Atarax příbalový leták

Čtěte Atarax 25 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Atarax – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

Atarax 25 mg

25 mg
potahované tablety
(hydroxyzini dihydrochloridum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je Atarax a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Atarax užívat
 3. Jak se Atarax užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Atarax uchovávat
 6. Obsah balení a další informace
 1. Co je Atarax a k čemu se používá

Atarax patří mezi anxiolytika (léky odstraňující úzkost) a užívá se k:

 • léčbě příznaků úzkosti u dospělých;
 • k zmírnění svědění
 • premedikaci před chirurgickým výkonem.
 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ATARAX UŽÍVAT

Neužívejte Atarax

 • jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), cetirizin, jiné deriváty piperazinu, aminofylin nebo etylendiamin
 • jestliže trpíte porfyrií (nedostatečná funkce některých enzymů)
 • jestliže máte problémy se srdečním rytmem (prodloužení QT intervalu na EKG)
 • jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Upozornění a opatření

 • Pokud budete testován(a) na výskyt alergie nebo před metacholinovým bronchiálním provokačním testem (test k prokázání astmatu), přerušte užívání alespoň 5 dní před daným vyšetřením.
 • Zvýšená opatrnost je třeba u pacientů s dispozicí k poruchám srdečního rytmu nebo s rizikem vzniku epileptických záchvatů.
 • U starších pacientů a u pacientů s poruchou funkce ledvin a/nebo jater je obvykle třeba úprava dávkování.

Děti
U malých dětí častěji dochází k rozvoji nežádoucích účinků na centrální nervový systém a výskytu epileptických záchvatů.

Další léčivé přípravky a Atarax
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Účinky přípravku se mohou vzájemně ovlivňovat s účinky přípravků tlumících centrální nervový systém.
Atarax se nemá užívat současně s inhibitory monoaminooxidázy (užívané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci).
Současné užívání léků, které ovlivňují srdeční rytmus, může způsobit arytmie (poruchu srdečního rytmu).

Atarax s jídlem, pitím a alkoholem
Během léčby se nedoporučuje současné požívání alkoholu, protože přípravek zesiluje jeho účinek.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Atarax se nesmí užívat v těhotenství a během kojení.
Je-li léčba přípravkem nezbytná, je třeba kojení přerušit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Atarax může zhoršovat schopnost reakce a soustředění. Při užívání Ataraxu byste neměl(a) řídit motorové vozidlo ani obsluhovat stroje či vykonávat jiné činnosti, vyžadující zvýšenou pozornost.
Atarax obsahuje laktózu. Pokud Vám bylo někdy lékařem oznámeno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, vyhledejte před zahájením užívání Ataraxu svého lékaře.

 1. Jak se Atarax užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka u dospělých:
Léčba příznaků úzkosti: ráno a v poledne ½ tablety, večer 1 tabletu. Lékař může doporučit vyšší dávku.
Léčba svědění: počáteční dávka 1 tableta na noc, dále ½ až 1 tableta 3–4× denně.
Premedikace před chirurgickým výkonem: 1−2 tablety večer před operací a 1−2 tablety hodinu před anestezií.
Tato dávka může být snížena u starších pacientů a pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater. Dodržujte doporučení lékaře.

Použití u dětí od 6 let věku:
Léčba svědění: 1 mg/kg/den až 2 mg/kg/den ve 2−3 dílčích dávkách. Premedikace před chirurgickým výkonem: jednorázová dávka 1 mg/kg 1 hodinu před operací, které může předcházet stejná dávka večer před anestezií.
Nedoporučuje se podávat tablety Atarax dětem mladším než 6 let, protože potahované tablety neumožňují potřebnou úpravu dávkování.
Potahované tablety se polykají a zapíjejí se tekutinou, mohou se užívat jak během jídla, tak nezávisle na jídle. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Délka léčby závisí na typu, trvání a průběhu onemocnění a řídí se doporučením lékaře.

Jestliže jste užil(a) více Ataraxu, než jste měl(a)
Významné předávkování se může projevit ospalostí, zvracením, zrychlením srdeční činnosti, třesem, zmateností a halucinacemi. Může následovat porucha vědomí, porucha dýchání, křeče, snížení krevního tlaku nebo porucha srdečního rytmu. Zejména u dětí může nejdříve dojít k rozrušení a nepokoji, který přejde později v ospalost. Pokud náhodou užijete vyšší než doporučenou dávku Ataraxu, informujte okamžitě svého lékaře, který rozhodne o dalších opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Atarax
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. S podáváním pokračujte užitím následující dávky v předepsané době.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Během léčby se mohou objevit tyto nežádoucí účinky s frekvencí výskytu uvedenou v závorce:
Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100): sedace (zklidnění).
Méně časté (postihují 1–10 pacientů z 1 000): neklid, zmatenost, závratě, nespavost, třes, pocit na zvracení, malátnost, horečka.
Vzácné (postihují 1–10 pacientů z 10 000): přecitlivělost, dezorientace, halucinace, křeče, mimovolní pohyby, poruchy zaostřování, rozostřené vidění, zrychlená srdeční činnost, snížený krevní tlak, zácpa, zvracení, vyrážky, kopřivka, zánětlivá onemocnění kůže, zadržování moči, abnormální hodnoty v testu jaterních funkcí.
Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000): anafylaktický šok, bronchospasmus (zúžení průdušek), angioedém (otok v obličeji a/nebo v krku, dýchací nebo polykací obtíže spojené s kopřivkou), zvýšené pocení, závažné kožní reakce (lékový exantém, Stevens-Johnsonův syndrom) a závažné puchýřnaté kožní reakce
Není známo (frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit): ovlivnění srdeční činnosti se změnami na EKG.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

 1. Jak Atarax uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25oC. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do: (EXP)“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 1. Obsah balení a další informace

Co Atarax obsahuje
Léčivou látkou je hydroxyzini dihydrochloridum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg hydroxyzin-dihydrochloridu.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, koloidní oxid křemičitý, potahová vrstva Opadry Y-1–7000 bílá (hypromelosa 2910/5, oxid titaničitý, makrogol 400).

Jak Atarax vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety jsou bílé, podlouhlé s půlicí rýhou.
Potahované tablety jsou baleny do blistrů a poté do papírových krabiček.

Velikost balení: 25 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci
UCB Pharma SA, Allée de la Recherche 60, B-1070 Brusel, Belgie

Výrobce
UCB Pharma SA, Braine- l’ Alleud, Belgie

Tento příbalový leták byl naposledy revidován
19.12.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Atarax příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Atarax příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář