Cezera příbalový leták

Čtěte Cezera příbalový leták. Léčivý přípravek Cezera – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Cezera 5 mg

potahované tablety
levocetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Cezera 5 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cezera 5 mg používat
 3. Jak se přípravek Cezera 5 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Cezera 5 mg uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CEZERA 5 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku Cezera 5 mg je levocetirizin.
Cezera 5 mg je léčivý přípravek k léčbě alergie.
Používá se k léčbě příznaků onemocnění (symptomů) spojených s:

 • alergickou rýmou;
 • kopřivkou.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CEZERA 5 MG POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Cezera 5 mg

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levocetirizin nebo jiné antihistaminikum nebo na kteroukoliv jinou složku přípravku Cezera 5 mg (viz „Co přípravek Cezera 5 mg obsahuje“).
 • jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (závažné selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min).

Zvláštní pozornosti při použití přípravku Cezera 5 mg je zapotřebí
Užívání přípravku Cezera 5 mg se nedoporučuje u dětí do 6-ti let, protože potahované tablety neumožňují úpravu dávky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Cezera 5 mg s jídlem a pitím
Během léčby se nedoporučuje současné požívání alkoholu.
U citlivých pacientů může současné podávání cetirizinu nebo levocetirizinu a alkoholu nebo přípravků tlumících centrální nervový systém ovlivnit činnost centrálního nervového systému, ačkoli racemát cetirizin neprokázal zvýšení účinku alkoholu.

Těhotenství a kojení
Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Informujte svého lékaře, jste-li těhotná, snažíte-li se otěhotnět, nebo jestliže kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Někteří pacienti užívající přípravek Cezera 5 mg mohou pociťovat ospalost, únavu a vyčerpání.
Plánujete-li řízení vozidla, účastnit se potenciálně nebezpečných činností nebo obsluhovat stroje, měl(a) byste nejprve vyčkat a vyzkoušet svou reakci na lék. Speciální testy však prokázaly, že u zdravých osob po podání levocetirizinu v doporučené dávce nedochází k negativnímu ovlivnění pozornosti.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Cezera 5 mg
Přípravek Cezera 5 mg obsahuje laktosu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete užívat tento léčivý přípravek.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CEZERA 5 MG UŽÍVÁ

Přípravek Cezera 5 mg užívejte přesně tak, jak Vám Váš lékař řekl. Pokud si nejste jistý(á) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6-ti let je jedna tableta denně.
U pacientů s poruchou funkce ledvin se dávkování může snížit v závislosti na závažnosti jejich onemocnění.
Pacienti, kteří mají poškozenou pouze funkci jater, užívají obvyklou předepsanou dávku.
U pacientů s poruchou funkce ledvin i jater může být dávka snížena podle míry poškození ledvinných funkcí a u dětí se má dávka stanovit také na základě tělesné hmotnosti; dávku určí lékař.
Přípravek Cezera 5 mg tablety není určen dětem do 6-ti let.

Jak a kdy užívat přípravek Cezera 5 mg?
Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou, mohou se užívat během jídla i bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cezera 5 mg než jste měl(a)
U dospělých způsobuje významné předávkování ospalost.
U dětí může předávkování nejprve způsobit vzrušení a neklid, který později přejde v ospalost.
Jestliže se domníváte, že jste vzali nadměrnou dávku přípravku Cezera 5 mg, oznamte to, prosím, svému lékaři, který rozhodne o dalším postupu léčby.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cezera 5 mg
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cezera 5 mg nebo jste užil(a) nižší dáku, než byla předepsána Vaším lékařem, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze vyčkejte do doby, kdy máte užít další dávku a vezměte ji dle rozpisu.

Jestliže zastavujete užívání přípravku Cezera 5 mg
Časné přerušení léčby přípravkem Cezera 5 mg by nemělo mít nepříznivý účinek v tom smyslu, že by se příznaky onemocnění mohly progresivně znovu objevit a jejich tíže by byla vyšší než před zahájením léčby přípravkem Cezera 5 mg.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Cezera 5 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Častými (výskyt 1 %-10 %) převážně mírnými až středně závažnými hlášenými nežádoucími účinky jsou sucho v ústech, bolest hlavy, únava a ospalost/malátnost.
Méně často (0,1 %-1 %) byly pozorovány nežádoucí účinky jako vyčerpání a bolesti břicha.
Byly hlášeny i další nežádoucí účinky jako palpitace (bušení srdce), křeče, poruchy vidění, otoky, svědění, vyrážka, kopřivka, (otok, zčervenání a svědění kůže), dušnost, zvýšení tělesné hmotnosti, bolest svalů, agresivní nebo nervózní chování, hepatitida (zánět jater), změna jaterních funkcí a nevolnost.
Při prvních příznacích přecitlivělosti (alergické reakce) na přípravek Cezera 5 mg přestaňte lék užívata obraťte se ihned na svého lékaře. Příznaky reakce přecitlivělosti mohou být následující: otok v ústech, otok jazyka, otok v obličeji a/nebo v krku, dýchací nebo polykací obtíže spojené s kopřivkou (angioedém), náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, někdy i smrtelnému. Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK CEZERA 5 MG UCHOVÁVAT

Udržujte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Cezera 5 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Cezera 5 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je levocetirizini dihydrochloridum. Každá potahovaná tableta obsahuje 5 mg levocetirizini dihydrochloridum.
 • Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát v jádru tablety; monohydrát laktosy, hypromelosa 6cP; oxid titaničitý (E171); makrogol 3000 a triacetin v potahové vrstvě.

Jak léčivý přípravek Cezera 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety jsou bílé, kulaté, bikonvexní (vypouklé) se zkosenými hranami.
Tablety se dodávají v blistrech a krabičkách obsahujících 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 a 100 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA d.d. Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 22.7.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Cezera příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Cezera příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář