Bactroban příbalový leták

Čtěte Bactroban příbalový leták. Léčivý přípravek Bactroban – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Bactroban

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Bactroban a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bactroban používat
 3. Jak se přípravek Bactroban používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Bactroban uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK BACTROBAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Indikační skupina: dermatologikum, antibiotikum.

Bactroban je místně působící antibakteriální přípravek účinný proti mikroorganismům způsobujícím většinu kožních infekcí.

Bactroban se používá u dospělých, dětí od novorozeneckého věku i kojících žen k místní léčbě kožních infekcí, způsobených bakteriemi, jako je impetigo, hnisavý zánět vlasových a vousových míšků, nežity, různá menší infikovaná poranění (rány, spáleniny, kousnutí hmyzem aj.).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BACTROBAN POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Bactroban

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Bactroban

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bactroban je zapotřebí

 • Bactroban se nesmí používat při známé přecitlivělosti na mupirocin a na masťový základ makrogol.
 • Váš lékař má být informován v případě, že trpíte těžkou ledvinovou nedostatečností, protože Bactroban se v tomto případě nesmí nanášet na otevřené rány nebo poškozenou pokožku, aby nedošlo ke vstřebávání makrogolového masťového základu do organismu.
 • Přípravek Bactroban se nesmí dostat do očí a do nosu. Při vniknutí Bactrobanu do oka oko důkladně vyplachujte vodou, až dojde k úplnému odstranění masti z oka.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 • Není vhodné nanášet Bactroban současně s jinými přípravky pro místní používání, aby nedošlo k rozředění masti, které by vedlo ke snížení antibakteriálního účinku. Proto bez porady s lékařem nepoužívejte současně s touto mastí žádné volně prodejné léky pro místní používání.Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Bactroban.Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Těhotné ženy mohou přípravek používat pouze ze zvlášť závažných důvodů.

Během léčby Bactrobanem je možno kojit. Jestliže je však ošetřována popraskaná bradavka, je vhodné během léčby Bactrobanem mléko z ošetřovaného prsu odstříkávat a dítěti nepodávat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BACTROBAN POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Bactroban přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Bactroban se nanáší u dospělých i dětí v tenké vrstvě na postižené místo 2– 3× denně po dobu nejvýše 10 dní. Postižené místo je možno překrýt obvazem.

Bactroban nepoužívejte déle než 10 dní. Pokud do 10 dní nedojde ke zlepšení Vaší kožní nemoci, vyhledejte lékaře, který stanoví další postup léčby.

Před prvním použitím propíchněte krycí fólii v tubě horní stranou uzávěru.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Bactroban nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby se mohou objevit mírné nežádoucí účinky v místě nanesení masti jako je pálení, píchání nebo svědění.
Během léčby může velmi ojediněle dojít k přecitlivělosti na některou složku přípravku.
Příznaky přecitlivělosti zahrnují svědění, zčervenání, zduření kůže, pocity pálení, někdy i výsevy drobných pupínků. Výjimečně byly zaznamenány případy celkové alergické reakce.

V případě výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí pokožku ošetřenou Bactrobanem dobře omyjte vodou, v léčbě dále nepokračujte a poraďte se s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Při náhodném požití většího množství masti malým dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení.
Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře.

5. JAK PŘÍPRAVEK BACTROBAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě 10 – 25 °C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Bactroban nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Bactroban obsahuje

 • Léčivou látkou je Mupirocinum 0,3 g v 15 g masti.
 • Pomocnou látkou je masťový základ makrogol 400 a 3350

Jak přípravek Bactroban vypadá a co obsahuje toto balení
Téměř bílá průsvitná mast.
Balení: 15g masti

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

SmithKline Beecham Limited, Brentford, Velká Británie

Výrobce
Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Durham, Velká Británie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 3.2.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Bactroban příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Bactroban příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář