Buronil příbalový leták

Čtěte Buronil 25 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Buronil – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

BURONIL 25 mg

potahované tablety (melperoni hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte je žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

 1.    Co je přípravek Buronil a k čemu se používá
 2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Buronil užívat
 3.    Jak se přípravek Buronil užívá
 4.    Možné nežádoucí účinky
 5.    Jak přípravek Buronil uchovávat
 6.    Další informace
 7. CO JE PŘÍPRAVEK BURONIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Buronil patří do skupiny léků označovaných jako neuroleptika nebo atypická antipsychotika.

Přípravek Buronil se užívá pro léčbu úzkostných stavů, podrážděnosti, nočního neklidu, poruch spánku a poruch chování způsobených mentální retardací. Je užíván také jako podpůrná léčba závislosti na alkoholu a jiných drogách. Přípravek Buronil dále odstraňuje příznaky akutních a chronických psychotických onemocnění.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BURONIL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Buronil:

–    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na melperon hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Buronil,

–    jestliže jste alergický/á na léky zvané butyrofenony,

–    jestliže trpíte těžkou j aterní nedostatečností,

–    jestliže jste v minulosti při léčbě tzv. neuroleptiky trpěl neuroleptickým maligním syndromem (svalová ztuhlost, zvýšení tělesné teploty, akutní selhání ledvin, srdeční kolaps),

–    jestliže máte náhlé nekontrolovatelné prudké pohyby,

–    jestliže jste v šoku,

–    jestliže jste pod vlivem tlumících léků (např. léky navozující spánek, silné léky proti bolesti, nelegální drogy) nebo alkoholu,

–    jestliže máte výpadky vědomí nebo extrémně nízký krevní tlak,

–    jestliže trpíte feochromocytomem (vzácnou chorobou dřeně nadledvinek),

–    jestliže trpíte určitými krevními poruchami,

–    jestliže jste žena v prvních 3 měsících těhotenství.

Zvláštní opatrností při použití přípravku Buronil je zapotřebí

–    jestliže trpíte předchozím poškozením mozku nebo mentálním postižením,

–    jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a křečemi,

–    poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách,

–    jestliže trpíte chorobou myastenia gravis (vzácnou chorobou charaterizovanou výraznou ochablostí svalů),

–    jestliže trpíte poruchami jaterních funkcí,

–    jestliže trpíte poruchami ledvin,

–    jestliže trpíte srdečními poruchami (například poruchy srdečního rytmu nebo došlo-li u Vás k srdečnímu selhání) nebo se ve Vaší rodině vyskytly srdečně cévní choroby,

–    jestliže je u Vás riziko výskytu mozkové příhody,

–    jestliže jste závislí na drogách nebo alkoholu,

–    jestliže jste muž a máte zvětšenou prostatu,

–    jestliže jste starší a máte problémy s pamětí a/nebo snižováním duševních schopností,

–    jestliže jste starší osoba nebo máte nízký krevní tlak. Může u Vás dojít k poklesu krevního tlaku a závratím pří vstávání.

Prosím, obraťte se na svého lékaře, pokud trpíte nebo jste trpěl/a některou z výše uvedených zdravotních poruch.

Podobně jako u jiných atypických antipsychotik je zde možnost vzniku neuroleptického maligního syndromu (pocení, ztuhlost, proměnlivé vědomí, abnormální srdeční tepová frekvence a dýchání). V této situaci by mělo být užívání přípravku Buronil přerušeno a lékař Vám sdělí, jak dále postupovat.

Pokud užívání přípravku Buronil trvá delší dobu (zvláště ve vysokých dávkách), lékař Vás bude pravidelně a pečlivě sledovat, aby zjistil, zda by Vám udržovací dávku mohl snížit.

Bezpečnost a účinnost melperonu nebyla doposud zjištěna u dětí mladších 12 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, o přírodních lécích nebo přírodních léčivých přípravcích.

Některé léčivé přípravky mohou ovlivnit působení jiných léčivých přípravků a mohou občas způsobit vážné nežádoucí účinky. Existuje zvýšené riziko poruch srdečního rytmu, které může dosáhnout vážného stupně, jsou-li s některými léky používána antipsychotika. Při současném užívání přípravku Buronil a následujících léčivých přípravků se musí postupovat se zvýšenou opatrností:

–    léčivé přípravky, které snižují krevní tlak (např. guanetidin)

–    léčivé přípravky, které způsobují ospalost (např. léky na spaní, sedativa)

–    levodopa (používaná v léčbě Parkinsonovy choroby)

–    perorálně užívané antikoncepční prostředky

–    tricyklická antidepresiva

–    lithium (používané k léčbě a prevenci maniodepresivní psychózy)

–    antiepileptika

–    cisaprid (používaný k léčbě poruch trávicího traktu)

–    léky proti poruchám srdečního rytmu

–    moxifloxacin a erytromycin (antibiotika)

–    metadon (pro léčbu drogové závislosti a chronické bolesti)

–    mefloquin (antimalarikum)

–    určitá diuretika (např. thiazidy).

Užívání přípravku Buronil s jídlem a pitím

Během léčby nepožívejte alkohol.

Tablety se musí užívat ve správnou dobu, zpravidla několikrát denně. Tablety spolkněte celé a zapijte je dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody).

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakýkoli lék.

Pokud jste těhotná nebo se chystáte otěhotnět, případně pokud kojíte, sdělte to svému lékaři, který rozhodne o Vaší další léčbě. Přípravek Buronil neužívejte v první třetině těhotenství.

U novorozenců, jejichž matky užívaly Buronil v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředek ani nepoužívejte žádné nástroje ani stroje, protože přípravek Buronil může způsobit ospalost.

Pacienti, kteří užívají léčivé přípravky působící na nervový systém, mohou mít do určité míry sníženou schopnost soustředit se a udržet pozornost, buď vlivem vlastní nemoci, nebo působením užívaných léků. Je nutné poradit se s lékařem, zda můžete takové činnosti vykonávat.

Důležité informace o některých složkách přípravku Buronil

Tyto tablety obsahují laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK BURONIL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Buronil přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Buronil se může užívat s jídlem i mezi jídly. Tablety přípravku Buronil se užívají perorálně, polykají se celé a zapíjejí se vodou. Tablety nežvýkejte.

Přesné dávkování určí vždy lékař na základě potřeb a stavu každého jedince. Předepsanou dávku si nikdy neměňte sami. Vždy se poraďte se svým lékařem.

Pokud si myslíte, že účinek přípravku Buronil je příliš slabý nebo příliš silný, poraďte se s lékařem.

Obvyklá dávka se pohybuje v rozmezí 25-300 mg přípravku Buronil denně. Ve výjimečných případech může být denní dávka zvýšena až na maximální dávku 800 mg. Přesná dávka a její rozvržení v průběhu dne jsou závislé na stavu choroby.

Při podávání přípravku Buronil pacientům se zvýšeným sklonem ke křečím, svalové slabosti (myasthenia gravis), organickému poškození mozku s psychickými následky a s pokročilým jaterním, ledvinovým a srdečním onemocněním by se mělo postupovat opatrně.

Akutní a chronická schizofrenie

Zpočátku se užívá dávka v rozmezí 100-300 mg denně. Lékař může postupně dávku zvyšovat až k dosažení žádaného účinku. Obvyklá dávka je 300 mg denně, někdy však je nutno denní dávku zvýšit až na 800 mg. Později lékař dávku sníží zpravidla na 100-200 mg denně. Denní dávka se užívá rozdělená do 3-4 dílčích dávek v průběhu dne.

Abstinenční příznaky při alkoholismu

Užívá se 150 – 400 mg denně ve 3-4 dílčích dávkách. Lékař obvykle dávky postupně snižuje až na 75-150 mg denně, které se užívají až ve třech dílčích dávkách.

Poruchy chování způsobené duševní zaostalostí

Obvykle se užívá 3x denně 25 mg, lékař může dávky zvýšit k dosažení žádaného účinku.

Neurotické stavy spojené s podrážděním, úzkostí a napětím

Zpravidla se užívají denní dávky 25-75 mg, rozdělené až do 3 dílčích dávek.

Starší pacienti

Zpočátku se užívá 3x denně 25 mg. Lékař později dávkování upraví k dosažení žádaného účinku.

Obvyklá denní dávka se pohybuje v rozmezí 25-400 mg užitá ve 3-4 dílčích dávkách. Při nočním neklidu se před ulehnutím užívá 50-100 mg.

Nástup účinku a délka léčby

Vliv na příznaky psychózy se obvykle projeví až po několika týdnech léčby.

Je třeba dodržet délku léčby určenou lékařem. Nepřerušujte, prosím, léčbu, ani když se začnete cítit lépe, ani po odeznění příznaků, o ukončení léčby rozhodne lékař.

Jestliže jste užil/a více přípravku Buronil, než jste měl/a:

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku Buronil dítětem neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Mezi možné příznaky předávkování patří:

–    somnolence (ospalost)

–    bezvědomí

–    reflexy pod normálem nebo žádné reflexy

–    stahy svalů, ztuhlost nebo slabost

–    třes

–    slinění

–    rozmazané vidění (myóza)

–    trhavé pohyby

–    křeče

–    pomalý srdeční tep (bradykardie)

–    šok.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Buronil

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Buronil

Okamžitě informujte svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Buronil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás dostaví vysoká horečka, mimořádné ztuhnutí svalů a vyčerpanost, zejména jsou-li tyto příznaky doprovázeny přílišným pocením a zvýšeným srdečním tepem, vyhledejte lékaře. Může se jednat o příznaky vzácného stavu, který se nazývá neuroleptický maligní syndrom. Syndrom byl pozorován u několika antipsychotických léků.

Nežádoucí účinky uvedené níže jsou většinou mírné a většina z nich souvisí s dávkou. Na začátku léčby se projevují silněji a obvykle během léčby vymizí.

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytující se u více než 1 z 10 pacientů)

–    ospalost

Časté nežádoucí účinky (vyskytující se u 1-10 ze 100 pacientů)

–    parkinsonismus (symptomy mozkového onemocnění působícího na pohyb a patří mezi ně třes, ztuhlé držení těla, pomalé pohyby a šouravá chůze s poruchou rovnováhy)

–    závrať

–    sucho v ústech

Sucho v ústech zvyšuje riziko vzniku zubního kazu. Pokud sucho v ústech pocítíte, je vhodné častější čištění zubů.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytující se u 1-10 z 1 000 pacientů)

–    poruchy krve

–    bolesti hlavy

–    poruchy činnosti jater

–    U starších pacientů může dojít ke snížení krevního tlaku a závratím při vstávání. Sedící (či ležící) starší pacienti by měli vstávat zvolna. Může se vyskytnout svalová ztuhlost horních a dolních končetin.

–    Pacienti mohou pociťovat nutkání k pohybu a mohou mít potíže sedět v klidu. Tyto příznaky převládají v počátečním stádiu léčby. Pokud Vás tyto příznaky obtěžují, navštivte svého lékaře, aby Vám mohl upravit dávku a předepsat léky na zmírnění příznaků.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 z 10 000 pacientů)

Vyskytnou-li se u Vás některé z následujících příznaků, přípravek Buronil přestaňte užívat a ihned vyhledejte svého lékaře:

–    bušení srdce

–    poruchy srdečního rytmu

–    život ohrožující srdeční choroby včetně srdečního záchvatu

–    křeče ve tváři, grimasy a podivné pohyby jazyka

–    horečka se svalovou ztuhlostí, třesem a změněným stavem vědomí

–    Stevensův-Johnsonův syndrom (kožní onemocnění projevující se těžkými puchýři a krvácením rtů, z očí, úst, nosu a pohlavních orgánů).

Frekvence neznámá

– Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www .sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1. JAK PŘÍPRAVEK BURONIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Buronil nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Buronil obsahuje

Jedna potahovaná tableta obsahuje melperoni hydrochloridum 25 mg.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, mastek, kyselina stearová 50%, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, povidon 25, potahová vrstva: oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), hypromelosa, makrogol 6000, mastek.

Jak přípravek Buronil vypadá a co obsahuje toto balení

Kulaté, bikonvexní, světle žluté potahované tablety o průměru 8,1 mm a výšce 4,2 mm.

Velikost balení: 50 potahovaných tablet Držitel rozhodnutí o registraci

MediLink A/S

Gammelmosevej 176A DK-2800 Kgs. Lyngby Dánsko

Výrobce

Paramedical A/S Vassínger0dvej 3-7 DK-3540 Lynge Dánsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena k datu

27.7.2015

Diskuze a zkušenosti - Buronil příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Buronil příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář