste měl/a, vyhledejte, prosím, neprodleně lékařskou pomoc. Ukažte lékaři zbylé tablety v krabičce.
Předávkování může způsobit hlavně ospalost, závratě a hluboký pokles krevního tlaku.

Jestliže jste zapomněl/a užít Cinarizin Lek
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku léčivého přípravku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Poté zkuste užívat léčivý přípravek jako předtím. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat Cinarizin Lek
Nepřestávejte léčivý přípravek užívat dříve, než Vám předepsal Váš lékař, ani když už nemáte obtíže.
Jestliže jste využíval/a celé předepsané množství, a přesto stále máte obtíže, poraďte se, prosím, se svým lékařem.
Můžete užívat pouze tolik léčivého přípravku denně, kolik Vám bylo předepsáno.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
 • Podobně jako všechny léky, může mít i Cinarizin Lek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Cinarizin Lek užívat a ihned vyhledejte svého lékaře nebo kontaktujte nejbližší nemocnici:
 • kopřivka, svědění, vyrážka a otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (příznaky alergické reakce), které mohou být vážné a způsobit potíže s dýcháním a polykáním.
 • výskyt nebo zhoršení stávajícího parkinsonismu (trhané pohyby a další obtíže, jako jsou pomalost, ztuhlost svalů, třes a pocit neklidu). V některých případech se mohou objevit depresivní stavy.

Nežádoucí účinky jsou klasifikovány podle frekvence výskytu:
Časté: vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10, ale více než 1 pacienta ze 100
Méně časté: vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100, ale více než 1 pacienta z 1000
Vzácné: vyskytují se u méně než 1 pacienta z 1000, ale více než 1 pacienta z 10000
Velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000
Sedativní účinky, jako je ospalost (často) a únavnost (velmi často), se obvykle vyskytují na počátku léčby cinarizinem. Obvykle jsou mírné a vymizí během několika dnů.

Další možné nežádoucí účinky
Časté: závrať, zvýšení chuti k jídlu a přibývání na váze.
Méně časté: mírné trávicí obtíže (nevolnost, zvracení, průjem, bolest v nadbřišku), snížení chuti k jídlu.
Vzácné: bolest hlavy, sucho v ústech, alergické kožní reakce (fotosenzitizace), pocení, změny hodnot jaterních textů, falešně negativní kožní testy. Během dlouhodobé léčby cinarizinem se mohou se mohou objevit parkinsonismus (viz výše) a depresivní stavy. Parkinsonismus, který se objeví v důsledku užívání cinarizinu, je reverzibilní, a obvykle vymizí ihned nebo nejpozději do jednoho roku po vysazení přípravku. Také se mohou objevit stavy, jako je úzkost a neklid, a nespavost.
Velmi vzácné: lichen planus (načervenalé až červenavé ploché pupínky nestejného tvaru, které mohou velmi svědit, kožní reakce připomínající lupus (systémové zánětlivé onemocnění projevující se kožní vyrážkou a bolestí kloubů), cholestatická žloutenka (žloutenka zapříčiněná měsrnáním žluči).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK CINARIZIN LEK UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Cinarizin Lek obsahuje:
Léčivou látkou je cinnarizinum.
Jedna tableta Cinarizin Lek 25 mg obsahuje cinnarizinum 25 mg.
Jedna tableta Cinarizin Lek 75 mg obsahuje cinnarizinum 75 mg.
Pomocnými látkami jsou:
Cinarizin Lek 25 mg: koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, povidon, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, mastek.
Cinarizin Lek 75 mg: koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, magnesiumstearát, povidon, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, mastek.

Balení
Cinarizin Lek 25 mg: Krabička s pěti blistry, z nich každý obsahuje 10 tablet.
Cinarizin Lek 75 mg: Krabička s pěti blistry, z nich každý obsahuje 10 tablet.

Dostupnost
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek, Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o.,
Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
16.3. 2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Cinarizin příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Cinarizin příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář