Atrovent N příbalový leták

Čtěte Atrovent N příbalový leták. Léčivý přípravek Atrovent N – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

ATROVENT N

roztok k inhalaci v tlakovém obalu Ipratropii bromidum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je ATROVENT N a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ATROVENT N užívat
 3. Jak se ATROVENT N užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak ATROVENT N uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE ATROVENT N A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

ATROVENT N se užívá k rozšíření průdušek při prevenci a léčbě stažení průdušek spojeného s chronickou obstrukční plicní nemocí (zahrnující vleklý zánět, plicní rozedmu) a s astmatem.

Bromid ipratropia je léčivá látka určená k léčbě bronchospasmu (zúžení dýchacích cest) spojeného s chronickou obstrukční plicní nemocí, která zahrnuje vleklý zánět průdušek (chronickou bronchitidu) a plicní rozedmu (emfyzém). Bromid ipratropia má bronchodilatační (průdušky uvolňující) účinek také při léčbě akutního bronchospasmu spojeného s astmatem. Odstraňuje stažení hladkého svalstva průdušek, a to díky tlumivému účinku na cholinergní nervový systém. I v extrémně nízkých dávkách má ATROVENT N místní účinek na dýchací cesty, vykazuje vysoký stupeň specifity. ATROVENT N má zcela zanedbatelné nežádoucí účinky, protože jeho vstřebávání sliznicí je nízké. Zejména proto je vhodný pro použití u pacientů se srdečními a oběhovými poruchami. Účinek nastupuje po inhalaci do 15 minut, jeho vrcholu je dosaženo během 1 – 2 hodin a přetrvává až 6 hodin.

ATROVENT N je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6ti let.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ATROVENT N UŽÍVAT

Neužívejte ATROVENT N

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) k atropinu, jeho derivátům nebo kterékoli další složce přípravku ATROVENT N ATROVENT N nelze podávat dětem do 6 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ATROVENT N je zapotřebí

 • u pacientů s náchylností ke vzniku glaukomu (zelený oční zákal) s úzkým úhlem, se zvětšenou prostatou nebo se ztíženou průchodností hrdla močového měchýře.
 • u pacientů s cystickou fibrózou, kteří jsou náchylnější k poruchám hybnosti trávicího traktu.
 • při podávání přípravku ATROVENT N v době těhotenství a kojení.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku ATROVENT N a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Beta2-agonisté (léky odstraňující stažení hladkého svalstva průdušek – bronchodilatační účinek) a xantinové přípravky (např. theofylin a aminofylin) mohou zesilovat bronchodilatační účinek přípravku ATROVENT N.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Při podávání přípravku ATROVENT N v těhotenství a kojení je nutná zvýšená opatrnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by přípravek ATROVENT N negativně působil na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

 1. JAK SE ATROVENT N UŽÍVÁ

ATROVENT N vždy užívejte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a způsob použití
Dávkování musí být přizpůsobeno individuální potřebě pacienta. Pokud lékař neurčí jinak, jsou pro dospělé a děti starší 6ti let doporučeny následující dávky: 2 odměřené dávky – 4× denně. V případě potřeby vyšších dávek může být počet dávek zvýšen, maximální denní dávka (12 vdechů) by však neměla být překročena.

Způsob použití
Správný způsob použití inhalátoru je předpokladem úspěšné léčby. Před prvním použitím stiskněte dvakrát dávkovací ventil. Před každým použitím dodržujte následující postup:

 1. Odstraňte ochranný kryt.
 2. Zhluboka vydechněte.
 3. Inhalátor držte v poloze zobrazené na obrázku č. 1, ústní nástavec sevřete rty. Dno tlakové nádobky a šipka na ní směřuje vzhůru.
 4. Zhluboka se nadechujte a na začátku tohoto nádechu stiskněte rázně dávkovací ventil, který uvolní jednu odměřenou dávku. Na několik vteřin (nejlépe 5–10) zadržte dech, vyjměte ústní nástavec z úst a vydechněte.

Při podání druhé dávky postupujte stejným způsobem.

 1. Po použití nasaďte zpět ochranný kryt.
 2. Pokud nebyl přípravek použit 3 dny, je třeba před další aplikací 1× stisknout dávkovací ventil.

Nádobka je neprůhledná, nelze tedy sledovat hladinu přípravku a zrakem zjistit, kdy je spotřebován. Nádobka obsahuje 200 dávek léku. Poté, co byly aplikovány, může nádobka stále ještě obsahovat určité množství tekutiny. Je však nutno užít nové balení léku, protože při dalších aplikacích by dávka inhalovaného léku nemusela být správná. Množství zbývajícího léku lze ověřit následovně: Vyjměte tlakovou nádobku s roztokem z umělohmotného ústního nástavce a vložte ji do větší nádoby naplněné vodou. Obsah roztoku v nádobce lze odhadnout podle pozice, kterou nádobka ve vodní lázni zaujme.

Ústní nástavec musí být udržován v čistotě a může být omýván teplou vodou. Je-li k omytí nástavce použito mýdlo nebo jiné čisticí prostředky, je nástavec nutno pečlivě opláchnout proudem tekoucí vody. Upozornění: Umělohmotný ústní nástavec byl vyroben pouze pro použití přípravku ATROVENT N, roztok k inhalaci v tlakové nádobce tak, aby vždy byla zajištěna inhalace optimálního množství přípravku a zajištěna tak správná dávka léku. Ústní nástavec proto nesmí být používán s jinými inhalačními přípravky v tlakové nádobce ani s jiným roztokem k inhalaci v tlakové nádobce ATROVENT N, než který je dodáván spolu s přípravkem. Nádobka je pod stálým tlakem, nesmí být otevírána násilím a vystavována teplotám nad 50°C.

Upozornění
Při prvním použití přípravku ATROVENT N, roztok k inhalaci v tlakovém obalu, je možné zaznamenat odlišnou chuť od původní formy přípravku, která obsahovala freony. Oba přípravky jsou ve všech praktických ohledech rovnocenné a jejich chuťová odlišnost nemá žádný vliv na bezpečnost či účinnost nového přípravku.
Nepřekračujte doporučené denní dávky. Jestliže léčba nevede k významnému zlepšení nebo pokud se Váš stav zhoršuje, vyhledejte lékařskou pomoc. Lékař pak může změnit Váš způsob léčby. Při akutních a rychle se zhoršujících dýchacích obtížích (dyspnoe) musí být lékařská pomoc vyhledána okamžitě. Pokud při pravidelném užívání přípravku ATROVENT N omylem dojde k vynechání dávky, pokračujte další dávkou dle doporučeného schématu. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat tomu, aby přípravek nevnikl do očí. Při vniknutí aerosolu do očí jsou ojediněle zmiňovány oční komplikace (rozšíření zornic, zvýšení nitroočního tlaku, zelený oční zákal s úzkým úhlem, bolestivost očí). Bolesti očí, oční problémy, rozostřené vidění, vizuální halo (světelný kruh kolem zdroje světla) nebo duhové vidění spojené se zčervenáním očí, které je způsobeno překrvením spojivek a otok rohovky mohou být příznaky zeleného očního zákalu s úzkým úhlem. Objeví-li se jakákoli kombinace uvedených příznaků, je nutno zahájit léčbu kapkami s miotickým účinkem a vyhledat pomoc očního lékaře. Děti by měly přípravek ATROVENT N, roztok k inhalaci v tlakovém obalu, užívat jen pod dohledem dospělého.

Jestliže jste užil(a) více dávek ATROVENT N, než jste měl(a)
Specifické projevy předávkování nejsou známy, mohou se objevovat mírné systémové anticholinergní účinky jako sucho v ústech, poruchy zaostřování očí (akomodace) a zrychlení srdeční frekvence. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ATROVENT N nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou poruchy hybnosti trávicího ústrojí (např. zácpa, průjem a zvracení), sucho v ústech a bolest hlavy.
V souvislosti s užíváním přípravku ATROVENT N byly zaznamenány následující nežádoucí účinky: zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce, poruchy srdečního rytmu (supraventrikulární tachykardie a fibrilace síní), poruchy zaostřování očí (akomodace), nevolnost, zadržování moči, zvláště u pacientů se ztíženou průchodností močových cest a závratě. Tyto nežádoucí účinky jsou vratné.

Dále se může vyskytnout kašel, místní podráždění a bronchospasmus (zúžení průdušek) vyvolaný inhalací.
ATROVENT N může vzácně vyvolat reakce alergického typu jako kožní vyrážka, svědění, kopřivka (včetně rozsáhlé formy kopřivky), angioedém (otok vzniklý na alergickém podkladě) jazyka, rtů a tváře, laryngospasmus (křečovité uzavření hrtanu) a anafylaktické reakce (alergické reakce s nadměrnou odpovědí imunitního systému na cizorodou látku). Oční nežádoucí účinky (viz odstavec Upozornění) mohou nastat po náhodném vstříknutí aerosolu do očí.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK ATROVENT N UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před přímým slunečním zářením, horkem a mrazem.

ATROVENT N nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co ATROVENT N obsahuje

 • Léčivou látkou je ipratropii bromidum 0,020 mg (odpovídá ipratropii bromidum monohydricum 0,021 mg) 1 odměřené dávce
 • Pomocnými látkami je norfluran, kyselina citronová, čištěná voda, bezvodý ethanol

Jak ATROVENT N vypadá a co obsahuje toto balení

Tlaková nádobka s dávkovacím ventilem.
Velikost balení: 10 ml = 200 dávek

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 16.6.2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Atrovent N příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Atrovent N příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář